Aktuellt om Natura 2000 i Kalmar län

Här kan du få reda på vad som är på gång kring Natura 2000 i Kalmar län.

Senaste aktuellt

2016-12-16 Regeringen beslutar om Natura 2000-områden för skydd av tumlare

Regeringen har fattat beslut om nya havsområden att ingå i nätverket Natura 2000. Beslutet innebär att Sveriges enda inhemska valart nu får ett bättre skydd. Ett av områdena är vattnen runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Öland och Gotland, som är de viktigaste för Östersjöns population av tumlare. Övriga områden ligger utanför Skånes och Hallands kust där den svensk-danska Bälthavspopulationen av tumlare finns.

Östersjöpopulationen av tumlare är klassad som starkt hotad, uppskattningsvis finns idag endast cirka 500 individer. Vattnet söder om Gotland och Öland är det viktigaste området för Östersjö-tumlaren, som använder utsjöbankarna i stor utsträckning för födosök, tillhåll under dräktigtiden, samt under uppfödning av sina ungar.

Beslutet innebär att de befintliga Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken utvidgas till ett 10 511 km2 stort område, tre gånger Gotlands storlek. Det är därmed Sveriges största skyddade marina område. Jämfört med naturen på land ligger skydd av havsmiljön långt efter. Men dagens beslut innebär att Sverige uppnår de arealmål vi genom internationella konventioner och strategier förbundit oss till, där 10 % av svensk havsmiljö ska skyddas. Området beslutas både enligt art- och habitatdirektivet och enligt fågeldirektivet. Det betyder att både de utpekade arterna och naturtyperna och de utpekade fåglarna är skyddade inom området.

Området innefattar Egentliga Östersjöns tre största utsjöbankar; Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och delar av Södra Midsjöbanken. Det innefattar även delar av Ölands södra grund som är en mindre utsjöbank. Utsjöbankarna består av en mosaik av grunda sandbankar och rev som gett upphov till höga naturvärden och artrikedom. Bankarna är viktiga födo- och uppväxtområden för fisk och sjöfågel och tillsammans utgör de det viktigaste övervintringsområdet i Östersjön för alfågel.

Det kommer krävas bevarandeåtgärder av olika slag för att säkerställa att framför allt Östersjöpopulationen av tumlare får en gynnsam bevarandestatus. Tumlaren är särskilt känslig mot undervattensbuller då den använder sig av ekolokalisering med högfrekventa klickljud för att kommunicera, orientera sig och lokalisera bytesdjur. Höga ljud under vattnet kan få tumlaren att tysta vilket gör den blind. Även viss typ av garnfiske har visat sig drabba tumlaren hårt.

Vilka bevarandeåtgärder som kan bli aktuella är i dag svårt att säga. De behöver arbetas fram tillsammans med olika myndigheter och med områdets intressenter i en bred dialog.

Karta över det nya beslutade Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (pdf)

Digital avgränsning - Hoburgs bank och Midsjöbankarna (shape-format)

Regeringens pressmeddelande

 

FAKTA - tumlare

Tumlare är en tandval som kan bli upp till 1,9 meter lång. Förutom Östersjö- och Bälteshavspopulationerna som förekommer även en Skagerackpopulation i svenska vatten. Tumlarens naturliga utbredningsområde i vårt land har förr sträckt sig upp i Bottenviken. Numera går den endast upp till och med Ålandshav i nordost.

 

Mer info och en film om Östersjöns utsjöbankar och värden

 

2016-12-16 Uppdatering av bevarandeplaner

Länsstyrelsen har tagit beslut om uppdaterade bevarandeplaner för huvuddelen av länets Natura 2000-områden. I samtliga fall har målen för områdena omformulerats efter nya nationella riktlinjer. Finns anledning har även övriga uppgifter justerats. De nya bevarandeplaner läggs upp på denna webbplats. Framöver kommer de också att vara tillgängliga via kartverktyget Skyddad natur.

Läs mer på sidan om bevarandeplaner.

Tidigare nyheter

(2016-11-14) Naturvårdsverket hemställer att regeringen fattar beslut om nytt Natura 2000-område i Östersjön

Naturvårdsverket har behandlat länsstyrelsernas förslag till nya och kompletterande marina Natura 2000-områden och begär nu att regeringen fattar beslut om ett utpekande av "Hoburgs bank och Midsjöbankarna" på nästan 1 100 000 ha till Natura 2000-nätverket.

Naturvårdsverket har också kommenterat sin syn på hur man kan behandla de motstående intressen som finns i områdena. Dessa ska inte vara avgörande vid utpekandet men en viktig aspekt är att jobba vidare med zonering av eventuella regleringar av sjöfart och andra verksamheter så att man kan undvika de mest känsliga områdena, vilket samtidigt innebär att det inte behöver vara samma regler i hela de utpekade Natura-områdena. Länsstyrelserna ha föreslagit bildande av samverkansgrupper som kan behandla dessa förvaltningsfrågor i respektive havsområde, vilket NV framhåller som en bra åtgärd.

 Se Naturvårdsverkets hemställan här.

(2016-06-15) Förslag på nya skyddsområden för tumlare

Länsstyrelsen i Golands län och Länsstyrelsen i Kalmar län föreslår att nätverket Natura 2000 kompletteras med området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Det nya området föreslås omfatta de två befintliga Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. Förslaget innebär att nätverket stärks med avseende på Sveriges enda inhemska valart – tumlaren.

Sveriges kustlänsstyrelser har haft regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för tumlare. Utgångspunkt ska vara de områden som det internationella tumlarforskningsprojektet SAMBAH har pekat ut som prioriterade. Vattnen söder om Gotland och Öland hör till de viktigaste för den hotade Östersjöpopulationen av tumlare.

Länsstyrelserna i Gotlands samt Kalmar län har därför tagit fram ett förslag till utvidgat Natura 2000-område som berör havsområdet runt de tre utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra samt Södra Midsjöbanken. Dessa grundområden är bland annat viktiga födo- och uppväxtområden för torsk och piggvar och det viktigaste övervintringsområdet i Östersjön för alfågel.  Sedan tidigare ingår redan Hoburgs bank samt Norra Midsjöbanken i Natura 2000-nätverket på grund av deras stora betydelse för det marina växt- och djurlivet.

Beslut om att föreslå eventuella områden till Natura 2000-nätverket fattas av Regeringen.

Länsstyrelserna gemensamma förslag

Karta

Digitala gränser (i shapeformat)

De nya områdena baseras på ett underlag från ett internationellt forskningssamarbete och finns publicerade i en rapport som finns att läsa här.

 

FAKTA - tumlare

Tumlare är en tandval som kan bli upp till 1,9 meter lång. Förutom Östersjö- och Bälteshavspopulationerna som förekommer även en Skagerackpopulation i svenska vatten. Tumlarens naturliga utbredningsområde i vårt land har förr sträckt sig upp i Bottenviken. Numera går den endast upp till och med Ålandshav i nordost.

 

Mer info och en film om Östersjöns utsjöbankar och värden

 

(2015-05-27) Förslag till nya Natura 2000-områden ligger nu på regeringens bord
Naturvårdsverket har nu granskat länsstyrelsernas förslag till nya eller utökade Natura 2000-områden och skickar nu ärendet vidare till regeringen för formellt beslut. Samtliga förslag som Länsstyrelsen i Kalmar har lagt fram har godkänts av Naturvårdsverket. Se skrivelsen här.

För Kalmar län omfattar förslaget 33 nya områden och 20 utökningar av befintliga områden. Samtliga förslag utgörs av redan befintliga naturreservat. Dessutom har vissa ändringar och kompletteringar av naturtyper gjorts. Framförallt handlar det om ädellövskogstyper som föreslås omklassas till trädklädd betesmark (9070) vilket överensstämmer med både naturförhållanden, reservatsbeslut och rådande skötselinriktning. Kompletteringar av arter har gjorts i ett stort antal områden, framförallt komplettering av förekomst av fladdermusarten barbastell, men även för tumlare, läderbagge och ekoxe har föreslagits.

(2015-04-30) Nya Natura 2000-områden
Länsstyrelsen föreslår 33 nya områden och 20 utökningar av befintliga områden till nätverket Natura 2000. (Se skrivelsen här)

Vid sidan av ovanstående utökningar av Natura 2000-nätverket föreslår Länsstyrelsen även vissa ändringar av naturtyper och kompletteringar av arter inom befintliga områden. Främst handlar det om ädellövskogstyper som föreslås omklassas till trädklädd betesmark för att harmonisera med den skötsel av områdena som bäst främjar de naturvärden som förekommer.

Det förslag som Länsstyrelsen lägger fram nu omfattar endast redan befintliga naturreservat som tillkommit efter tidigare möjlighet till Natura 2000-utpekande eller där kunskap om förekommande naturtyper har tillkommit sedan dess.

Huvudparten av länets naturreservat och många andra områdesskydd ingår sedan tidigare i Natura 2000-nätverket.

Bakgrund
Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att föreslå ytterligare Natura 2000-områden. Uppdraget gäller framför allt områden med förekomst av naturtyper och arter som EU-kommissionen har påtalat att Sverige inte pekat ut i tillräcklig omfattning men innebär också en möjlighet att föreslå områden av med särskilt höga naturvärden och av särskild betydelse för Natura 2000-nätverket.

Bristnaturtyper
Flera naturtyper anses vara dåligt representerade i det svenska Natura 2000-nätverket. Kalmar län har ett särskilt ansvar för naturtypen smala Östersjövikar (i Kalmar län representerade av Gamlebyviken, Syrsan samt Verkebäcksviken), men även följande naturtyper med nationell brist förekommer i länet; rev, mindre vattendrag, öppna mossar och kärr, rikkärr, källor och källkärr, källor med tuffbildning, karsthällmarker, basiska berghällar, staggräsmarker, silikatgräsmarker och trädklädda betesmarker. För dessa naturtyper har Sverige tidigare endast inkluderat ett fåtal procent av landets totala förekomstareal i nätverket.

Bristarter
På motsvarande sätt är följande arter med förekomster i Kalmar län otillräckligt representerade i Natura 2000-nätverket;
barbastell (en fladdermusart med spridd men lokal förekomst på fastlandsdelen av länet),
tumlare (med Östersjöns viktigaste förekomstområden på internationellt vatten vid grundområden runt Midsjöbankarna söder om Öland),
dvärglåsbräken (en lokal på nordöstra Öland),
alvarmalört (gäller förekomsterna på norra Öland).

Information om våra tidigare beslutade Natura 2000-områden
En sammanställning över de uppgifter som nu gäller för våra Natura 2000-områden utpekade enligt art- och habitatdirektivet finns här.

Länsstyrelsen räknar med att det kommer att dröja ett tag innan länets samtliga 173 bevarandeplaner har hunnit uppdateras. Målsättningen är dock att omgående lyfta in de uppgifter som nu gäller i de bevarandeplaner som hålls tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakta oss

Allmänna Natura 2000-frågor
Tomas Järnetun
Telefon: 010-223 85 28

Bevarandeplaner
Daniel Hasselbratt
Telefon: 010-223 83 48
Michael Tholin
Telefon: 010-223 85 68

Natura 2000-tillstånd
(prövning & tillsyn)
Kicki Ringdahl
Telefon: 010-2238591
Sofia Herbertsson
Telefon: 010-2238598

För skötselrelaterade frågor
Naturreservatsförvaltningen