Fiskevårdsbidrag

Anslag från statliga fiskevårdsbidrag ska främja Sveriges fiskevård- och miljömålsarbete.

Om bidraget

Årligen avsätts medel i statsbudgeten till fiskevård i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten beslutar med stöd av regleringsbrevet och förordningen (SFS 1998:1343) om hur anslaget "1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö" skall disponeras under budgetåret.

Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med högre andel av kostnaden.

Vad som krävs för att få bidrag

Stödberättigade åtgärder kan t.ex. vara fisketillsyn på kusten, bildande av fiskevårdsområden, biotopvård, fiskvägar och insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar.

Ansökan

Din ansökan om fiskevårdsbidrag skall göras direkt till Länsstyrelsen. Ansökan till Länsstyrelsen kan med fördel lämnas in året innan genomförandet av tänkt fiskevårdsåtgärd. Utbetalning sker efter det att åtgärden är genomförd och slutredovisad vilket ska ske före utgången av det år inom vilket bidraget beviljas.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Vattenenheten
391 86 Kalmar

Fiskeridirektör
Anders Kjellberg
Telefon 010 - 223 85 12

Biolog
Tobias Borger
Telefon 010 - 223 85 21

 Blanketter

Havs och vattenmyndigheten (öppnas i nytt fönster)