Fiskebestämmelser

Fisket regleras av internationella konventioner, EU:s rättsakter och svensk lagstiftning. Även särskilda regler för Kalmar läns kust finns. Reglerna bestämmer när, var och hur man får bedriva fiske.
fiske

Särskilda regler längs Kalmar läns kust

Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodlingsanläggning (odlingskasse). Fiske med fasta redskap på allmänt vatten kräver länsstyrelsens tillstånd. För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller särskilda bestämmelser. Kustbevakning, polis och fisketillsynsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

Svenska fiskeregler - webbplats med kartor

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i havet – besök Svenska Fiskeregler, www.svenskafiskeregler.se. Svenska Fiskeregler har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska.

Svensk lagstiftning

Förutom EU:s regleringar får medlemsstaterna själva utfärda bestämmelser angående fisket. De nationella bestämmelserna får dock bara innebära en skärpning av EU:s bestämmelser och får endast avse lokala fiskbestånd eller tillämpas för det egna landets fiskare. De nationella bestämmelserna i Sverige bestäms av riksdag (lagar) och regering (förordningar) samt av Fiskeriverket (Fiskeriverkets författningar) som tillsammans med länsstyrelserna på myndighetsnivå ansvarar för fiskeresursen genom insatser för fiske- och beståndsvård samt kontroll m.m. Kontrollen till havs och i landningshamnarna sköts av Kustbevakningen.

EU:s rättsakter

Svensk fiskerilagstiftning är underordnad EU:s fiskeripolitik (CFP) som främst uttrycks genom förordningar. Det övergripande målet för fiskeripolitiken är att bidra till att skapa en balans mellan bevarande och förvaltning av fiskeresursen och ett varaktigt och rationellt nyttjande av den. Ansvaret för politikens tillämpning delas mellan EU:s institutioner, nationella regeringar, regionala och lokala myndigheter, fiskare och fiskeriorganisationer. Det överlåts åt medlemsstaterna att utfärda de föreskrifter som behövs i sötvattensområdena och avseende fritidsverksamheter. Fiskeriverket har av regeringen tilldelats huvudansvaret för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken i Sverige.

Internationella konventioner

FN:s havsrättskonvention ger kuststaterna rätt att intill 200 sjömil utöva suveräna rättigheter avseende bl.a. fisket. Varje stat är skyldigt att verka för bevarande av fisktillgångarna i dessa områden. För vattnen utom 200 sjömil finns en FN-överenskommelse om förvaltning av långtvandrande och gränsöverskridande fiskebestånd. Alla stater som fiskar på de fria haven ska samarbeta i regionala organisationer för att bevara fiskeresursen. För Östersjöns del finns Gdansk-konventionen som avser fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön. Genom konventionen upprättades Baltiska Fiskerikommissionen som reglerar fisket i Östersjön. I kommissionen ingår samtliga berörda östersjöstater.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Vattenenheten
391 86 Kalmar

Fiskeridirektör
Anders Kjellberg
Telefon 010 - 223 85 12

Biolog
Tobias Borger
Telefon 010 - 223 85 21

Svenska fiskeregler

Till sidan Svenska fiskeregler

Havs och vattenmyndigheten (öppnas i nytt fönster)