Fornlämning, markingrepp i eller intill fornlämning