Kulturmiljövård, bidrag till

Varje år avsätter Riksdagen medel till kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet och varje länsstyrelse fattar beslut om bidragsmedlen.

Om du vill söka bidrag för att renovera ditt hus, tillgängliggöra eller informera om en kulturmiljö, vårda en fornlämning eller ett kulturlandskap måste du göra din ansökan senast den 31 oktober varje år.

I vårt faktablad kan du läsa mer om vem som kan söka bidrag och vad du kan få bidrag till. Där finns också en ansökningsblankett.