Jordbruksmark ur produktion

Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att en komplett anmälan om åtgärden har gjorts till länsstyrelsen.
Med jordbruksmark menas i detta sammanhang sådan åker eller betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Anmälan behövs inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för verksamhet som prövats i särskild ordning.