Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: 2009Rensa urval
Din sökning gav 21 träffar
 • Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskap i Kalmar län

  I denna rapport görs en regionindelning med tillhörande karaktärsbeskrivning av landskapet i Kalmar län. Arbetet, som skall betraktas som en första skiss, baseras på en mängd olika källor, som litteratur, kartor, arkivmaterial och inventeringar.
  En del av arbetet har inneburit att genom dialog ta fasta på den kunskap som finns bland dem som lever och verkar i olika delar av Kalmar län. Arbetsupp ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Ladda hem (2 MB)

  Utskriftsversion - Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskap i Kalmar län (29 MB)

 • Lantbrukets byggnader på öland

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Beställ publikation

 • Barn far illa

  Detta vägledande dokument är utarbetat i samarbete mellan olika yrkespersoner från två huvudmannaskap: kommun och landsting. Även chefer och vårdutvecklare från de olika verksamheterna har deltagit. Dessutom har barntandläkare deltagit i arbetet, då tandvården i Kalmar län utgör en påtaglig del av den förebyggande barnhälsovården genom att rikta sig till samtliga barn i länet. Insatser för tandhä ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Ladda hem (804 kB)

 • Årsredovisning 2008

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2009

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Elfiske i Kalmar län 2008

  Inom länets miljöövervakning ingår kalkeffektuppföljningen som en viktig del. En mängd provtagningar görs, både kemiska och biologiska för att kontrollera kalkningsverksamheten. Den kemiska effektuppföljningen inkluderar vanligtvis analyser av vattnets pH, alkalinitet och färg men även aluminium och andra skadliga metaller ingår vid djupare undersökningar. I den biologiska effektuppföljningen pro ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2008

  Årets undersökning har omfattat totalt 12 lokaler, sju lokaler i rinnande vatten och fem sjölitoraler. Två prover har tagits i Alsterån/Trändeån, två prover i Hagbyån, ett prov i Halltorpsån, ett i Bruatorpsån, två i Lyckebyån/Kässjö, två i Nättrabyån och två prover i Virån.
  Bottenfaunaundersökningen har skett som en del av den biologiska effektuppföljningen inom kalkningsverksamheten där kalkni ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Nya lantbruksbyggnader på Öland

  Att placera och utforma nya ekonomibyggnader i det öländska landskapet kräver kunskap, stor omsorg och hänsyn till omgivningen. Odlingslandskapet med sina radbyar och byggnader, vägar och stenmurar har sakta vuxit fram som ett resultat av ett samspel mellan människan och naturen.
  Kunskapen och principerna för hur framtida förändringar bör ske finns i det redan byggda.
  Denna broschyr är en först ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Hamlade träd i Bråbygden - Sammanställning av inventeringen 2001 - 2007

  Lövtäkt eller hamling gjordes tidigare för att få
  foder till djuren på gården ibland även för att få
  lindbast, klenvirke eller ved. Idag produceras
  foder, virke och ved på annat sätt och hamlingsbruket
  har i stort upphört. Mängden hamlade
  träd är idag bara en bråkdel av vad som funnits
  tidigare landskapet. Hamlade träd har stora kulturvärden
  då de bär spår av hur träden och landskapet
  tid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

  Länsstyrelsen i Kalmar län har regeringens uppdrag att genomföra tillsyn av länets missbrukarvård.
  Som en del av detta uppdrag har Länsstyrelsen genomfört en kartläggning av de resurser som finns för
  implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Regeringen har givit
  Länsstyrelserna uppdraget att ”verka för att kommunerna planerar för de resurser som de behöve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (939 kB)

 • Årsredovisning 2008

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (1 MB)

 • Program för regional miljöövervakning i Kalmar län 2009–2014

  Länsstyrelsen i Kalmar län har utarbetat ett regionalt miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014. Regional miljöövervakning omfattar statligt finansierad regional miljöövervakning, annan uppföljning finansierad via Naturvårdsverket (kalkningsuppföljning, uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden), samordnad recipientkontroll, vatten-, luft- och kust-vattenförbundens arbeten samt samfi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (14 MB)

  Beställ publikation

 • Kan predatorkontroll vara ett verktyg för naturvården på öländska sjömarker?

  Under de senaste 30-40 åren har stora förändringar ägt rum i den öländska faunan. Grågås och korp är exempel på fågelarter som expanderat och ökat markant i antal. Grävling är ett exempel på en däggdjursart med liknande beståndsutveckling. Vadare är däremot en fågelgrupp som minskat i antal. Detta gäller inte bara små bestånd av hotade arter som rödspov och sydlig kärrsnäppa, utan också karaktärs ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990 - 2008

  Antalet häckande fåglar som är knutna till våta miljöer och/eller har sin utbredning begränsad till skärgårdsmiljöer har inventerats i Oskarshamns och delar av Mönsterås och Västerviks skärgård under 1984 och 1990-2008. Det inventerade området är ett smalt bälte till största delen i den yttre skärgården längs en sträcka på 90 km. De arter och fågelgrupper som omfattas av inventeringen är knölsvan ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

  Komplettering: inventering 2009 (54 kB)

 • Fågelfaunan på Ölands sjömarker– inventeringar 1988-2008

  Fåglarna på Ölands sjömarker har varit föremål för tre heltäckande inventeringar under de senaste 20 åren. Dessutom har delar av Öland inventerats årligen sedan 2003. För ändamålet är Ölands sjömarker indelade i 96 delområden. De artgrupper som inventerats är ”Vadare”, ”Änder, svanar och gäss” samt ”Tärnor och måsfågel”. Vid inventeringarna har antalet häckande par bedömts genom parräkning, boräk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)

 • Nätprovfiske i Kalmar län 2008

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2008 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. De nätprovfisken som genomfördes i de undersökta sjöarna visade med något undantag på goda vattenkemiska förhållanden. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade ?skbestånd med mycket väl fungerande reproduktion och åldersfördelning. Endast en av sjöarna, Stensjön, synes ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Ladda hem (1 MB)

 • Sjöbodar på Öland

  Broschyren vänder sig till dig som äger en öländsk sjöbod eller till dig som vill lära dig mer om denna byggnadstyp som är en speciell del av det öländska kulturarvet. Skriften berättar om de öländska sjöbodarnas historia och ger dig tips om hur du kan underhålla din sjöbod på ett varsamt sätt. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (4 MB)

  Beställ publikation

 • Sjöbodar och båthus längs smålandskusten

  Broschyren vänder sig till dig som äger en sjöbod längs smålandskusten eller till dig som vill lära dig mer om denna byggnadstyp som är en speciell del av det småländska kulturarvet. Skriften berättar om de sjöbodarnas historia och ger dig tips om hur du kan underhålla din sjöbod på ett varsamt sätt. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län

  Bostadsmarknaden har på grund av den rådande finanskrisen förändrats sedan föregående analys som gjordes på underlag per 2007-12-31 då det spåddes en framtid med ökande byggnation.
  • Det byggs i Kalmar län men planerat byggande har för 2009 halverats i förhållande till tidigare gjorda prognoser för 2009. Det är endast i Borgholm och Mönsterås som planerna ligger fast vid den högre nivån.
  • Komm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (2 MB)

 • Ölandsvind - planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland

  De första moderna vindkraftverken på Öland uppfördes i början av 1990-taler. I syfte att få en mer organiserad utbyggnad av vindkraften tog Länsstyrelsen hösten 1992 initiativ till en utredning om vindkraft tillsammans med Ölandskommunerna.

  Det har dock saknats ett samlat grepp om möjligheterna till en fortsatt etablering av vindkraft på Öland. I syfte att skapa en gemensam policy och ett geme ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (4 MB)

 • Enskilt drivna verksamheter inom socialtjänsten i Kalmar län 2008/2009

  Rapporten är i första hand en sammanställning av förekomsten av enskilt drivna verksamheter inom socialtjänstens område i Kalmar län vid årsskiftet 2008/2009. Vissa jämförelser görs med landet i övrigt liksom med situationen så som den skildrats i tidigare rapporter. Jämförelser görs även med kommunalt drivna verksamheter i länet. Vidare finns en beskrivning av den formella regleringen, vissa avg ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (744 kB)