Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: 2005Rensa urval
Din sökning gav 38 träffar
 • Ekonytt 2005

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2005

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Nr10-11-12 (200 kB)

  Nr9 (121 kB)

  Nr8 (94 kB)

  Nr7 (113 kB)

  Nr6 (56 kB)

  Nr5 (68 kB)

  Nr4 (58 kB)

  Nr3 (55 kB)

  Nr2 (50 kB)

  Nr1 (68 kB)

 • Limstone and fossils in Öland

  Fossils are beautiful prehistoric relics and one could hardly wish
  for clearer evidence of the landscape and habitats existing here
  millions of years ago. But the supply is not limitless, and it will not be replenished. So it is important that fossil-gathering should be carefully and considerately undertaken, so that a future generation will also be able to take pleasure in these beautiful rema ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Kalkstein und fossilien auf Öland

  Fossilien sind schöne Urzeitreste und es gibt kaum bessere
  Zeugen über die Landschaft und die Umwelt vor vielen
  Millionen Jahren. Doch es gibt keine unbegrenzte Anzahl dieser
  Fossilien und sie werden auch nicht neu gebildet. Damit auch
  kommende Generationen Freude an diesen schönen
  Überbleibseln haben können und damit Wissenschaftler
  kommender Zeiten Material zum Forschen haben, ist es
  wic ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Kalksten och fossil på Öland

  Fossil är vackra urtidsrester och man kan knappast få en
  tydligare vittnesbörd om landskap och miljöer som existerade
  här för miljontals år sedan. Men det finns inte obegränsat med
  fossil och de kommer inte att återbildas. För att nästa generation också ska kunna njuta av att se de vackra lämningarna och för att kommande tiders vetenskapsmän ska ha material att forska på, är det viktigt att in ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Degerhamn ett unikt industrilandskap

  Undersökningarna har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län och utförts av Envipro Miljöteknik AB, Högskolan i Kalmar och Kalmar läns museum. I projektet har också Mörbylånga kommun, Cementa och länsstyrelsens kulturmiljöfunktion deltagit. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (1 MB)

 • Handbok i hedersproblematiken

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2005

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (203 kB)

 • Fiskets framtid på södra ostkusten

  Såväl den gemensamma fiskeripolitiken inom EU, vilken ligger till grund för Sveriges fiskeripolitik, som Regeringens proposition om kust- och insjöfisket samt vattenbruk, liksom regional och landsbygdspolitiken pekar ut fisket, och då det småskaliga fisket, som en viktig utvecklingsfaktor och aktör för att nå målet med ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresurserna och en levande landsbygd ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Ladda hem (1 MB)

 • Bostadsmarknadsenkät 2005

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (301 kB)

 • Årsredovisning 2004

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2005

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Uppföljning av häckfåglars förekomst och utbredning på öländska sjömarker

  Denna rapport sammanställer resultat från delprojektet "Uppföljning av arters förekomst och utbredning" som ingår som en del i övervakningen inom LIFE-projektet "Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet" som Länsstyrelsen i Kalmar driver. Arbetet har utförts i samarbete med Högskolan på Gotland, Lunds universitet, Naturvårdsverket och Jan Pettersson (JP Fågelvind).
  Delprojekte ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2004

  Årets undersökning har omfattat totalt nio lokaler, sex lokaler i rinnande vatten och tre sjölitoraler. Proverna har tagits i västra delen av länet, på åtta lokaler i Emån och på en lokal i Stångån. Kalkning sker årligen i båda avrinningsområdena, vid någon enstaka punkt endast vartannat år. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar (ej i sjöar) ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Ängs- och betesmarksmarksinventering i Kalmar län 2002-2004

  Länsstyrelsen i Kalmar har på Jordbruksverkets och Regeringens uppdrag inventerat länets ängs- och betesmarker, mellan åren 2002-2004. Inventeringen har skett inom ramen för det nationella projektet Ängs- och Betesmarksinventeringen (Ä&B). Syftet med inventeringen har varit att skapa ett lättillgängligt underlag för utvärdering och uppfölj-ning av natur- och kulturmiljökvaliteter i ängs- och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

  bilaga 2-6 (743 kB)

  bilaga 7 (844 kB)

 • Byggnadsantikvarisk kontroll - Kalmar Sjöfartsmuseum, Rengöring av bemålade ytor mm

  Byggnadsantikvarisk kontroll - Kalmar Sjöfartsmuseum, Rengöring av bemålade ytor mm


  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (434 kB)

 • Byggnadsantikvarisk kontroll - Kalmar Sjöfartsmuseum, Övertäckning av bemålat tak

  Byggnaden som rymmer Sjöfartsmuseet uppfördes 1889 åt kakelugnsfabrikören O Andersson efter ritningar av okänd arkitekt. Bostaden byggdes som bostadshus till fabrikören samt med lägenheter för uthyrning.
  Byggnadens karaktär av patricierbostad har understrukits av osedvanligt rik, putsad fasad utsmyckning i klassicistisk stil av hög konstnärlig kvalitet. Även entréhallen är rikt dekorerad med mål ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • Byggnadsantikvarisk kontroll - Fröreda storegård

  Byggnadsantikvarisk kontroll - Fröreda storegård Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (363 kB)

 • Byggnadsantikvarisk kontroll - Virserums station

  Byggnadsantikvarisk kontroll - Virserums station Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (609 kB)

 • När får jag mitt bistånd? (V) -  Beslut och domar som inte var verkställda i Kalmar län den 31 december 2004.

  När får jag mitt bistånd? (V) Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (237 kB)

 • Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län.

  Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (107 kB)

 • Lex Sarah i Kalmar län 2003 - 2004.

  Lex Sarah i Kalmar län 2003 - 2004. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (232 kB)

 • Årsrapport 2004. Socialtjänsten Kalmar län.

  Årsrapporten för Kalmar län grundar sig på verksamhetstillsyn inom olika sakområden, enskilda tillsynsärenden, samtal och reflektioner i samband med kommunbesök, temadagar, konferenser, seminarier, möte med FoUrådet i länet, kontakter med enskilda och brukarorganisationer andra myndigheter samt förtroendevalda och tjänstemän. Årsrapporten ger en bild av vad Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet set ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (133 kB)