Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Din sökning gav 406 träffar
 • Smedby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- oc ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Smedby socken (4 MB)

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  festivaler2014_en_kartlaggning_slutversion (2 MB)

 • Landskap att värna om - gärdesgränser och beten på södra Öland

  Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

  För att fördjupa kunskapen om odlingslandskapet på södra Öland genomförde Länsstyrelsen under åren 2011-2014 en inventering av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Landskap att värna om - Gärdesgränser och beten på södra Öland (1 MB)

 • Gräsgårds socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gräsgårds socken (1 MB)

 • Gårdby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gårdby socken (1 MB)

 • Hulterstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Hulterstad socken (2 MB)

 • Södra Möckleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Södra Möckleby socken (1 MB)

 • Vickleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Vickleby socken (1 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys - Dricksvattenförsörjning Kalmar län 2015

  Regional risk- och sårbarhetsanalys - Dricksvattenförsörjning Kalmar län 2015 summerar den övergripande riskbilden som framkommit genom olika projekt och aktiviteter som genomförts i länet de senaste åren samt redovisar en förmågebedömning över länets och aktörernas krishanteringsförmåga vid en dricksvattenstörning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional risk- och sårbarhetsanalys (5 MB)

 • Uppföljning av grönfläckig padda 2015

  I denna rapport redovisas 2014-års uppföljning av grönfläckig padda utförd av Ottenby Fågelstation inom Ottenby Natura 2000 område.

  Under året dokumenterades 16 olika individer genom ID-fotografering, förutom de 100 nya små paddor som sattes ut i slutet av september 2014. Paddorna lyckades trots en mycket torr försommar med reproduktionen under året. Ett yngel dokumenterades i Pölen – den stor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Uppföljning av återintroduktionen av grönfläckig padda Bufo viridis på Ölands södra udde (4 MB)

 • Regional bostadsmarknadsanalys 2015

  Länsstyrelsen följer och analyserar läget på bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet.

  I arbetet med analysen genomför Länsstyrelsen, på uppdrag från Finansdepartementet och Boverket, en bostadsmarknadsanalys. Underlaget till bostadsmarknadsanalysen är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Regional bostadsmarknadsanalys 2015 (1 MB)

 • Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014

  Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker har en inventering av arterna blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling utförts på Kalmar läns fastland. Inventeringen omfattade även andra ängssvampar.

  Totalt inventerades 38 olika områden. Av dessa bedömdes sju områden vara lokaler av högsta prioritet som ängssvamplokaler. Två av dessa, Högeruda i Hultsfreds kommu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014 (10 MB)

 • Bottenfauna i Kalmar län 2011

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat sex lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i sjölitoral. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Kalmar län 2011 (7 MB)

 • Bottenfauna i Kalmar län 2012

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och 13 lokaler i sjölitoraler. Elva lokaler har undersökts på Kalmar läns fastland och tio på Öland. De senare har framförallt undersökts i syfte att få en allmän kunskap om bottenfaunan i de speciella miljöerna.

  Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologis ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Kalmar län 2012 (4 MB)

 • Nätprovfiske i Kalmar län 2012

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2012 standardiserade nätprovfisken i fem sjöar. I samtliga av de provfiskade sjöarna hittades ettåriga individer av mört vilket indikerar att försurningspåverkan varit liten. Slutsatsen förstärks av att de vattenprovtagningar som genomförs i sin helhet visar pH-värden som ligger över pH-målet på 6 sedan 2003.
  Best ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Nätprovfiske i Kalmar län 2012 (4 MB)

 • Nätprovfiske 2011

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2011 standardiserade nätprovfisken i tio sjöar. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion, men i ett par fall kan resultatet tyda på att försurning periodvis påverkar fiskbeståndet. Provfisket i Långegöl visar på en allmänt svag fiskpopulation där antalet ettåriga mörtungar är ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Nätprovfiske 2011 - i tio sjöar i Kalmar län (7 MB)

 • Elprovfiske i Kalmar län 2012

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning, regionala miljöövervakning samt uppföljning av restaureringsåtgärder gjordes sommaren 2012 standardiserade elprovfisken på 24 lokaler i 19 vattendrag. Fyra av lokalerna hade tidigare aldrig undersökts. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Elprovfiske i Kalmar län 2012 (3 MB)

 • Barmarksinventering av utter i Kalmar län 2014

  Som en del i det gemensamma delprogrammet för utter utfördes under hösten 2014 en barmarksinventering i Kalmar län. Syftet med inventeringen, som utförs vart sjätte år, är att följa förändringar i utterpopulationens utbredning och även indirekt relativa förändringar av populationsstorleken. Inventeringar kan också ligga till grund för analys av hotbilder och åtgärdsbehov för att trygga artens fra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Barmarksinventering av utter i Kalmar län 2014 (3 MB)

 • Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

  Broschyr om länsstyrelsernas uppdrag och verksamhet. Finns även i engelsk översättning och i lättläst version. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Broschyr om länsstyrelserna på svenska (4 MB)

  English version (4 MB)

  Lättläst version (4 MB)

 • Dricksvatten i Kalmar län

  En viktig del i att långsiktigt säkerställa vattentillgången för vattenförsörjningen i Kalmar län ärkartläggning och kvalitetskontroll av länets vattenresurser.

  I denna rapport redovisas provtagningar och kontroller av grundvattenförekomster under åren 2010-2014 som länsstyrelsen genomfört. Det primära syftet har varit att verifiera vattenkvaliteten i förekomster där kvalitetsproblem har ident ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  201503_dricksvatten_i_kalmar (1 MB)

  Bilaga 1-1 Beslut (87 kB)

  Bilaga 1-2 Analyser för verifierande grundvattenprovtagning (220 kB)

  Bilaga 2-1 Program för regional miljöövervakning av grundvatten avseende bekämpningsmedel 2014 i Kalmar län (248 kB)

  Bilaga 2-2 Mät- och övervakningsprogram - ytvatten (123 kB)

  Bilaga 2-3 Analyser för vattenprovtagning bekämpningsmedel 2014 (178 kB)

  Bilaga 3 Provtagningsplatser grund- och ytvatten 2010-2014 (340 kB)

  Bilaga 4 Tabell 1-2 (156 kB)

  Bilaga 5 (26 kB)