Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Tillsyn ska utövas av regeringen, länsstyrelsen, byggnadsnämnderna och den eller de statliga myndigheter i övrigt som beslutats av regeringen.

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 11 kap. 5 § PBL.

Roller och ansvarsfördelning

Byggherren:

ska se till att byggnadsverket uppfyller kraven i PBL.  

Fastighetsägaren:    

ansvarar för underhåll av byggnadsverket.

Kommunen:

beslutar om lov och andra tillstånd, ska bedriva tillsyn av byggande och den bebyggda miljön och bistå med rådgivning till kommunens medlemmar.

Länsstyrelsen:

ska utöva tillsyn och uppföljning av hur kommunen tillämpar PBL. Ska ge tillsynsvägledning, rådgivning, kunskapsförmedling till kommunerna och pröva överklagade beslut.

Boverket: 

ska stå för uppföljning, tillsynsvägledning och kunskapsförmedling inom PBL.

                                                                                           

Byggnadsnämndernas tillsyn 

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, samt att bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. PBL och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 8 kap. 2§ PBF        

Exempel på byggnadsnämndens tillsyn: 

  • En lovpliktig/ anmälningspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked eller tagen i bruk utan slutbesked.
  • En åtgärd strider mot beviljat lov. 
  • En åtgärd strider mot något tekniskt egenskapskrav
  • Att motordrivna anordningar i byggnadsverk kontrolleras.
  • Att ventilationssystem kontrolleras på föreskrivet sätt (OVK).  

Genomförande av tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och beslut om startbesked, kompletterande villkor eller slutbesked ingår inte i tillsynen. Läs mer i broschyren "Byggnadsnämndens tillsyn".

Sanktionsavgifter

Avgifterna som är fastställda i Plan- och byggförordningen administreras och tillfaller kommunen. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Sanktionsavgift ska tas ut om någon inte har fått lov eller gjort en anmälan för en lov- eller anmälningspliktig åtgärd. En informationsbroschyr med exempel på sanktionsavgifter om man  bygger svart finns som länk till höger.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsens tillsyn enligt PBL kan delas in i två ämnesområden, bygg och plan. Nedan följer en beskrivning av vad tillsynen innebär för de olika områdena.

Bygg

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning inom byggområdet vilket i första hand syftar till att skapa en enhetlig och rättssäker tillämning av PBL. Målet med tillsynsverksamheten är att arbeta förebyggande och stödja kommunerna i deras arbete.

Plan

Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planering. Tillsynsansvaret innebär att Länsstyrelsen bland annat ska se till att kommunerna tillämpar bestämmelserna i plan- och bygglagen på ett korrekt sätt.

Tillsynen ska i första hand vara framåtsyftande och bara i undantagsfall gå in i enskilda ärenden. Det innebär att Länsstyrelsen har möjlighet att, genom överprövning ingripa i kommunens enskilda beslut gällande detaljplan eller områdesbestämmelser där inte tillräcklig hänsyn har tagits till riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd, människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om kommunen antar en detaljplan som länsstyrelsen bedömer strida mot något av ovanstående, ska Länsstyrelsen upphäva den.