Radon 

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Radon anses som en hälsorisk då den är lungcancerframkallande. Med rätt åtgärder kan man sänka radonhalten och därigenom också minska hälsoriskerna. Staten lämnar, via Länsstyrelsen, bidrag för att sänka radonhalterna i bostäder.

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Radon anses som en hälsorisk då den är lungcancerframkallande. Med rätt åtgärder kan man sänka radonhalten och därigenom också minska hälsoriskerna. Staten lämnar, via Länsstyrelsen, bidrag för att sänka radonhalterna i bostäder.

Radonkällor

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Den mäts i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3 i befintliga byggnader. Det är också gränsvärdet för nybyggda hus.

Diskussion pågår gällande att sänka gränsvärdet till 100 Bq/m3. Se Socialstyrelsens webbplats för mer information.

Hälsorisker med radon

På vilket sätt är radon skadligt?

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är i regel små. Barn är dock känsliga med hänsyn till att deras vattenintag blir proportionerligt större per kilo kroppsvikt. Radon som man dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen andas man ut inom en timme.

Hur vanlig är lungcancer orsakad av radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Socialstyrelsen har mer information om hälsoskydd och radon.

Åtgärder vid höga radonhalter

Om byggnadsmaterialet är orsaken

Är det byggnadsmaterialet som avger radon brukar man öka luftomsättningen och på så sätt sänka radonhalten. Det är viktigt att göra en ordentlig undersökning innan man åtgärdar med ventilation då det funnits flera fall där radonhalten ökat efter ökad ventilation. Risken kan vara att det sugs in mer luft som har hög radonhalt i huset. I svårare fall behövs ett system med mekanisk till- och frånluft. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. I vissa fall kan man byta ut blå lättbetong mot annat material.

Bild: Schematisk bild över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

 1. Springa mellan betonggolv och vägg.
 2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör.
 3. Otätheter i golvbrunnar.
 4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.
 5. Otätheter i rör för el- och telefonledningar.
 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.
 7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

Vid problem med markradon

Kommer radonet från marken kan man täta läckor, först och främst de vanligaste läckställena:

 • runt golvluckor, till exempel över rensbrunnar för avlopp
 • runt skyddsrör för vattenledning, andra rör och vid golvbrunnar
 • genomgående sprickor

Ofta ger inte tätning tillräcklig effekt. Man försöker då också skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Den vanligaste åtgärden är att installera en radonsug, en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en kanal genom bottenplattan.

Om vattenbrunnen är orsaken

Radon i inomhusluften kan även orsakas av radon i vatten. Har man radon i vattnet bör man därför alltid mäta radonhalten i luften.

Bergborrade brunnar kan ge vatten med radonhalter över 1 000 becquerel per liter (Bq/l) vilket betecknas som otjänligt som livsmedel. I Sverige finns cirka 200 000 privata bergborrade brunnar som används av permanent boende och ytterligare 200 000 – 300 000 brunnar för fritidsboende. Av de brunnar som används av permanent boende antas varannan brunn ligga över 100 Bq/l (tjänligt med anmärkning). Cirka 10 000 av dem antas ha högre radonhalter än 1 000 Bq/l (otjänligt). Vatten med radonhalter över ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. För att få reda på radonhalten i vatten måste man utföra en radonanalys på ett vattenprov. För det krävs en särskild provflaska, som erhålls av de laboratorier som utför radonanalyser.

Hur man mäter radon

 1. Ta kontakt med din kommun. Vissa kommuner hjälper till att beställa mätdosor till ett reducerat pris. Du kan även ta direktkontakt med ett mätlaboratorium för att beställa mätdosor och mätprotokoll.
 2. Det är viktigt att du följer anvisningarna för hur mätdosorna ska hanteras och placeras. I enplans­hus sker mätning normalt i två sovrum (ej kök eller badrum). I ett tvåplanshus sker mätning på vardera våningsplan (till exempel i sovrum och vardgasrum/gillestuga).
 3. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader under eldningssäsong (oktober-april).
 4. Efter att dosorna har exponerats skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med ett protokoll som du har fyllt i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor

Mer om mätning hittar du på Radonguiden.

Egenkontroll

Inför radonmätningen bör du kontrollera att ventilationssystemet i huset fungerar som det är avsett. Här är en enkel checklista:

 • Ventiler och luftintag ska vara rena och funktionsdugliga, dvs. enkelt kunna öppnas och stängas. Använd dammsugare eller borste för att rensa bort smuts, både på utsidan, insidan och inne i själva ventilen.
 • Ventilerna inne i rummen, de så kallade frånluftsdonen ska också vara rena. Gör rent så långt in i kanalen som det går innan du sätter tillbaka ventilen.
 • Köksfläkten och eventuellt badrumsfläkten gör du ren enligt fabrikantens anvisningar.
 • Dörrspringor och överluftsventiler mellan rum och framförallt till bad, wc, städ, klädkammare ska vara tillräckligt stora, så att luft kan strömma genom springan med minsta möjliga hinder. Ventilationen ska ju fungera även med stängda dörrar. I ett radonhus är det extra viktigt att springor och överluftsventiler inte är för små.

Åtgärder mot radon

För att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt med en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder. När radonproblemet lokaliserats är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Vilken åtgärd som väljs beror på hur huset är konstruerat och var ifrån radonet kommer: byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet.

Kontakta oss

Niklas Aronsson
Länsarkitekt Funktionsansvarig
Samhällsbyggnadsenheten
Niklas punkt Aronsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Aronsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236327