Bidrag till kulturmiljövård

Vård, underhåll och renovering av vårt kulturarv kan ibland vara både tidskrävande och kostsamt. När kostnaderna för insatserna blir dyrare än normalt kan bidrag sökas från staten.

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård kan sökas via Länsstyrelsen, och avser täcka en del av den antikvariska överkostnaden, dvs sådana fördyringar som uppstår med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt.

Bidrag kan ges till ägare av kulturhistoriskt värdefulla objekt/miljöer som enskilda personer, kommuner, bolag och stiftelser. Statligt ägda byggnader eller byggnader tillhörande svenska kyrkan är inte bidragsberättigade.

Bidrag kan sökas för byggnadsvård. Läs mer om vilka åtgärder som är bidragsberättigade i Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121)

Ansökan

Ansökan görs på speciell blankett som kan laddas ner eller beställas här nedan.

Ansökningsblankett-Kulturmiljövårdsbidrag.pdf

Till blanketten ska bifogas följande handlingar:

  • Förslag till åtgärder med beskrivningar och i vissa fall ritningar.
  • Fotografi
  • Kostnadsberäkning där de fördyrande kulturhistoriska kostnaderna tydligt framgår.
  • Samråd gärna tidigt med Länsstyrelsen om insatsernas utformning, val av konsulter samt om utformning av ansökan. För informationsinsatser och dylikt ser helst Länsstyrelsen att ansökan utformas i direkt samråd med Länsstyrelsens personal.

De ekonomiska medlen för bidrag är begränsade, och det är främst objektets kulturhistoriska värde och insatsens art som avgör om bidrag kan utgå. För att bidrag ska bli aktuellt kräver även Länsstyrelsen att:

  • garantier ges för framtida bevarande
  • arbetena genomförs under kulturhistoriskt sakkunnig tillsyn
  • genomförda arbeten inspekteras och godkänns av antikvarisk myndighet