Vindkraft

Riksdagen har satt upp mål för att Sveriges energisystem ska ställas om så att det bli mer hållbart. Riksdagen har beslutat om en planeringsram på sammanlagt 30 terawattimmar vindkraft. Det betyder att berörda myndigheter ska planera för en sådan utbyggnad genom att fastslå lämpliga områden för vindkraft.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens uppgift när det gäller vindkraft är bland annat att:

  • Driva på kommunernas planering och ge dem underlag för planeringen
  • Pröva tillstånd för större vindkraftsanläggningar. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är tillståndsmyndighet
  • Utgöra första instans då bygglov för vindkraftverk överklagas
  • Medverka då beslut om riksintressen fattas, i detta fall av energimyndigheten

Riksintresse Vindbruk

Sedan 2013 finns uppdaterade riksintressen för vindbruk. Läs mer här.

Ny vindkartering

På uppdrag av Energimyndigheten har ny kartläggning av energipotentialen i Sverige gjorts. Dataunderlaget består av medelvindar på sju för vindkraft intressanta höjder; 80, 90, 100, 110, 120, 130 och 140 meter ovan mark och har en rumslig upplösning på 0,25 kvadratkilometer.

Prövning av vindkraft

Länsstyrelsen tillståndsprövar vindkraftsanläggningar.