39 % kvar - en mätning av Torpas kulturhistoriska status

Löpnummer:
2012:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Länsstyrelsen vill med denna inventering undersöka hur mycket som återstår av Torpas ursprungliga kvalitéer hos bebyggelse och gårdar, genom att använda en kvantitativ modell byggd på poängsättning. Som referenspunkt för våra bedömningar fungerar inventeringen av Torpa år 1983 och då särskilt avsnittet ”riktlinjer för ombyggnad”.

Enligt modellen bedöms fasad, tak, fönster, dörr, balkong, gård och gårdshus med noll, ett eller två. Noll är lika med förvanskad, ett står för smärre förändringar och två för oförvanskad eller nästan oförvanskad.

Metoden visar att 39 % av Torpas ursprungliga kvalitéer är bevarade. 61 % har på ett eller annat sätt förvanskats. Byggnaders gårdssidor har förändrats mer än gatusidorna, 34 % mot 41 %.

Metoden visar att de äldre husen oftare hanteras med större varsamhet. Det förefaller som om husens kvalitéer är mer uppenbara med ett större tidsavstånd. De två delområden som är mest förvanskade domineras av funkishus, medan det bäst bevarade är området runt Ida skolas park och Drottninggatan. Där finns hus från 1800-tal till 1960-tal, men med en förhållandevis hög andel bebyggelse från tidigt 1900-tal.

Torpas stadsplanemönster är dock intakt. Utförda rivningar och nybyggnationer har i stort anpassats till rådande kvartersmönster. Också gårdarnas och byggnadernas volymer och till stor del även fasadernas färgsättning är oförändrade. Däremot har bebyggelsens autentiska material på tak, fasader, balkonger, fönster och dörrar  slentrianmässigt bytts ut.

Metoden visar att mindre än hälften av de arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer som Torparapporten lyfter fram återstår, trots förvanskningsförbud och krav på anpassat underhåll enligt plan- och bygglagens tredje kapitel, tolfte stycket. Frågan är hur många okänsliga förändringar Torpa tål, innan riksintresset kan bedömas förvanskat eller påtagligt skadat?
Kommentar: