Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 632 träffar
 • Minskad klimatpåverkan

  ÅTGÄRDER FÖR VISIONEN OM ETT PLUSENERGILÄN 2050
  Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. Ett råd till för att åstadkomma en energiomst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Minskad klimatpåverkan (2 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat

  Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden.

  Syftet med detta åtgärdsprogram är att vara en vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet är framtaget inom organisationen för länets K ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Anpassning till ett förändrat klimat (2 MB)

 • En aktuell översiktsplan

  Underlagsrapport för sammanfattande redogörelse, Jönköpings län, 2014-12-10.

  År 1987 infördes plan- och bygglagen och översiktsplanering för alla kommuner blev då för första gången ett lagkrav. Sedan dess har det hänt mycket vad gäller medvetenheten om miljön runt omkring oss och hur vi påverkar och påverkas av omvärlden. Det handlar om hur klimatet förändras och vilka följder det får för samh ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  En aktuell översiktsplan (2 MB)

 • Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010–2013

  Kemikalier finns överallt runt omkring oss och mängden kemikalier som vi använder idag har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Tyvärr saknas kunskap om många kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön.

  I Jönköpings län har miljögifter analyserats via screeningsundersökningar men även genom mer riktade undersökningar av fisk, slam och vatten. Ämnenas egenskaper och användningso ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010-2013 (4 MB)

 • Skyfallskartering i GIS

  Denna manual är ett första steg för att på sikt kunna ta fram en vägledning för att på kommunal nivå kartlägga vilken samhällsviktig verksamhet som kan kopplas till extrema skyfall. Metoden kan med fördel användas av kommuner i deras arbete med risk- och sår-barhetsanalyser såväl som vid översikts- och detaljplanering.

  Vald metod har först tillämpats på Eksjö kommun i Jönköpings län och i manu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  Skyfallskartering i GIS (3 MB)

 • Förvetet nummer 4 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Nya landsbygdsstöd - hur påverkas du som lantbrukare?
  - Nya djurskyddsregler för lantbruksdjur
  - Annefrid illustrerar länets landsbygd
  - Landsbygdsbutiker energieffektiviserar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Översätt # LL_SK, Fiskerinäring, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Landskapsvård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2014-webb (4 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020

  Länsstyrelsens uppgift är att samordna den regionala miljöövervakningen som bedrivs inom länet av olika aktörer. Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning innebär samordning, programskrivning och publicering av regionalt program, genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering samt datahantering. Länsstyrelsen ska redovisa denna verksamhet i länsvisa regionala miljöövervakningsprogra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020 (3 MB)

 • Röken kommer att synas...

  Rapporten är en beskrivning och utvärdering av de informationsinsatser som gjordes i samband med en naturvårdsbränning i Lyngemadssjöns naturreservat, Jönköpings län. Bränningen utfördes i juni 2013. Inför bränningen lades pressmeddelanden ut och informationsbrev skickades per post till boende i närheten och berörda organisationer. I reservatet anslogs också plakat med information om bränningens ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Röken kommer att synas... (2 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån, är resultatet av en specialinventering av kulturmiljöer vid Röttleån under år 2013.

  Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kultu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Meddelande 2014:22 - Minnen vid vatten (9 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (3 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2013

  Under perioden 10 juli till 13 augusti 2013 genomfördes elfiskeundersökningar på 79 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Vattenflödet pendlade mellan normala och låga flödesförhållanden under hela perioden.

  Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala ströms vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. Den beräknade medeltätheten av ör ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  2014-21 (8 MB)

 • Förvetet nummer 3 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Landsbygdsprogrammet 2014-2020 igång
  - Sök stöd för att utveckla ditt företag och för bredbandsutbyggnad
  -Ta chansen att profilera dina råvaror och produkter
  - Skyddsvärda naturmiljöer viktiga för många djur och växter
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer3-2014-webb (3 MB)

 • Hälsorisker i miljön - Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Hälsorisker i miljön - Blekinge Jönköping Kronoberg och Östergötland län (2 MB)

 • Satellitbildsbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur med tjäder som modellart

  En satellitbildsbaserad metod som på ett kostnadseffektivt sätt kan identifiera lämpliga tjäderhabitat skulle vara av stort värde för att kartlägga biologiska värden i skogslandskapet och följa deras utveckling. Ett sådant redskap skulle också kunna användas för planering och uppföljning av effekter av naturvård och skogsbruk med syfte att upprätthålla den bio-logiska mångfalden och skogslandskap ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2014-20 (3 MB)

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2014

  Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men äv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  Tillsynsplan för miljöbalken 2014 (862 kB)

  Bilaga - Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

  Natur och kulturmiljöer
  Behovet av tillsyn bedöms till 365 dagar för att klara tillsynen för det som inträffar under året, samt en engångsinsats av 201 dagar för att kontrollera beslut om dispens/tillstånd under perioden 1999-2013.

  De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken (1 MB)

 • Hur klarar Jönköpings län en värmebölja?

  Under 2012 – 2013 har en värmebölja i Jönköpings län analyserats. Syftet med projektet var att höja beredskapen inför en värmebölja i länet genom att öka robustheten i samhällsviktiga funktioner och minska negativa effekter av värmen. Analysen fokuserade på människors hälsa och samhällets funktion.

  Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Broschyr: Värmebölja (13 MB)

  Broschyr: Värmebölja (lågupplöst) (2 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 12

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Nyhetsbrev från länsveterinärerna (399 kB)

 • Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

  Detta är en slutrapport i projektet Värmebölja som genomfördes med syftet att kartlägga vad en värmebölja kan medföra för påverkan på samhället i Jönköpings län, vad länet har för beredskap samt hur vi kan stärka vår beredskap. Projektet löpte från hösten 2012 fram till sommaren 2013.

  Resultatet består i en analys av vad som påverkas av en värmebölja och hur beredskapen kan förbättras.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  2014-18 (1 MB)

  Broschyr: Värmebölja (13 MB)

  Broschyr: Värmebölja (lågupplöst) (2 MB)

 • Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014

  Bostadsbyggandet i Jönköpings län har ökat kraftigt under 2013 jämfört med 2012. Ökningen gäller färdigställda bostäder, och framför allt flerbostadshus. Antalet påbörjade lägenheter är däremot konstant 2013 jämfört med 2012.

  Antalet lägenheter som kommunerna hyr för att sedan hyra ut i andra hand till personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden har blivit något färre. De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  2014-19 (326 kB)