Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 643 träffar
 • Kartläggning våld i nära relationer

  År 2014 anmäldes 550 fall av misshandel i nära relationer. De flesta av de utsatta, 459, var kvinnor. Det anmäldes även 19 fall av grov kvinnofridskränkning och 102 fullbordade våldtäkter inomhus, 99 av de som utsatts för våldtäkt var kvinnor. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmäler endast var femte person våld i nära relationer.

  Våld i nära relationer är ett världshälsoproblem oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Jämställdhet

  2015-07 Kartläggning våld i nära relation (700 kB)

 • Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

  Under de senaste fyra åren har länsstyrelserna följt upp samhälsorienteringen. Uppföljningen visar att det har skett en stor utveckling, mycket tack vare den samverkan som vuxit fram på området. Länsstyrelserna lyfter sex områden som bedöms viktiga att arbeta vidare med.

  1. Uppföljning av deltagande – det behövs bättre statistik kring verksamheten för att utvecklingen ska kunna följas.

  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015-04 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering (771 kB)

 • Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt

  Enligt regleringsbrevet för år 2014 har länsstyrelserna uppdraget att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer. Alla länsstyrelser har också haft medel avsatta från Energimyndigheten för att stödja andra regionala aktörer i klimat- och energiarbetet. För att bedöma nyttan av insatserna och utv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-05 Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt (1 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (3 MB)

 • Förvetet nummer 1 2015

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - SAM-ansökan 2015
  - Hjälp med din SAM-ansökan i datorstuga
  - Förändringar i Gårdsstödet, Miljöersättningarna och Tvärvillkoren
  - Flertal stöd öppnar för ansökan i september
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK, Företagsstöd, Projektstöd, Arkeologi och fornlämningar

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer1-2015 (6 MB)

 • Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån 2011-2013

  Kalkningsverksamheten under åren 2011-2013 har utvärderats i Emåns, Mörrumsåns och Svartåns avrinningsområde. I dag sprids cirka 320 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med 75 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Denna del av länet har inte varit lika hårt drabbat som de sydvästra delarna. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015:03 Kalkningar i Emån Mörrumsån och Svartån (3 MB)

  Bilaga Emån (4 MB)

  Bilaga Mörrumsån (1 MB)

  Bilaga Svartån (343 kB)

 • Klimatsmart Jönköpings län - Plusenergilän 2050

  Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. Det betyder att vi ska minska behovet av energi i länet och öka produktionen av förnybar e nergi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste du och jag, vi alla, bidra. Nu är utsläppen av växthusgaser så stora att klimatförändr ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Populärversion Energi- och klimatstrategin (1 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna- Nummer 13 2014

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Nyhetsbrev nr 13 dec 2014 (316 kB)

 • Utvärdering Insikt Utsikt 2009-2014

  Det regionala förebyggande ANDT- arbetet (alkohol, narkotika, dopning, och tobak) har under tiden 2009-2014 varit samlat genom organisationen Insikt Utsikt. Till det förebyggande arbetet har handlingsplanen, Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 varit ett vägledande dokument för att stärka samverkan och öka effekterna av det förebyggande arbetet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Utvärdering Insikt Utsikt 2009-2014 (1 MB)

 • Ostörda områden – Var finns de?

  Tysta och ostörda områden blir allt mer ovanliga i landskapet. I stora delar av södra Sverige är orörda och ostörda områden en bristvara. I flera av miljömålens preciseringar nämns att påverkan från buller ska minimeras, att fragmentering av livsmiljöer inte ska ske och att värdefulla friluftsområden ska värnas och bibehållas. Länsstyrelsen har därför sökt och därefter erhållit projektmedel av Na ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ostörda områden - Var finns de? (6 MB)

 • Hur ser det ut i länet? Om miljöövervakning i Jönköpings län.

  I denna broschyr ger vi en inblick i miljösituationen i länet och vad det innebär för växter och djur.

  Genom kunskap om vår miljö och hur den påverkas av olika faktorer, får vi även verktyg att göra något åt problemen. För att nå dit måste vi alla hjälpas åt på olika sätt. För att nå dit behöver vi kunskap. Så läs och dela med dig av din förnyade kunskap!
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Hur ser det ut i länet? (3 MB)

 • Minskad klimatpåverkan

  ÅTGÄRDER FÖR VISIONEN OM ETT PLUSENERGILÄN 2050
  Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. Ett råd till för att åstadkomma en energiomst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Minskad klimatpåverkan (2 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat

  Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden.

  Syftet med detta åtgärdsprogram är att vara en vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet är framtaget inom organisationen för länets K ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Anpassning till ett förändrat klimat (2 MB)

 • En aktuell översiktsplan

  Underlagsrapport för sammanfattande redogörelse, Jönköpings län, 2014-12-10.

  År 1987 infördes plan- och bygglagen och översiktsplanering för alla kommuner blev då för första gången ett lagkrav. Sedan dess har det hänt mycket vad gäller medvetenheten om miljön runt omkring oss och hur vi påverkar och påverkas av omvärlden. Det handlar om hur klimatet förändras och vilka följder det får för samh ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  En aktuell översiktsplan (2 MB)

 • Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010–2013

  Kemikalier finns överallt runt omkring oss och mängden kemikalier som vi använder idag har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Tyvärr saknas kunskap om många kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön.

  I Jönköpings län har miljögifter analyserats via screeningsundersökningar men även genom mer riktade undersökningar av fisk, slam och vatten. Ämnenas egenskaper och användningso ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010-2013 (4 MB)

 • Skyfallskartering i GIS

  Denna manual är ett första steg för att på sikt kunna ta fram en vägledning för att på kommunal nivå kartlägga vilken samhällsviktig verksamhet som kan kopplas till extrema skyfall. Metoden kan med fördel användas av kommuner i deras arbete med risk- och sår-barhetsanalyser såväl som vid översikts- och detaljplanering.

  Vald metod har först tillämpats på Eksjö kommun i Jönköpings län och i manu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  Skyfallskartering i GIS (3 MB)

 • Förvetet nummer 4 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Nya landsbygdsstöd - hur påverkas du som lantbrukare?
  - Nya djurskyddsregler för lantbruksdjur
  - Annefrid illustrerar länets landsbygd
  - Landsbygdsbutiker energieffektiviserar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Översätt # LL_SK, Fiskerinäring, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Landskapsvård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2014-webb (4 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020

  Länsstyrelsens uppgift är att samordna den regionala miljöövervakningen som bedrivs inom länet av olika aktörer. Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning innebär samordning, programskrivning och publicering av regionalt program, genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering samt datahantering. Länsstyrelsen ska redovisa denna verksamhet i länsvisa regionala miljöövervakningsprogra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020 (3 MB)

 • Röken kommer att synas...

  Rapporten är en beskrivning och utvärdering av de informationsinsatser som gjordes i samband med en naturvårdsbränning i Lyngemadssjöns naturreservat, Jönköpings län. Bränningen utfördes i juni 2013. Inför bränningen lades pressmeddelanden ut och informationsbrev skickades per post till boende i närheten och berörda organisationer. I reservatet anslogs också plakat med information om bränningens ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Röken kommer att synas... (2 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån, är resultatet av en specialinventering av kulturmiljöer vid Röttleån under år 2013.

  Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kultu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Meddelande 2014:22 - Minnen vid vatten (9 MB)