Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 683 träffar
 • Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2016-2020

  Detta åtgärdsprogram löper över åren 2016-2020 och omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Programet syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.

  En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och medborgare. Under år 2014 tog Länsstyrelsen initiativ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2016-2020 (5 MB)

 • Biologisk mångfald i kraftledningsgator

  Kraftledningsgator och andra infrastrukturer kan ha stor betydelse för bevarandet av arter och miljöer framförallt i odlingslandskapet. De fungerar i de flesta fall som komplement till traditionella livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats. Infrastrukturmiljöerna bidrar också till att skapa ko ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2015-36 Biologisk mångfald i kraftledningsgator (5 MB)

 • Vad händer i mark och vatten vid körskador?

  En folder som beskriver hur körskador påverkar miljön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Folder Körskador (3 MB)

 • Ekologiskt funktionella kantzoner

  Området närmast ett vattendrag har stor betydelse för vattendragets ekologiska status i såväl skogs- som jordbruksmark. Kantzonen påverkar bland annat vattentemperatur, erosion, pH samt tillflödet av partiklar, näringsämnen, tungmetaller och gifter. Alla dessa faktorer är av avgörande betydelse för en rad olika växter och djur i och omkring vattendraget. Det är därför viktigt att man tar särskild ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Folder Kantzoner_2012_ny (3 MB)

 • Tre orter, tre arbetssätt, ett förhållningssätt

  Under åren 2013-2015 har Länsstyrelsen i samverkan med Aneby, Gnosjö och Vetlanda kommuner arbetat med projektet ”Planeringsunderlag för hållbara orter”. Tillsammans har vi undersökt hur man som kommun kan jobba aktivt med små orter med låg eller minskande befolkningstillväxt. Vi ville ta reda på vad som kan vara kärnan i hållbar samhällsplanering i små orter där det inte behöver planläggas för n ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Tre orter, tre arbetssätt, ett förhållningssätt (3 MB)

 • Klimatförändringens effekt på flodpärlmussla i Jönköpings län

  Klimatförändringarna är en de mest bidragande orsakerna till att den biologiska mångfalden glo-balt sett minskar. Enligt Millennium Ecosystem Assessment har klimatförändringens effekter särskilt stor påverkan på sötvatten. Redan idag före-kommer fysiska, kemiska och biologiska förändringar, till följd av klimatförändringar.

  Flodpärlmusslan är en av de arter i Jönköpings län som redan i nuläge ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Klimat och energi

  Klimatförändringens effekt på flodpärlmussla i Jönköpings län (1 MB)

 • Dagvatten i ett förändrat klimat

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har i samarbete med flera kommuner i länet utarbetat denna vägledning för arbetet med dagvattenfrågor i ett förändrat klimat. Syftet med vägledningen är att ge kommunerna i Jönköpings län underlag till egna dagvattenstrategier, både avseende befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. Avsikten är att kommunen ska utgå från guiden och anpassa den till lokala förutsätt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015-34 Dagvattenguide i ett förändrat klimat (1 MB)

 • Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2014

  Miljöfrågorna finns idag i allas medvetande. Klimatfrågan är den som oftast uppmärksammas i media, men miljöproblemen finns inom en rad olika områden. I syfte att åtgärda miljöproblemen har Sveriges regering antagit 16 miljökvalitetsmål, varav flera syftar till att bevara de ekosystemtjänster vårt samhälle beror på och den biologiska mångfalden. Vid uppföljning av miljömålsarbetet används häckand ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015:33 Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2014 (2 MB)

 • Förvetet nummer 3 2015

  Vår landsbygd är full av möjligheter. Det är kanske din dröm som utvecklar din bygd till en attraktiv arbetsplats eller boendemiljö.

  I det här numret har vi samlat inspirerande exempel för dig som vill utveckla din verksamhet eller din bygd. Lärande exempel med andras erfarenheter. Lärande för att kunna utvecklas ytterligare och för att du ska få inspiration och våga. Låt dig inspireras och s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer3-2015-webb (1 MB)

 • Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

  Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och vårt viktigaste livsmedel. Vi tar ofta tillgången till rent vatten för givet, men våra vattenresurser kan utsättas för olika hot. Det kan finnas kortsiktiga risker, som till exempel akuta kemikalieolyckor och på lång sikt kan klimatförändringar
  hota våra vattentillgångar. Det är viktigt att vattnets kvalitet och kvantitet säkras i Jönköpings län ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-31-Regional-vattenforsorjningsplan-i-Jonkopings-lan (10 MB)

 • Biogas från stallgödsel i Jönköpings län

  Rapporten tar upp möjligheter för biogasproduktion baserat på stallgödsel i länet. Den största potentialen för biogasproduktion finns i lantbrukets gödsel, och stallgödsel är ett substrat som vid biogasproduktion ger stora miljövinster. Dock har det sina begränsningar i sin stora geografiska spridning på många mindre enheter och i sin låga energitäthet. I denna rapport har den totala potentialen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-30-Biogas från stallgödsel i Jönköpings län (1 MB)

 • Tre steg till en bra behovsbedömning

  När en detaljplan görs ska ett beslut tas om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Den bakomliggande analysen tillsammans med beslutet kallas behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

  Vid behovsbedömningar används ofta någon form av checklista ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Tre steg till en bra behovsbedömning (391 kB)

 • Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer under år 2014. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmilj ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015:32 Minnen vid vatten - Tidan (31 MB)

 • På tal om kvinnor och män - Jönköpings län 2015

  Svensk jämställdhetspolitik har det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  Jämställdhetsarbetet tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter under devisen att alla människor är födda fria, har lika värde och ska vara fria från all diskriminering. Det handlar också om demokrati och om att skapa ett samhälle som formas av människor med oli ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  På tal om kvinnor och män - Jönköpings län 2015 (1 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån med biflöden

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån, är resultatet av en special-inventering av vattendragens kulturmiljöer under år 2013.

  Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-29-Minnen-vid-vatten (24 MB)

 • Bottenfauna i Jönköpings län 2014

  Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 49 lokaler i rinnande vatten (tabell 2), på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping. Ekologgruppen är av Swedac ackrediterat organ.

  Huvuddelen av årets provpunkter finns i Nissans avrinningsområde i länets västra del, ett område som är hårt drabbat av försurningen sedan lång tid. Jönköpings län är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-28-Bottenfauna-i-Jonkopings-lan (8 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015

  På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (SFS 2011:1160).

  Den regionala analysen syftar bland annat till att stärka/stötta kommunernas arbete med boendeplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning främst genom att redovisa kommunen i ett regionalt perspektiv. Förutom detta ska rapporten innehålla en redovisning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015-27-Bostadsmarknadsanalys-2015 (5 MB)

 • Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015

  Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

  Boverket utformar frågorna i enkäten och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-26-Bostadsmarknadsenkaten-2015 (1 MB)

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2015

  Tillsyn är ett viktigt redskap i länsstyrelsernas arbete med att säkerställa miljöbalkens syften, det vill säga att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att myndigheten genom tillsynsarbete och tillsynsvägledning ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och se till att miljöskador inte uppkommer, samt ge förutsättningar för att det operativa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-21-Tillsynsplan-enligt-miljobalken-2015 (1 MB)

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning omfattar tillsyn också inom följande områden:
  - Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
  - Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
  - Lage ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-20-Behovsutredning-2015-2017 (1 MB)