Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 699 träffar
 • Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Jönköping

  Denna riskhanteringsplan bör ses som ett komplement till Jönköpings kommuns lokala ar-bete. I kommunen pågår ett omfattande arbete för att förebygga och reducera konsekvenser av översvämningar. Kommunens kartunderlag är mer noggrant än riskhanteringsplanens kartunderlag. Kommunens arbete omfattar även skydd mot översvämningar orsakade av andra orsaker än de som riskhanteringsplanen ska omfatta. R ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2016-01 RHP Jönköping (1 MB)

 • Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Värnamo

  Värnamo har både i nutid och historiskt drabbats av upprepade översvämningar till följd av högt vattenstånd i Lagan. Senast 2004 inträffade en översvämning som fick betydande konskevenser för orten. Även nere i Europa har man på senare tid fått se konsekvenser av ett flertal stora översvämningar. Denna plan är indirekt en produkt av den ökade insikt kring översvämningar som blivit följden av dett ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  2016-02 Rhp Värnamo (1 MB)

 • Källor i Småland och på Öland

  I varje bygd och landskap finns källor, som dels är specifika för bygdens och landskapets natur, dels är förknippade med lokala eller regionala kulturella traditioner. Historiskt har källornas betydelse för människors vattenförsörjning under varierande klimatbetingelser och sedermera lokalisering av bebyggelse varit viktig. Källorna ger därmed en värdefull historisk koppling till dagens samhällss ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-45-kallor-i-Smaland-och-pa-Oland (5 MB)

  Bilaga Jönköpings län (10 MB)

  Bilaga Kalmar län (9 MB)

  Bilaga Kronobergs län (5 MB)

 • Förstudie IT-plattform för Grön infrastruktur

  Länsstyrelsens förvaltning för Natur-objektet har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att klarlägga hur behovet av ett IT-stöd kan tillgodoses i enlighet med regeringsuppdraget om att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.

  Grundläggande principer
  1. Grundläggande principer för datahanteringen är att den som äger data också svarar för dess informationsklassning och tillgängl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  2016:03 Förstudie IT-plattform för Grön infrastruktur (854 kB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 15 2016

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Nyhetsbrev nr 15 från länsveterinärerna (323 kB)

 • Screening av miljögifter 2014

  Kemikalieanvändningen är stor i vårt samhälle och nya ämnen tillkommer kontinuerligt. För att få svar på vilka miljögifter som återfinns i naturen, i vilka halter och i vilken miljö screenas varje år ett stort antal ämnen inom miljöövervakningen. Naturvårdsverket väljer ut vilka ämnen som ska undersökas och vilka platser som ska ingå i den nationella miljöövervakningen. Länsstyrelsen i Jönköpings ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Folkhälsa

  Resultatrapport Screening av miljögifter 2014 (455 kB)

 • Nätprovfiske i Fegen 2014

  Föreliggande rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Fegen under fem nätter i mitten av augusti, 2014. Provfisket utfördes av medlemmar ur Fegens fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och frivilliga medhjälpare. Provfisket finansierades av fvof, Länsstyrelserna i Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län, Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommun. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:44 Nätprovfiske i Fegen 2014 (3 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2014

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 22 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2014. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte återhä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:43 Nätprovfiske i Jönköpings län 2014 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2013

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från tjugoåtta sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2013. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:42 Nätprovfiske i Jönköpings län 2013 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Rymmen 2014

  Rymmen är utpekad som regionalt särskilt värdefullt vatten för natur och fiske (2006). Rymmen provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2014 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket har finansierats av fiskevårdområdesföreningen, Värnamo kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Provfisket ägde rum tre nätte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:41 Nätprovfiske i Rymmen 2014 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Stråken 2014

  Stråken är utpekad som nationellt värdefullt vatten för natur och fiske (2006). Stråken provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2014 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket har finansierats av fiskevårdområdesföreningen, Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun. Provfisket ägde rum fyra nätter i slutet av juli ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:40 Nätprovfiske i Stråken 2014 (6 MB)

 • Nätprovfiske i Vallsjön 2014

  Vallsjön provfiskades 2014 av Länsstyrelsen på uppdrag av Vallsjöns fiskevårdsområdesförening för att följa upp beståndsutvecklingen från provfisket som utfördes 1998 då också en förvaltningsplan upprättades för sjön som stöd i arbetet för fiskevårdsområdet.

  Provfisket 2014 utfördes enligt samma metodik som vid fisket 1998.

  I provfisket fångades fem arter, abborre, mört, sik, gädda och suta ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:39 Nätprovfiske i Vallsjön 2014 (2 MB)

 • Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

  Förorenade områden kan utgöra en fara för människors hälsa och för miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten. Ett förorenat område kan utgöras av mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar. De flesta förorenade områden har uppkommit från slutet av 1940-talet fram till 1980-talet, huvudsakligen genom utsläpp, deponering, ut ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015:35 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden (839 kB)

 • Rödingrapport F-län

  Sydsvenska bestånd av Storröding (Salvelinus umbla) förekommer naturligt på fyra platser i Jönköpings län. Under de senaste åren har flera undersökningar genomförts som syftat till att följa upp rödingbeståndens status.

  Denna rapport har som mål att sammanfatta situationen för rödingen i länets fyra sjöar; Vättern, Sommen, Ören och Mycklaflon genom att samla ännu ej publicerade rapporter från ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-38 Rödingrapport F-län (6 MB)

 • Förvetet nummer 4 2015

  Det finns nog ingenting som är både mer spännande och oförutsägbart än framtiden. För eleverna på Toftahagsskolan med en skolgård - som beskrivs som störst i världen- finns det gott om framtidstro inramat av gärdsgårdarna kring skolan. För flera av oss på Länsstyrelsen har hösten inneburit många framtidsfrågor med förändringar och inte minst start av Landsbygdsprogrammet. Vi vill tro på att föror ... Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Skyddad natur, Klimat och energi, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Företagsstöd, Projektstöd

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2015-webb (1 MB)

 • Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2016-2020

  Detta åtgärdsprogram löper över åren 2016-2020 och omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Programmet syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.

  En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och medborgare. Under år 2014 tog Länsstyrelsen initiativ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2016-2020 (5 MB)

 • Biologisk mångfald i kraftledningsgator

  Kraftledningsgator och andra infrastrukturer kan ha stor betydelse för bevarandet av arter och miljöer framförallt i odlingslandskapet. De fungerar i de flesta fall som komplement till traditionella livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats. Infrastrukturmiljöerna bidrar också till att skapa ko ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2015-36 Biologisk mångfald i kraftledningsgator (5 MB)

 • Vad händer i mark och vatten vid körskador?

  En folder som beskriver hur körskador påverkar miljön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Folder Körskador (3 MB)

 • Ekologiskt funktionella kantzoner

  Området närmast ett vattendrag har stor betydelse för vattendragets ekologiska status i såväl skogs- som jordbruksmark. Kantzonen påverkar bland annat vattentemperatur, erosion, pH samt tillflödet av partiklar, näringsämnen, tungmetaller och gifter. Alla dessa faktorer är av avgörande betydelse för en rad olika växter och djur i och omkring vattendraget. Det är därför viktigt att man tar särskild ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Folder Kantzoner_2012_ny (3 MB)

 • Tre orter, tre arbetssätt, ett förhållningssätt

  Under åren 2013-2015 har Länsstyrelsen i samverkan med Aneby, Gnosjö och Vetlanda kommuner arbetat med projektet ”Planeringsunderlag för hållbara orter”. Tillsammans har vi undersökt hur man som kommun kan jobba aktivt med små orter med låg eller minskande befolkningstillväxt. Vi ville ta reda på vad som kan vara kärnan i hållbar samhällsplanering i små orter där det inte behöver planläggas för n ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Tre orter, tre arbetssätt, ett förhållningssätt (3 MB)