Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 605 träffar
 • Regionalt Serviceprogram för åren 2014-2018

  Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett Regionalt serviceprogram för Jönköpings län som ska gälla för år 2014 till 2018. Prioriterade områden i programmet är att ge förutsättningar för tillväxt, ökad tillgänglighet och fördjupad samverkan mellan olika servicegivare och aktörer i länet. Programmet är främst inriktat på att stärka tillgången till dagligvaror och drivmedel samt främja olika ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Företagsstöd, Näringslivsutveckling

  Ladda hem (1 MB)

 • Bottenfauna i Jönköpings län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 37 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av
  ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ladda hem (3 MB)

 • TVL-plan 2014-2016

  Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljö-samverkan.

  Föreliggande tillsynsvägle ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (557 kB)

 • En samlande kraft - Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län

  Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs mest. Visionen är att nå ett hållbart landskap där livsmiljöer och arter har goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt och där de ekosyste ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (938 kB)

 • Sammanställning allmänna vägar 2014

  Jönköpings läns författningssamling
  06FS 2014:6
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Kungörelser och delgivningar

  Ladda hem (180 kB)

 • Samlad fastighetsspecifik information

  Samlad fastighetsspecifik information är en förstudie som länsstyrelserna i Småland (Jönköping, Kronoberg och Kalmar) samt Skogsstyrelsen drivit gemensamt. Förutom de drivande samarbetsparterna har även Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, WWF, RUS, Borgholms kommun, Egendomsmäklarna och LRF ingått i förstudien genom deltagande i styr- eller referensgrupp.

  Fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (6 MB)

  2014-09-resultatdel (7 MB)

 • Energibalans 2011

  Jönköpings län är ett län med höga ambitioner inom energi- och klimatarbetet. Länet tar klimat- och energi utmaningarna på största allvar. De målen som sätts för år 2020, att vara det klimatsmarta länet, ska ses som ett steg mot långsiktiga målet där Jönköpings län är ett plusenergilän år 2050. Detta innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. I Jönk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (2 MB)

 • Nätprovfiske Solgen 2013

  Solgen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdes- eller fiskesynpunkt. Provfisket finansierades av fiskevårdsområdesföreningen, Eksjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfiskeresultatet ska o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Nätprovfiske i Mycklaflon 2008

  Mycklaflon nätprovfiskades inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter i havs- och vattenmiljö. Syftet med provfisket var att övervaka fisksamhället och följa upp de åtgärder som gjorts för att stärka rödingbeståndet. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för Mycklaflons fiskevårdsområdesförenings beslut om vilka fiskevårdsåtgärder som är viktigast att arbeta med.

  Vid provfisket fånga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Förvetet nummer 1 2014

  I detta nummer av förvetet kan du läsa om Sam Internet och få hjälp med din ansökan. Du kan även läsa om landsbygdsutveckling, smakrika småland, djurkontroll med mera. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Skyddad natur, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Krishanteringsplan - Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka

  Denna plan ska användas vid utsläpp eller risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar, inom eller utom landet, där Jönköpings län kan komma att drabbas av nedfall i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten. Planen har upprättats i samverkan mellan företrädare för Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Försvarsmakten och länets kommun ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (881 kB)

 • Solvaneprojekt sommaren 2013

  Antalet fall av hudcancer ökade mellan åren 2000 och 2008 med 44 procent i Jönköpings län. Kombinationen av UV-strålning och människors solvanor tros vara anledningen till de ökande cancerfallen. För att vända trenden har informationsinsatser genomförts, med syfte att ändra människors attityd till solning genom att uppmärksamma risken för hudcancer. Det är dock svårt att ändra på värderingar och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  Ladda hem (1 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventering av kulturplatser längs Huskvarna, Jönköpings kommun, Jönköpings län.

  Föreliggande rapport presenterar resultaten av kulturhistorisk vattendragsinventering inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar inventering av Huskvarnaån. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Aktuellt inventeringsprojekt har genomförts i samarbete mellan Länsstyrel ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (10 MB)

 • Utvärdering av insatser med att restaurera och återskapa våtmarker 2008-2013

  Länsstyrelsen har i uppdrag att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisa punkt 59 i regleringsbrevet 2013. Punkten syftar till att sammanställa genomförda insatser och ytterligare behov för åtgärder avseende restaurering och återskapande av våtmarker. Denna rapport utgör en fördjupad redovisning av uppdraget. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Kalkningar i Nissan, Vätterns tillflöden, Huskvarnaån och Tidan

  Denna utvärdering gäller Nissans, Vätterns tillflöden, Huskvarnaåns och Tidans vattensystem för perioden 2010-2012. Åtgärdsområden som kalkas i området är till antalet 44. Ytterligare 2 åtgärdsområden har vilande kalkning och följs upp med provtagning. Under perioden 2010-2012 spreds det 27 % mindre kalk än åren 1997-1999.

  Utvärderingen visar att i 13 av 44 åtgärdsområden har det föreslagits m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

  Bilaga till rapport (10 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - nummer 11

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd

  Ladda hem (409 kB)

 • Riktlinjer för gödsling och kalkning

  Denna skrift är en förkortad och länsanpassad version av Jordbruksverkets rapport ”Riktlinjer för gödsling och kalkning 2014”. Skriften är sammanställd av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • Utvärdering biologisk mångfald i landskapet

  En av uppgifterna uppgift för den regionala miljöövervakningen är att försöka få en helhetssyn över förändringar av den fysiska miljön och den biologiska mångfalden i landskapet. Detta är något som efterfrågas mer och mer, inte minst inför framtagande av regionala landskapsplaner. Landskapsövervakning har också blivit allt viktigare då förändringar oftare sker på större geografisk nivå.

  Rap ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (39 MB)

 • Kalkplan 2014

  Kalkplan 2014 omfattar verksamhetsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län 2014 samt länets underlag till Havs- och Vattenmyndigheten om medel för kalkning.

  Försurning är länets största miljöproblem. Orsaken är hög belastning av försurande ämnen under lång tid i kombination meden kalkfattig berggrund. Länets västra och sydvästra delar är värst utsatta. Stora delar klassas som mycket kra ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (3 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2012

  Rapporten är en redovisning och bedömning av tjugosex sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2012. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

  Syftet med provfiskena var miljöövervakning, att göra statusbedömningar för vattenförvaltn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Ladda hem (4 MB)