Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 670 träffar
 • På tal om kvinnor och män - Jönköpings län 2015

  Svensk jämställdhetspolitik har det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  Jämställdhetsarbetet tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter under devisen att alla människor är födda fria, har lika värde och ska vara fria från all diskriminering. Det handlar också om demokrati och om att skapa ett samhälle som formas av människor med oli ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  På tal om kvinnor och män - Jönköpings län 2015 (1 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån med biflöden

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån, är resultatet av en special-inventering av vattendragens kulturmiljöer under år 2013.

  Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-29-Minnen-vid-vatten (24 MB)

 • Bottenfauna i Jönköpings län 2014

  Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 49 lokaler i rinnande vatten (tabell 2), på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping. Ekologgruppen är av Swedac ackrediterat organ.

  Huvuddelen av årets provpunkter finns i Nissans avrinningsområde i länets västra del, ett område som är hårt drabbat av försurningen sedan lång tid. Jönköpings län är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-28-Bottenfauna-i-Jonkopings-lan (8 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015

  På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (SFS 2011:1160).

  Den regionala analysen syftar bland annat till att stärka/stötta kommunernas arbete med boendeplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning främst genom att redovisa kommunen i ett regionalt perspektiv. Förutom detta ska rapporten innehålla en redovisning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015-27-Bostadsmarknadsanalys-2015 (5 MB)

 • Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015

  Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

  Boverket utformar frågorna i enkäten och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-26-Bostadsmarknadsenkaten-2015 (1 MB)

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2015

  Tillsyn är ett viktigt redskap i länsstyrelsernas arbete med att säkerställa miljöbalkens syften, det vill säga att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att myndigheten genom tillsynsarbete och tillsynsvägledning ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och se till att miljöskador inte uppkommer, samt ge förutsättningar för att det operativa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-21-Tillsynsplan-enligt-miljobalken-2015 (1 MB)

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning omfattar tillsyn också inom följande områden:
  - Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
  - Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
  - Lage ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-20-Behovsutredning-2015-2017 (1 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 14 2015

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Smittskydd

  Nyheter m.m. från länsveterinärerna (474 kB)

 • Kommunikation är a och o

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda den samverkansprocess som skett i arbetet med de regionala landskapsstrategierna. Tanken är att arbetet ska användas som underlag för kommande handlingsplaner för grön infrastruktur.

  Sammantaget blir man imponerad över de ansatser som gjort på länen för att öka samverkan och delaktighet inom naturvårdsarbetet. Sam ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  2015-25-Kommunikation-ar-a-och-o (2 MB)

 • Vägledning för kommunal viltförvaltning

  En kommuns markinnehav är ofta splittrat, består av små fastigheter med sämre arrondering, ligger tätortsnära och genomkorsas ofta av kraftigt trafikerade vägar. Det är därför av största vikt att viltförvaltningen på kommunal mark bedrivs med hänsyn till viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar. Kommunen har också en viktig roll som kunskapsbärare och informationsspridare ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015:24 Vägledning för kommunal viltförvaltning (1 MB)

 • Gemensamt delprogram för fladdermöss

  Syftet med det gemensamma delprogrammet för uppföljning av fladdermusfaunan i Sverige är att på ett samordnat och effektivt sätt:
  - Följa upp hur utbredning av olika arters populationer förändras.
  - Följa upp trender på ändringar av olika arters populationsstorlekar.

  Övervakning och uppföljning av fladdermusarter i Sverige görs huvudsakligen inom tre olika verksamheter, vilka samordnas inom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015-23-Gemensamt-delprogram-for-fladdermoss (622 kB)

 • Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län

  Antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget. En utveckling som även påverkat många flyktingmottagande länder som Sverige. Vi har i denna integrationsstrategi identifierat ett antal fokusområden, vilket har präglats av den senaste utvecklingen av flyktingströmmar. Fokusområdena är framförallt kopplade till utrikes föddas första tid i Sverige och hur Jönköpings län p ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015-22 Integrationsstrategi 2015-2020 (994 kB)

 • Förvetet nummer 2 2015

  I detta nummer kan du läsa om
  - Var rädd om djuren under sommaren
  - Bra stängsel för djurens och din skull
  - Naturvårdsbränning viktig för att arter inte ska försvinna
  - Vad döljer sig i markerna omkring oss?
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Skärgård, Företagsstöd, Projektstöd

  Lansstyrelsen-forvetet-nummer2-2015 (2 MB)

 • Osynlig synlig verklighet

  Alla människor har ett unikt värde och en absolut rättighet till kroppslig integritet. När en människa köper sig rätten att utnyttja andra för att tillfredsställa sina egna sexuella behov fråntas den utsatta denna rättighet. Kroppen blir en handelsvara vars enda syfte är att tillfredsställa köparen.

  Prostitution är ett hinder för de utsattas möjlighet att ta del av sina mänskliga rättigheter o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  2015:18 Osynlig synlig verklighet (3 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2014

  Jönköpings län är hårt drabbat av försurning och det har sedan 1980-talet bedrivits en omfattande kalkning för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I takt med att de kemiska förhållandena har blivit bättre så har fisken återkommit i många vattendrag.

  Elfiskeundersökningarna syftar till att följa upp förekomst och rekrytering av öring i de åtgärdsområden där öring utgör motiv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015-15-Elfiskeundersokningar-i-Jonkopings-lan-2014 (8 MB)

 • Skyfallskartering i GIS

  Denna manual är en uppdatering av Länsstyrelsens skyfallskartering ”2014:28 Skyfallskartering i GIS- arbetssätt och metod”. Denna metod och manual är liksom den gamla framtagen och utgiven av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Det som skiljer den nya versionen från den gamla är att vi nu anpassar metoden till nyare versioner av ArcGIS. Syftet med manualen är att ta fram en vägledning för att på k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015-17-Skyfallskartering-i-GIS (1 MB)

 • Tillsynsvägledningsplan 2015-2017

  Tillsynsvägledning per definition är sådan tillsyn som består i uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Tillsynsvägledning ska bedrivas regelbundet och systematiskt och främja en rättssäker, effektiv och likvärdig operativ tillsyn.

  Tillsynen, både den operativa och den tillsynsvägledande, ska säkerställa att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  2015-13-Tillsynsvagledningsplan-2015-2017 (400 kB)

 • Försurning och kalkning i Jönköpings län

  Kalkningsverksamheten har pågått i Jönköpings län sedan i början av 1980-talet. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan dess så bedöms 30 % av länets sjöar och vattendrag fortfarande vara försurningspåverkade. I länets sydvästra del är andelen betydligt högre. Förändringen i markkemin är stor och de sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta läcka ut till sjöar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015:19 Försurning och kalkning i Jönköpings län (5 MB)

 • Kartläggning av klimat- och energirelaterade projekt

  LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen i länen. LEKS bildades 1 juli 2013 som
  en följd av pilotlänssatsningen för grön utveckling och finansieras av Energimyndigheten. Inom LEKS bedrivs ett antal utvecklingsprojekt. Dessa syftar till att lyfta länsstyrelsernas
  energi- och klimatstrategiska arbete ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015-16-Kartlaggning av-klimat-och-energirelaterade-projekt (2 MB)

 • Stormusslor i Jönköpings län

  Länsstyrelsen i Jönköping arbetar ständigt med att förbättra både underlaget och de faktiska livsmiljöerna för akvatiska organismer i sjöar och vattendrag. Varje år undersöks ett stort antal vattendrag och sjöar. För att kunna påvisa förändringar i våra sjöar och vattendrag behöver vi undersöka och kartera både den biologiska mångfalden och de fysiska förutsättningarna. Det finns idag ett flertal ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2015-08 Stormusslor i Jönköpings län (5 MB)