Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 659 träffar
 • Förvetet nummer 2 2015

  I detta nummer kan du läsa om
  - Var rädd om djuren under sommaren
  - Bra stängsel för djurens och din skull
  - Naturvårdsbränning viktig för att arter inte ska försvinna
  - Vad döljer sig i markerna omkring oss?
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK, Företagsstöd, Projektstöd

  Lansstyrelsen-forvetet-nummer2-2015 (2 MB)

 • Osynlig synlig verklighet

  Alla människor har ett unikt värde och en absolut rättighet till kroppslig integritet. När en människa köper sig rätten att utnyttja andra för att tillfredsställa sina egna sexuella behov fråntas den utsatta denna rättighet. Kroppen blir en handelsvara vars enda syfte är att tillfredsställa köparen.

  Prostitution är ett hinder för de utsattas möjlighet att ta del av sina mänskliga rättigheter o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  2015:18 Osynlig synlig verklighet (3 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2014

  Jönköpings län är hårt drabbat av försurning och det har sedan 1980-talet bedrivits en omfattande kalkning för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I takt med att de kemiska förhållandena har blivit bättre så har fisken återkommit i många vattendrag.

  Elfiskeundersökningarna syftar till att följa upp förekomst och rekrytering av öring i de åtgärdsområden där öring utgör motiv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015-15-Elfiskeundersokningar-i-Jonkopings-lan-2014 (8 MB)

 • Skyfallskartering i GIS

  Denna manual är en uppdatering av Länsstyrelsens skyfallskartering ”2014:28 Skyfallskartering i GIS- arbetssätt och metod”. Denna metod och manual är liksom den gamla framtagen och utgiven av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Det som skiljer den nya versionen från den gamla är att vi nu anpassar metoden till nyare versioner av ArcGIS. Syftet med manualen är att ta fram en vägledning för att på k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015-17-Skyfallskartering-i-GIS (1 MB)

 • Kartläggning av klimat- och energirelaterade projekt

  LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen i länen. LEKS bildades 1 juli 2013 som
  en följd av pilotlänssatsningen för grön utveckling och finansieras av Energimyndigheten. Inom LEKS bedrivs ett antal utvecklingsprojekt. Dessa syftar till att lyfta länsstyrelsernas
  energi- och klimatstrategiska arbete ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015-16-Kartlaggning-av-klimat-och-energirelaterade-projekt (1 MB)

 • Tillsynsvägledningsplan 2015-2017

  Tillsynsvägledning per definition är sådan tillsyn som består i uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Tillsynsvägledning ska bedrivas regelbundet och systematiskt och främja en rättssäker, effektiv och likvärdig operativ tillsyn.

  Tillsynen, både den operativa och den tillsynsvägledande, ska säkerställa att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  2015-13-Tillsynsvagledningsplan-2015-2017 (400 kB)

 • Försurning och kalkning i Jönköpings län

  Kalkningsverksamheten har pågått i Jönköpings län sedan i början av 1980-talet. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan dess så bedöms 30 % av länets sjöar och vattendrag fortfarande vara försurningspåverkade. I länets sydvästra del är andelen betydligt högre. Förändringen i markkemin är stor och de sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta läcka ut till sjöar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015:19 Försurning och kalkning i Jönköpings län (5 MB)

 • Stormusslor i Jönköpings län

  Länsstyrelsen i Jönköping arbetar ständigt med att förbättra både underlaget och de faktiska livsmiljöerna för akvatiska organismer i sjöar och vattendrag. Varje år undersöks ett stort antal vattendrag och sjöar. För att kunna påvisa förändringar i våra sjöar och vattendrag behöver vi undersöka och kartera både den biologiska mångfalden och de fysiska förutsättningarna. Det finns idag ett flertal ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2015-08 Stormusslor i Jönköpings län (5 MB)

 • Sammanställning allmänna vägar 2015

  Jönköpings läns författningssamling
  06 FS 2015:7
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Författningar

  Sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Jönköpings län (101 kB)

 • Sammanställning av länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier

  Länsstyrelsen i Jönköping har fått i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver analysmetoder, dataurval och prioriteringskriterier som har använts av länsstyrelserna i arbetet med regionala landskapsstrategier.

  Länens landskapsstrategier består i princip av 21 olika strategier, metodval och analyssätt. Detta då länen i stort fått fria händer att efter eget val utforma en strategi anpassad ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Sammanställning av länens arbete med regionala landskapsstrategier (1 MB)

 • Flyktingguider och familjekontakter

  En av vår tids stora frågor är migration. År 2013 inkom 54 259 ansökningar om asyl i Sverige, varav 28 998 personer fick beviljat uppehållstillstånd. Under 2012 ansökte 43 887 personer om asyl och
  17 405 av dem fick uppehållstillstånd. Asylansökningarna fortsätter att öka i och med de kraftigt ökade flyktingströmmarna och år 2014 inkom 81 301 asylansökningar, varav 35 546 blev beviljade.

  I e ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015-14-Flyktingguider-och-familjekontakter (817 kB)

 • Guldkorn inom energieffektivisering

  De senaste åren har många projekt genomförts inom energi- och klimatområdet. Goda exempel har presenterats men deras spridningspotential har inte utvärderats. Syftet med det här arbetet har varit att identifiera goda exempel på kostnadseffektivt energi- och klimatarbete som har goda förutsättningar att spridas och genomföras i många län. Projektet har fått namnet ”Guldkornsprojektet” vilket står ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:12 Guldkorn inom energieffektivisering (752 kB)

  2015:11 Tre guldkorn inom transportomradet (1 MB)

 • Tre guldkorn inom transportområdet

  De senaste åren har många projekt genomförts inom energi- och klimatområdet. Goda exempel har presenterats men deras spridningspotential har inte utvärderats. Syftet med det här arbetet har varit att identifiera goda exempel på kostnadseffektivt energi- och klimatarbete som har goda förutsättningar att spridas och genomföras i många län. Projektet har fått namnet ”Guldkornsprojektet” vilket står ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:11 Tre guldkorn inom transportområdet (1 MB)

  2015:12 Guldkorn inom energieffektivisering (752 kB)

 • Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem

  Projektet Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem initierades under hösten 2013 av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. I dialog med miljöledningssamordnare på länsstyrelserna identifierades ett behov av att höja nivån i miljöledningsarbetet på länsstyrelserna. Detta för att ta vara på möjligheter att vara förebilder på energi- och klimatområdet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:10 Effektivare energi- och klimatarbete (731 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

  En överväldigande majoritet av kommunerna anser att mottagandet har fungerat bra eller mycket bra när det gäller till exempel hem för vård och boende (HVB) ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2014 (1 MB)

 • +4 grader

  Klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser har under de senaste åren fått omfattande konsekvenser för olika funktioner i samhället, och klimatförändringarna förväntas leda till än mer extrema väder framöver. Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  +4 grader (8 MB)

 • Kartläggning våld i nära relationer

  År 2014 anmäldes 550 fall av misshandel i nära relationer. De flesta av de utsatta, 459, var kvinnor. Det anmäldes även 19 fall av grov kvinnofridskränkning och 102 fullbordade våldtäkter inomhus, 99 av de som utsatts för våldtäkt var kvinnor. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmäler endast var femte person våld i nära relationer.

  Våld i nära relationer är ett världshälsoproblem oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Jämställdhet

  2015:07 Kartläggning våld i nära relation (700 kB)

 • Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

  Under de senaste fyra åren har länsstyrelserna följt upp samhälsorienteringen. Uppföljningen visar att det har skett en stor utveckling, mycket tack vare den samverkan som vuxit fram på området. Länsstyrelserna lyfter sex områden som bedöms viktiga att arbeta vidare med.

  1. Uppföljning av deltagande – det behövs bättre statistik kring verksamheten för att utvecklingen ska kunna följas.

  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015:04 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering (771 kB)

 • Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt

  Enligt regleringsbrevet för år 2014 har länsstyrelserna uppdraget att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer. Alla länsstyrelser har också haft medel avsatta från Energimyndigheten för att stödja andra regionala aktörer i klimat- och energiarbetet. För att bedöma nyttan av insatserna och utv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015:05 Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt (1 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (3 MB)