Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 710 träffar
 • Försurning och kalkning i Jönköpings län

  Klimatet påverkar i hög grad miljön i våra vatten. Mer regn ger högre flöden och utflödet av försurande ämnen ökar från omgivande marker. Under 2015 var nederbörden på normal nivå men varierade mycket under året. Temperaturen var 1,5 °C över det normala. Höga flöden inföll i början och slutet av året.

  Nedfall av svavel har minskat markant sedan 1980-talet när mätningarna startade men nedfall a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  2016:13 Försurning och kalkning i Jönköpings län (3 MB)

 • Minnen vid vatten - Farstorpaån, Skärveteån och Gårdvedaån

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Farstorpaån, Skärveteån och Gårdvedaån med biflöden, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, r ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  2016:10 Minnen vid vatten - Farstorpaån, Skärveteån och Gårdvedaån (19 MB)

 • Kalkningar i Lagan och Helgeå 2012-2014

  Kalkningsverksamheten under för åren 2012-2014 har utvärderats i Lagans och Helgeås avrinningsområde. I dag sprids nästan 4 000 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med drygt 40 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Lagans och Helgeås avrinningsområden ligger i en del av länet där försurningspr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2016:09 Kalkningar i Lagan och Helgeå (4 MB)

  Bilaga Helgeå (759 kB)

  Bilaga Lagan (16 MB)

 • Frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län 2014-2015

  Sverige drabbas regelbundet av kriser, olyckor och andra händelser som innebär påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner. Vårt krishanteringssystem bygger på tre grundprinciper (ansvars-, likhets- och närhetsprincipen) vilket innebär att myndigheter ska hantera de problemområden som förekommer inom respektive organisations ansvarsområde. När till exempel en kommun drabbas av en sådan händelse, ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Projekt frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län 2014-2015 (647 kB)

 • Sammanställning allmänna vägar 2016

  Jönköpings läns författningssamling
  06 FS 2016:2
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Författningar

  Sammanställning allmänna vägar 2016 (4 MB)

 • Förvetet nummer 1 2016

  I senaste numret av Förvetet får du lära dig allt om vilka EU-stöd du som lantbrukare kan söka och framförallt hur du gör för att söka dem. Men du kan också läsa om vart alla EU:s jordbrukspengar egentligen tar vägen, varför vi över huvud taget har ett stöd till jordbrukare och så kan du lära dig hur man hamlar. Bland mycket annat.

  Trevlig läsning!
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Projektstöd

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer1-2016-webb (5 MB)

 • Flyktingguider och familjekontakter - En utvärdering av § 37a-projekt 2014-2015

  För att stärka det civila samhällets roll i arbetet med integrationsfrågor och för att underlätta skapandet av kontakter mellan nyanlända och personer som är etablerade i samhället, kan kommunerna söka statliga medel. I enlighet med förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:112 § 37a), har alla kommuner i Sverige möjlighet att söka medel för att stärka och utveckla ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2016-07 Flyktingguider och familjekontakter (1 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 (Toftaån med biflöden)

  Rapporten är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer i och vid vattendrag.

  Inventeringsperioden under år 2014 innebar en stor förändring i Kulturmiljölagen och begreppet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  2016-05 Minnen vid vatten – Toftaån med biflöden (15 MB)

 • Årsredovisning 2015

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2015 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (7 MB)

 • Så arbetade vi med naturvård 2015

  Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd till och genomföra tillsyn för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål, och miljöövervakning och vattenfö ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Så arbetade vi med naturvård 2015 (8 MB)

 • Satellitbildbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur 1985-2014

  En satellitbildsbaserad analys är av ett stort värde för att kunna kartlägga värdekärnor i barrskogslandskapet på landskapsnivå, dessutom på ett kostnadseffektivt sätt. Att använda satellitbilder för identifikation av vegetationstyper och habitatklasser medför att landskapsutvecklingen kan följas över tid och över stora områden. Den satellitbildsbaserade metod som har vidareutvecklas i detta proj ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  2016:04 Satellitbildsbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur 1985-2014 (7 MB)

 • Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Jönköping

  Denna riskhanteringsplan bör ses som ett komplement till Jönköpings kommuns lokala ar-bete. I kommunen pågår ett omfattande arbete för att förebygga och reducera konsekvenser av översvämningar. Kommunens kartunderlag är mer noggrant än riskhanteringsplanens kartunderlag. Kommunens arbete omfattar även skydd mot översvämningar orsakade av andra orsaker än de som riskhanteringsplanen ska omfatta. R ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  RHP Jönköping (1 MB)

 • Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Värnamo

  Värnamo har både i nutid och historiskt drabbats av upprepade översvämningar till följd av högt vattenstånd i Lagan. Senast 2004 inträffade en översvämning som fick betydande konskevenser för orten. Även nere i Europa har man på senare tid fått se konsekvenser av ett flertal stora översvämningar. Denna plan är indirekt en produkt av den ökade insikt kring översvämningar som blivit följden av dett ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  2016-02 Rhp Värnamo (1 MB)

 • Källor i Småland och på Öland

  I varje bygd och landskap finns källor, som dels är specifika för bygdens och landskapets natur, dels är förknippade med lokala eller regionala kulturella traditioner. Historiskt har källornas betydelse för människors vattenförsörjning under varierande klimatbetingelser och sedermera lokalisering av bebyggelse varit viktig. Källorna ger därmed en värdefull historisk koppling till dagens samhällss ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-45-kallor-i-Smaland-och-pa-Oland (5 MB)

  Bilaga Jönköpings län (10 MB)

  Bilaga Kalmar län (9 MB)

  Bilaga Kronobergs län (5 MB)

 • Förstudie IT-plattform för Grön infrastruktur

  Länsstyrelsens förvaltning för Natur-objektet har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att klarlägga hur behovet av ett IT-stöd kan tillgodoses i enlighet med regeringsuppdraget om att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.

  Grundläggande principer
  1. Grundläggande principer för datahanteringen är att den som äger data också svarar för dess informationsklassning och tillgängl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  2016:03 Förstudie IT-plattform för Grön infrastruktur (854 kB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 15 2016

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Nyhetsbrev nr 15 från länsveterinärerna (323 kB)

 • Screening av miljögifter 2014

  Kemikalieanvändningen är stor i vårt samhälle och nya ämnen tillkommer kontinuerligt. För att få svar på vilka miljögifter som återfinns i naturen, i vilka halter och i vilken miljö screenas varje år ett stort antal ämnen inom miljöövervakningen. Naturvårdsverket väljer ut vilka ämnen som ska undersökas och vilka platser som ska ingå i den nationella miljöövervakningen. Länsstyrelsen i Jönköpings ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Folkhälsa

  Resultatrapport Screening av miljögifter 2014 (455 kB)

 • Nätprovfiske i Fegen 2014

  Föreliggande rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Fegen under fem nätter i mitten av augusti, 2014. Provfisket utfördes av medlemmar ur Fegens fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och frivilliga medhjälpare. Provfisket finansierades av fvof, Länsstyrelserna i Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län, Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommun. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:44 Nätprovfiske i Fegen 2014 (3 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2014

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 22 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2014. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte återhä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:43 Nätprovfiske i Jönköpings län 2014 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2013

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från tjugoåtta sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2013. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:42 Nätprovfiske i Jönköpings län 2013 (2 MB)