Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 651 träffar
 • Sammanställning allmänna vägar 2015

  Jönköpings läns författningssamling
  06 FS 2015:7
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Författningar

  Sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Jönköpings län (101 kB)

 • Sammanställning av länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier

  Länsstyrelsen i Jönköping har fått i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver analysmetoder, dataurval och prioriteringskriterier som har använts av länsstyrelserna i arbetet med regionala landskapsstrategier.

  Länens landskapsstrategier består i princip av 21 olika strategier, metodval och analyssätt. Detta då länen i stort fått fria händer att efter eget val utforma en strategi anpassad ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Sammanställning av länens arbete med regionala landskapsstrategier (1 MB)

 • Flyktingguider och familjekontakter

  En av vår tids stora frågor är migration. År 2013 inkom 54 259 ansökningar om asyl i Sverige, varav 28 998 personer fick beviljat uppehållstillstånd. Under 2012 ansökte 43 887 personer om asyl och
  17 405 av dem fick uppehållstillstånd. Asylansökningarna fortsätter att öka i och med de kraftigt ökade flyktingströmmarna och år 2014 inkom 81 301 asylansökningar, varav 35 546 blev beviljade.

  I e ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015-14-Flyktingguider-och-familjekontakter (817 kB)

 • Guldkorn inom energieffektivisering

  De senaste åren har många projekt genomförts inom energi- och klimatområdet. Goda exempel har presenterats men deras spridningspotential har inte utvärderats. Syftet med det här arbetet har varit att identifiera goda exempel på kostnadseffektivt energi- och klimatarbete som har goda förutsättningar att spridas och genomföras i många län. Projektet har fått namnet ”Guldkornsprojektet” vilket står ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:12 Guldkorn inom energieffektivisering (749 kB)

  2015:11 Tre guldkorn inom transportomradet (1 MB)

 • Tre guldkorn inom transportområdet

  De senaste åren har många projekt genomförts inom energi- och klimatområdet. Goda exempel har presenterats men deras spridningspotential har inte utvärderats. Syftet med det här arbetet har varit att identifiera goda exempel på kostnadseffektivt energi- och klimatarbete som har goda förutsättningar att spridas och genomföras i många län. Projektet har fått namnet ”Guldkornsprojektet” vilket står ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:11 Tre guldkorn inom transportområdet (1 MB)

  2015:12 Guldkorn inom energieffektivisering (749 kB)

 • Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem

  Projektet Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem initierades under hösten 2013 av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. I dialog med miljöledningssamordnare på länsstyrelserna identifierades ett behov av att höja nivån i miljöledningsarbetet på länsstyrelserna. Detta för att ta vara på möjligheter att vara förebilder på energi- och klimatområdet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015:10 Effektivare energi- och klimatarbete (725 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

  En överväldigande majoritet av kommunerna anser att mottagandet har fungerat bra eller mycket bra när det gäller till exempel hem för vård och boende (HVB) ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2014 (1 MB)

 • +4 grader

  Klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser har under de senaste åren fått omfattande konsekvenser för olika funktioner i samhället, och klimatförändringarna förväntas leda till än mer extrema väder framöver. Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  +4 grader (8 MB)

 • Kartläggning våld i nära relationer

  År 2014 anmäldes 550 fall av misshandel i nära relationer. De flesta av de utsatta, 459, var kvinnor. Det anmäldes även 19 fall av grov kvinnofridskränkning och 102 fullbordade våldtäkter inomhus, 99 av de som utsatts för våldtäkt var kvinnor. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmäler endast var femte person våld i nära relationer.

  Våld i nära relationer är ett världshälsoproblem oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Jämställdhet

  2015:07 Kartläggning våld i nära relation (700 kB)

 • Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

  Under de senaste fyra åren har länsstyrelserna följt upp samhälsorienteringen. Uppföljningen visar att det har skett en stor utveckling, mycket tack vare den samverkan som vuxit fram på området. Länsstyrelserna lyfter sex områden som bedöms viktiga att arbeta vidare med.

  1. Uppföljning av deltagande – det behövs bättre statistik kring verksamheten för att utvecklingen ska kunna följas.

  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015:04 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering (771 kB)

 • Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt

  Enligt regleringsbrevet för år 2014 har länsstyrelserna uppdraget att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer. Alla länsstyrelser har också haft medel avsatta från Energimyndigheten för att stödja andra regionala aktörer i klimat- och energiarbetet. För att bedöma nyttan av insatserna och utv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015:05 Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt (1 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (3 MB)

 • Förvetet nummer 1 2015

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - SAM-ansökan 2015
  - Hjälp med din SAM-ansökan i datorstuga
  - Förändringar i Gårdsstödet, Miljöersättningarna och Tvärvillkoren
  - Flertal stöd öppnar för ansökan i september
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK, Företagsstöd, Projektstöd, Arkeologi och fornlämningar

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer1-2015 (6 MB)

 • Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån 2011-2013

  Kalkningsverksamheten under åren 2011-2013 har utvärderats i Emåns, Mörrumsåns och Svartåns avrinningsområde. I dag sprids cirka 320 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med 75 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Denna del av länet har inte varit lika hårt drabbat som de sydvästra delarna. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015:03 Kalkningar i Emån Mörrumsån och Svartån (3 MB)

  Bilaga Emån (4 MB)

  Bilaga Mörrumsån (1 MB)

  Bilaga Svartån (343 kB)

 • Klimatsmart Jönköpings län - Plusenergilän 2050

  Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. Det betyder att vi ska minska behovet av energi i länet och öka produktionen av förnybar e nergi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste du och jag, vi alla, bidra. Nu är utsläppen av växthusgaser så stora att klimatförändr ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Populärversion Energi- och klimatstrategin (1 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna- Nummer 13 2014

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Nyhetsbrev nr 13 dec 2014 (316 kB)

 • Utvärdering Insikt Utsikt 2009-2014

  Det regionala förebyggande ANDT- arbetet (alkohol, narkotika, dopning, och tobak) har under tiden 2009-2014 varit samlat genom organisationen Insikt Utsikt. Till det förebyggande arbetet har handlingsplanen, Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 varit ett vägledande dokument för att stärka samverkan och öka effekterna av det förebyggande arbetet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Utvärdering Insikt Utsikt 2009-2014 (1 MB)

 • Ostörda områden – Var finns de?

  Tysta och ostörda områden blir allt mer ovanliga i landskapet. I stora delar av södra Sverige är orörda och ostörda områden en bristvara. I flera av miljömålens preciseringar nämns att påverkan från buller ska minimeras, att fragmentering av livsmiljöer inte ska ske och att värdefulla friluftsområden ska värnas och bibehållas. Länsstyrelsen har därför sökt och därefter erhållit projektmedel av Na ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ostörda områden - Var finns de? (6 MB)

 • Hur ser det ut i länet? Om miljöövervakning i Jönköpings län.

  I denna broschyr ger vi en inblick i miljösituationen i länet och vad det innebär för växter och djur.

  Genom kunskap om vår miljö och hur den påverkas av olika faktorer, får vi även verktyg att göra något åt problemen. För att nå dit måste vi alla hjälpas åt på olika sätt. För att nå dit behöver vi kunskap. Så läs och dela med dig av din förnyade kunskap!
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Hur ser det ut i länet? (3 MB)

 • Minskad klimatpåverkan

  ÅTGÄRDER FÖR VISIONEN OM ETT PLUSENERGILÄN 2050
  Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. Ett råd till för att åstadkomma en energiomst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Minskad klimatpåverkan (2 MB)