Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 626 träffar
 • Röken kommer att synas...

  Rapporten är en beskrivning och utvärdering av de informationsinsatser som gjordes i samband med en naturvårdsbränning i Lyngemadssjöns naturreservat, Jönköpings län. Bränningen utfördes i juni 2013. Inför bränningen lades pressmeddelanden ut och informationsbrev skickades per post till boende i närheten och berörda organisationer. I reservatet anslogs också plakat med information om bränningens ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Röken kommer att synas... (2 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån

  Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån, är resultatet av en specialinventering av kulturmiljöer vid Röttleån under år 2013.

  Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kultu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Meddelande 2014:22 - Minnen vid vatten (9 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Innehåller både återrapportering och finansiell redovisning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen i Jönköpings län (3 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2013

  Under perioden 10 juli till 13 augusti 2013 genomfördes elfiskeundersökningar på 79 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Vattenflödet pendlade mellan normala och låga flödesförhållanden under hela perioden.

  Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala ströms vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. Den beräknade medeltätheten av ör ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  2014-21 (8 MB)

 • Förvetet nummer 3 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Landsbygdsprogrammet 2014-2020 igång
  - Sök stöd för att utveckla ditt företag och för bredbandsutbyggnad
  -Ta chansen att profilera dina råvaror och produkter
  - Skyddsvärda naturmiljöer viktiga för många djur och växter
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer3-2014-webb (3 MB)

 • Hälsorisker i miljön - Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Hälsorisker i miljön - Blekinge Jönköping Kronoberg och Östergötland län (2 MB)

 • Satellitbildsbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur med tjäder som modellart

  En satellitbildsbaserad metod som på ett kostnadseffektivt sätt kan identifiera lämpliga tjäderhabitat skulle vara av stort värde för att kartlägga biologiska värden i skogslandskapet och följa deras utveckling. Ett sådant redskap skulle också kunna användas för planering och uppföljning av effekter av naturvård och skogsbruk med syfte att upprätthålla den bio-logiska mångfalden och skogslandskap ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2014-20 (3 MB)

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2014

  Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men äv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  Tillsynsplan för miljöbalken 2014 (862 kB)

  Bilaga - Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

  Natur och kulturmiljöer
  Behovet av tillsyn bedöms till 365 dagar för att klara tillsynen för det som inträffar under året, samt en engångsinsats av 201 dagar för att kontrollera beslut om dispens/tillstånd under perioden 1999-2013.

  De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken (1 MB)

 • Hur klarar Jönköpings län en värmebölja?

  Under 2012 – 2013 har en värmebölja i Jönköpings län analyserats. Syftet med projektet var att höja beredskapen inför en värmebölja i länet genom att öka robustheten i samhällsviktiga funktioner och minska negativa effekter av värmen. Analysen fokuserade på människors hälsa och samhällets funktion.

  Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Broschyr: Värmebölja (13 MB)

  Broschyr: Värmebölja (lågupplöst) (2 MB)

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 12

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Nyhetsbrev från länsveterinärerna (399 kB)

 • Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

  Detta är en slutrapport i projektet Värmebölja som genomfördes med syftet att kartlägga vad en värmebölja kan medföra för påverkan på samhället i Jönköpings län, vad länet har för beredskap samt hur vi kan stärka vår beredskap. Projektet löpte från hösten 2012 fram till sommaren 2013.

  Resultatet består i en analys av vad som påverkas av en värmebölja och hur beredskapen kan förbättras.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  2014-18 (1 MB)

  Broschyr: Värmebölja (13 MB)

  Broschyr: Värmebölja (lågupplöst) (2 MB)

 • Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014

  Bostadsbyggandet i Jönköpings län har ökat kraftigt under 2013 jämfört med 2012. Ökningen gäller färdigställda bostäder, och framför allt flerbostadshus. Antalet påbörjade lägenheter är däremot konstant 2013 jämfört med 2012.

  Antalet lägenheter som kommunerna hyr för att sedan hyra ut i andra hand till personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden har blivit något färre. De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  2014-19 (326 kB)

 • Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter

  Projektet har undersökt möjligheten att använda analysresultat från Sveriges Geologiska undersöknings olika databaser, bland annat Vattentäktsarkivet, för att följa upp kvaliteten hos allmänna yt- och grundvattentäkter samt enskilda grundvattentäkter. Syftet har varit att ta fram förslag på indikatorer till miljömålsportalen för att följa upp i synnerhet de dricksvattenrelaterade preciseringarna: ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  2014-15 (1 MB)

 • Miljömål för Jönköpings län

  Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2020 (till år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). Men naturen behöver tid för att återhämta sig och i flera fall kommer vi inte hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. Det är ändå viktigt att se till att all ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  miljömål för jönköpings län 2013 (1 MB)

 • Försurning och kalkning i Jönköpings län - verksamhetsberättelse 2013

  Försurning har under de senaste 40 åren varit ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län och är så fortfarande. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan 80-talet så är förändringen i markkemin så stor att det tar mycket lång tid för marken att återhämta sig. Detta gäller speciellt för länets sydvästra del. De sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014-14 (3 MB)

 • Sammanställning allmänna vägar 2014

  Jönköpings läns författningssamling
  06FS 2014:6
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Kungörelser och delgivningar

  Sammanställning allmänna vägar 2014 (5 MB)

 • Förvetet nummer 2 2014

  I detta nummer av förvetet kan du bland annat läsa om:
  - Djur på naturbete gör skillnad
  - Nytt om landsbygdsprogrammet
  - Gynna mångfalden på gården
  - Nystedt Husky Tur & Natur - från idé til succé
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur, Smittskydd, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer2-2014-webb (2 MB)

 • Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2011 – Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån med biflöden.

  Föreliggande rapport presenterar resultaten av kulturhistorisk vattendragsinventering inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar inventering av Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån med biflöden. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Aktuellt inventeringsprojekt drivs i Lä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2014-13 (23 MB)

 • Rökfria skolgårdar?

  Rökning är den största förebyggbara riskfaktorn för några av våra vanligaste folkhälsosjukdomar i dag och varannan rökare beräknas dö i förtid till följd av sitt cigarettbruk. Att utsättas för passiv rök är också förknippat med hälsorisker. Lagen som förbjuder rökning på skolgårdar har funnits sedan 1994 och är en skyddslag med syfte att skydda barn och ungdomar mot de hälsorisker som aktiv eller ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  2014-10 (811 kB)