Kartor, geografiska informationssystem och geodatatjänster

Här kan du komma åt länsstyrelsens kartmaterial.

Mycket av den information som tas fram eller behandlas på Länsstyrelsen är knuten till en geografisk plats. Det kan till exempel vara byggnader, vägar, sjöar, skyddade områden som nationalparker och naturreservat, miljöstörande verksamheter, markavvattningsföretag samt mycket mer.

Den geografiska informationen, även kallad geodata, behandlas i ett datoriserat geografiskt informationssystem, GIS, vilket är ett viktigt verktyg i den dagliga verksamheten. Främst används det för att:

  • Söka fram platser
  • Undersöka vilka förhållande som råder på platsen eller i dess omgivning
  • Mäta avstånd
  • Spara kartor som bilder för användning i textdokument

Öppna kartan för Jönköpings län

I webbGIS:et Öppna kartan för Jönköpings län finns ett urval av geodata från både länsstyrelsen och andra myndigheter. Observera att Öppna kartan inte innehåller all information som kan behövas för till exempel översiktsplanering i en kommun samt att den tyvärr inte är kompatibel med alla webbläsare eller mobila enheter.

Ladda ner data

länsstyrelsernas gemensamma sida för geodatatjänster är det möjligt att ladda ner både länsvisa och nationella geodata från Länsstyrelsernas Geodatakatalog (https://geodatakatalogen.lansstyrelsen.se/) och här finns även länkar till övriga läns webbGIS..

Geodata kan användas som underlag för mer avancerade analyser. Detta kan till exempel vara kartläggningar av risk för skred eller skyfall för att kunna klimatanpassa vårt samhälle eller knyta samman olika naturunderlag och peka ut vår gröna infrastruktur för att kunna planera naturvårdsåtgärder och förbättra samhällsplaneringen. För denna typ av analyser behövs ett mer avancerat GIS.

I mån av möjlighet bistår vi med kompetens och deltar i projekt tillsammans med andra myndigheter och kommuner. Har ni idéer är ni välkomna att kontakta oss.
 

 

Sidan är uppdaterad 2017-10-24