Landshövdingens månadsbrev april 2012 

Nu när vi har lämnat den regniga och kalla aprilmånaden hälsar vi med glädje den sköna majmånaden välkommen och hoppas att den erbjuder sol och värme. Verksamheten har rullat vidare i sedvanlig ordning oavbrutet både internt och externt och har fört med sig många intressanta och givande möten och aktiviteter. Samtidigt har vi också fått en del avkopplande ledigheter i samband med Påsk och Valborg som gjorde att arbetsmånaden kändes mycket kortare.

Riksdagsledamöter
Riksdagsledamöter

Riksdagsledamöter på Residenset

En återkommande och viktig aktivitet under året är när jag bjuder länets riksdagsledamöter till Residenset för information och dialog kring aktuella och angelägna frågor för Länsstyrelsen och länet. Vi från Länsstyrelsens ledning och riksdagsledamöterna brukar träffas två gånger per år. Beroende på vilka frågor som är aktuella för tillfället brukar vi, förutom Regionförbundets ordförande som är ständigt inbjuden, även ha andra ledningshavare från länet som medverkande på mötet. Denna gång träffades vi den 13 april och hade länspolismästaren med oss och han redogjorde för verksamhetsutvecklingen inom Polisen på riks- och länsnivå. Det känns väldigt bra att vi kan möta våra riksdagspolitiker på detta sätt ett par gånger per år och under några timmar dryfta frågor kring länet och dess utvecklingsmöjligheter. Det stärker vår roll och underlättar vårt samarbete nationellt och globalt.

SAMEB

Senare samma dag hade vi också ett möte inom SAMEB - (samverkan mot ekonomisk brottslighet). En länsgrupp som är utpekad av regeringen i alla län. Gruppen har som mål att motverka förekomsten av ekonomisk brottslighet i länet och består av (landshövdingen, länspolismästaren med medarbetare, regionala chefer från Skatteverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten. I och med att gruppens framtida existens är, sedan ett antal år, föremål för statliga utredningar har vi i vårt län kommit överens om att vi ska fortsätta vårt arbete tills ett nytt regeringsbeslut är fattat. Därefter kommer vi att besluta om huruvida arbetet behöver fortsätta i nuvarande form eller inte. På vårt senaste SAMEB-möte fattade vi beslut om att i samarbete med Svensk Närings liv anordna ett seminarium riktat till företagarna i länet.

SAMEB
SAMEB

Länsledningsmöte och träff med myndighetschefer

Den 16-17 var länsstyrelseledningar, landshövdingar och länsråd i landet, samlade i Göteborg. Där vi förutom egna överläggningar fick tillfälle till dialog med Socialdepartementet kring utfallet för år 2011. Det var en mycket givande övning för oss alla.    

En annan grupp som är angelägen att träffa och samtala med är de myndighetschefer som finns i vårt län. Vi från Länsstyrelsens ledning träffar även ledningarna för de statliga myndigheter två gånger per år för att informera varandra om aktuella händelser inom respektive organisation, utbyta erfarenheter samt diskutera kring frågor av gemensamt intresse inte minst sådant som kan ge upphov till samverkan. Då det inte är ändamålsenligt om vi verkar i parallella spår när vi kan samlas och med gemensamma resurser verka emot ett enat mål. 

Järnvägsutbildning i Nässjö

När det gäller utveckling och framtid måste jag nämna invigningen av Aktiestinsens rallarskola i Nässjö. Efter ett antal års intensivt planerande och byggande stod järnvägsutbildningen på Brinellgymnasiet den 20 april klar att invigas. Nu har man en komplett järnvägsutbildning med riksintag där man utbildar elever i banarbete samt el- och signalarbete. De räknar med att utbilda 25 personer om året och riktar sig till såväl gymnasieungdomar som vuxenstuderande. Som en grundplåt för att möjliggöra satsningen skänkte Aktiestinsen Lennart Israelsson, som komplement till kommunens satsning, 250 000 kronor till projektet. Han hade hedersplatsen på scenen under invigningen som utfördes av infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd med medverkan av SJ: s och Infranords ordförande Jan Sundling samt undertecknad.

Aktiestinsen
Aktiestinsen

Landsbygdsutveckling

Utvecklingsfrågor och framtiden för landsbygden var bärande spörsmål i en debatt/diskussion som arrangerades av samhällsföreningen i Stockaryd. Under rubriken "Stockaryd 2020" hade man samlat ett antal lokala företrädare samt kommunföreträdare och landshövdingen för att diskutera framtiden för landsbygden. Med den landskapsstruktur vi har i länet är självklart landsbygdsutvecklingen och dess framtid en mycket viktig fråga i vårt län.  Länsstyrelsen har också en viktig roll och ska vara pådrivande i det gemensamma arbetet bland annat genom Landsbygdsprogrammet, Regionala tillväxtprogrammet samt arbetet med till exempel planfrågor.

Mera möten med människor  

April månad brukar i regel erbjuda många årsmöten och denna april vara inte något undantag. Själv i egenskap av ordförande hann jag med att medverka på årsmötena för Husshållningssällskapet och Lokalkommittén för Svenska flaggan. Sedan var det bolagsstämma för Länsförsäkringar som för övrigt hölls på vårt vackra Spira och i enlighet med stadgarna får jag äran att vara årsmötesordförande.    Månaden avslutades med ytterligare två mycket trevliga aktiviteter.

En av dem var vårmiddagen på Residenset och denna gång var det ett antal företagsledare och kommunfullmäktigeordföranden med respektive med flera som var inbjudna. Vi fick njuta av Lena-Maria Klingvalls ljuva sång och fantastiska uppträdande.

Den 25 april deltog jag som medlem i det Kungliga Patriotiska Sällskapets årsmöte, där jag till min och länets stora glädje kunde bevittna prisutdelning till två av våra framstående och framgångsrika företagare, Christina Hamrin, Herenco AB och Vetlandafödda Maria Erixon Levin, Nudie Jeans. Stoltheten över att se när två av länets duktiga företagare blir prisade gav en mycket bra känsla och gjorde kvällen riktigt lyckad.

Det är så roligt att det händer så mycket i vårt län och glädjen att få berätta om att utvecklingen går framåt. Vi ska dock inte glömma att det även finns andra saker som är unika i vårt län, vi har ett fantastiskt landskap, natur och massor med skog. Nu när våren äntligen är här, se till att komma ut i skog och mark för att njuta och få extra energi. Utmaningarna vi står inför är många och oftast mycket intressanta. Allas bidrag behövs för att vi ska lyckas. Med gemensamma krafter gör vi ett fantastiskt län ännu bättre. 

Kontakta oss

Minoo Akhtarzand
Landshövding
Länsledningen