Osynlig synlig verklighet - prostitution i Jönköpings län

Länsstyrelsen har sedan 2014 arbetat med en studie om prostitution i Jönköpings län. Vi har bland annat sökt information på olika webbplatser och sociala medier som förmedlar kontakter och sexförsäljning samt tagit del av personliga berättelser om varför människor hamnar i detta system.
Foto: Emma Enbjärde.

Länsstyrelsens mål med studien har varit att göra det osynliga synligt. Att genom studiens foton och olika delar ge en bild av en verklighet som få av oss känner till men som många lever i varje dag. En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att låta de människor som inte blivit sedda få synas och de berättelser som inte blivit hörda få höras. Syftet har varit att förbättra den kunskap som myndigheter och verksamheters har om prostitution och sex mot ersättning och på så sätt öka möjligheten att hitta och stödja de personer som är i behov av hjälp. Ett annat syfte har varit att få ett kunskapsunderlag för länets fortsatta arbete mot prostitution och sex mot ersättning.  

Unga och vuxna som säljer sex eller har sex mot ersättning i Jönköpings län

Studiens resultat visar att det finns unga och vuxna som säljer sex eller har sex mot ersättning i Jönköpings län. I kartläggningen finns 38 män och pojkar samt 107 kvinnor och flickor som sålt sex i länet år 2014. Två pojkar och fem flickor var minderåriga. 30 av de manliga säljarna och 16 av de kvinnliga hörde troligtvis hemma i länet. En stor andel av säljarna hade även en annan kulturell bakgrund, detta gällde 10 av de manliga samt 91 av de kvinnliga säljarna.

Skillnader mellan mäns och kvinnors profiler och annonser

Vid granskningen av profiler och annonser från säljare har Länsstyrelsen uppmärksammat ett antal skillnader mellan mäns och kvinnos profiler och annonser. En central sådan är att mäns profiler, annonser och bilder hade betydligt mer destruktiva inslag än kvinnornas. Inga profiler eller annonser från männen uppgav säker sex som krav medan detta krav var angett i de flesta profiler och annonser av kvinnor. Vidare var texterna från män betydligt mer utlämnande än texterna från kvinnorna.

En annan skillnad rör säljarnas geografiska verksamhetsområde. Män sålde i länet eller i nära anslutning till länet medan kvinnor sålde över stora delar av Sverige.

Ytterligare en skillnad handlar om organiseringen bakom en säljare. Länsstyrelsen har i materialet som rör kvinnor identifierat ett flertal indikatorer på att någon eller några andra varit inblandade i försäljningen. Motsvarande indikatorer fanns inte för männen.  

Personliga berättelser och dikter

För att få en djupare förståelse av prostitution och sex mot ersättning har Länsstyrelsen tagit del av åtta olika personers berättelser och dikter. Alla dessa personers berättelser är unika. Trots detta finns det en tydlig samstämmighet. Främst handlar det om olika former av utsatthet under uppväxten, exempelvis sexuella övergrepp, våld, missbruk eller försummelse inom familjen och destruktiva sociala relationer. Det finns även likheter i personernas beskrivning av de konsekvenser som denna utsatthet inneburit. Förutom att sälja sex eller erbjuda sex mot ersättning återkommer konsekvenser som självskadande sex, tillitsproblem, känslor av värdelöshet, ätstörningar och suicidförsök.  

För att nå personer som är i behov av stöd och hjälp krävs det att professionella och ideella vågar att tala om sexualiteter och vågar att fråga om sexuell utsatthet. Ingen av de personer som delat med sig av sina erfarenheter till denna studie hade blivit tillfrågade om sex mot ersättning i kontakter med olika myndigheter och verksamheter. Ingen hade heller fått en behandling via hälso- och sjukvården, trots uppenbara och svåra trauman. Dessa beskrivningar stämmer väl överens med Länsstyrelsens sammantagna bild av verksamheternas kunskap, arbete och behov.

Kunskapen om prostitution och sex mot ersättning är bristfällig

Länsstyrelsen bedömning efter ett stort antal samtal med representanter från olika verksamheter i länet är att kunskapen om prostitution och sex mot ersättning är bristfällig. Kunskapen är även starkt begränsad till målgruppen kvinnor och flickor. Trots att de allra flesta som Länsstyrelsen talat med arbetar med frågor som rör olika former av sexuell utsatthet är det väldigt få som har erfarenhet av direkta möten med unga och vuxna där problematiken är känd. Detta visar på att personer i behov av hjälp inte identifieras. En anledning till detta är att professionella och ideella överlag inte frågar om sex mot ersättning, främst på grund av osäkerhet och rädsla. Speciellt är det oroväckande att de verksamheter som har i uppdrag att erbjuda stöd till unga inte i tillräcklig utsträckning frågar om ungas erfarenheter av sex mot ersättning.  

Framtida behov för länets arbete mot prostitution och sex mot ersättning

Länsstyrelsen har genom arbetet med studien uppmärksammat ett antal framtida behov för länets arbete mot prostitution och sex mot ersättning. Ett behov är regelbundna kartläggningar om prostitutionens omfattning och utveckling, inte minst om målgruppen unga som säljer sex. Ett ytterligare behov är anpassad kompetensutveckling, speciellt till de verksamheter som möter unga. Mer kunskap behövs om exempelvis gruppen män och pojkar som säljer sex, kulturella perspektiv, riskgruppers sårbarhet, hur utsatta kan identifieras och hur frågor om sexuell utsatthet kan ställas. Kopplat till den destruktivitet som återfanns i omfattningskartläggningen rörande män och pojkar finns vidare ett behov av att förbättra det preventiva och Hiv/STI-förebyggande arbetet.  

Med utgångspunkt från studiens sammantagna resultat ger Länsstyrelsen till slut ett antal praktiska råd till professionella och ideella som möter unga och vuxna som säljer sex eller har sex mot ersättning. De allra viktigaste av dessa är att våga fråga, lyssna och våga stå kvar.

Rapport

Osynlig synlig verklighet - prostitution i Jönköpings län

Fotografier för press
Fotografierna får endast användas i samband med artiklar om rapporten. Foto Emma Enbjärde måste anges intill bilden.

Klicka på bilderna för att få dem högupplösta.