Två nya naturreservat i länet

Onsdagen den 30 november fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservaten Röjeberget i Östra Vätterbrantsområdet i Jönköpings kommun och Solgens norra övärld i Eksjö kommun.

Röjeberget

Naturreservatet Röjebergt är 60,6 ha stort och ligger vid E4:an i Östra Vätterbrantsområdet. Området är brant och bitvis svårtillgängligt med blandskog, lövskog, ädellövskog, hamlade träd och en mindre betesmark på en ”hylla” i branten. Det finns gamla träd och rikligt med död ved.  

- Gamla träd och hamlade träd är värdefulla för många andra arter som mossor, lavar, svampar och insekter, berättar Helena Uhlén vid Länsstyrelsen

Solgens norra övärld

Den sista pusselbiten för att skydda sjön Solgens insjöarkipelag som naturreservat är nu lagd, berättar Marie Andersson vid Länsstyrelsen.  

Tillsammans med de två befintliga reservaten i sjön bidrar bildandet av naturreservatet Solgens norra övärld till att områdets djurliv och mosaiklandskap av lövträds­miljöer bevaras och vårdas. Den rika tillgången på döda träd gynnar fågellivet och ett stort antal fågelarter häckar och rastar i området, däribland den rödlistade arten mindre hackspett. Solgens öppna vatten och skogbevuxna öar erbjuder småskaliga vildmarksupplevelser såväl sommar som vintertid och är väl värt ett besök.