Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ges till insatser som främjar naturvård och friluftsliv och medverkar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Sista ansökningsdag för projekt under 2018 är den 1 december 2017.
Bild: Lokala naturvårdssatsningen

LONA-dagen 27 augusti 2017

Söndagen 27 augusti uppmärksammas i hela Sverige hur kommunerna jobbar med naturvård och friluftsliv!

I Jönköpings län kommer aktiviteter att ordnas i följande kommuner:

Jönköpings kommun kommer att visas upp LONA-projekt som handlar om utter och rikkärr, eventuellt kanoting i kombination med fågelskådning samt Trollstigen ute vid Vidablick. Vid Ödlan 21 (Syrgasvägen 7) finns under dagen utställningar, informationsbord med mera.

Utterspaning vid Munksjön och Rocksjön per cykel: 11:00 vid Ödlan 21 (Syrgasvägen 7) - ungefär i mitten söder om Munksjön. Läs mer på sidan Uttersafari. Ta med egen cykel om möjligt, ett begränsat antal finns för utlåning. 

Rikkärrsskådning vid Rocksjön: 14:50 vid Ödlan 21 eller 15:15 vid södra änden på spången vid Rocksjön. Läs mer på sidan Upptäck stadens rikkärr. Ta med egen cykel om möjligt, ett begränsat antal finns för utlåning.

Mer information finns på Naturvårdsverket

Beviljade medel för 2017

 

Beslutade stöd 2017.

 

Om LONA

Kommunerna i samverkan med lokala aktörer har satsat på att arbeta mer med lokal naturvård. Flera kommuner har tagit fram naturvårdsplaner, grönstrukturplaner och genomfört projekt som har resulterat i nya kommunala naturreservat. LoNa-projekt har bidragit till ökad kunskap om viktiga naturområden och förbättrat tillgängligheten till värdefull och vacker natur på många platser i länet. Sedan 2004 har länsstyrelsen beslutat att fördela 22 miljoner kronor till 150 projekt i länets kommuner.

Se statistik över beviljade projekt

Bidrag ges till insatser som främjar naturvård och friluftsliv och medverkar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Grundtankarna bakom satsningen är att:

  • kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet med att nå de av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålen och delmålen
  • kraften i det lokala engagemanget för naturen måste tas tillvara bättre
  • projekt som bygger på lokal delaktighet och där relevanta aktörer deltar i partnerskap har goda förutsättningar att lyckas
  • många kommuner redan idag är aktiva inom naturvårdens område och fler kommer förhoppningsvis att arbeta långsiktigt och varaktigt med naturvård

I förordningen (SFS 2003:598) som reglerar satsningen har regeringen bestämt vilka projekt som är berättigade till stöd. Åtgärderna måste kunna rymmas under följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, inventeringar 
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram 
  • Områdesskydd, kommunala naturreservat 
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
  • Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Lokala aktörer - föreningar, jord- och skogsbrukare, näringslivet och enskilda är viktiga samverkanspartners i projekten.

 

Sidan är uppdaterad 2017-08-21