Stöd till företagsutveckling 

På grund av verksamhetsövergång till blivande regionkommun Region Jönköpings län kommer hanteringen av stödet ändras. Ytterligare information om ansökningar för regionala tillväxtmedel kommer senare.

Stöd till företagsutveckling ska främja tillväxt, sysselsättning och service på landsbygden. Stödet är främst avsett för små och medelstora företag.

Vad kan jag få stöd för?

Du kan söka stöd för investeringar och insatser av bestående värde som genomförs under projekttiden och som är i enlighet med beslutets ändamål.

Kostnader före eller efter projekttiden är alltså inte stödberättigande. Det är inte heller möjligt att använda stödet till annat än kostnader i det ursprungliga projektet, vilka specificeras i kostnadsbudgeten i beslutet.

Kostnaderna måste vara verifierade på ett tillfredställande sätt. Driftkostnader kan aldrig vara stödberättigande.

Observera att det totala stödbeloppet aldrig kan bli högre än beslutat belopp. Däremot kan det bli lägre om de verkliga, eller godkända, kostnaderna blir lägre än beräknat.

Vad kan jag inte få stöd för?

Stöd kan normalt inte utgå för följande kostnader

  • Eget arbete eller eget material
  • Begagnade maskiner eller inventarier
  • Avbetalningsköp som inte avslutats under projektperioden
  • Leasingavtal
  • Fordon, fastigheter eller företag
  • Mobil verksamhet

Vilka krav ställs på leverantören?

För att kunna få stöd för en kostnad ställs vissa krav på leverantören. Av fakturan, kassakvittot eller motsvarande ska framgå

  • Vad leveransen avser, i klartext. Vid granskningen ska man kunna avgöra att kostnaden är relaterad till projektet. Eventuella följesedlar som fakturan hänvisar till ska bifogas. Fakturan ska vara tydligt läsbar. Om det inte är självklart att leveransen är relaterad till projektet kan det vara värdefullt med en kommentar på fakturan varför projektet belastats.
  • Fakturanummer och datum - även årtal. Vid faktura som avser tjänst ska även tidpunkten för tjänsteleveransen framgå av fakturan.
  • Leverantörens namn samt organisations- eller momsregistreringsnummer, liksom att leverantören har F-skatt.

Kontantaffärer godkänns endast för belopp under 5 000 kronor. Större transaktioner måste ske via bank eller postgiro.

Fakturor eller kassakvitton bör bara innehålla poster som är projektrelaterade, inte driftkostnader eller privata kostnader.

När får jag pengarna?

Stödet utbetalas i efterskott mot visade kostnader. Din ansökan om utbetalning av stöd ska ske inom projekttiden, vilken framgår av beslutet. Av beslutet framgår också om stödet betalas ut efter det att projektet avslutats eller om delutbetalningar kan ske. I det senare fallet kan högst 80 procent av beviljat stöd betalas ut innan slutredovisning.

Hur gör jag för att få pengarna?

Ansökan om utbetalning av stöd sker på särskild blankett som du skickar till Länsstyrelsen. Tillsammans med den skickar du verifikationer på kostnader och bevis på att dessa är betalda. Utskrift av betalningsupplägg på Internet eller betalningsuppdrag till post- eller bankgiro är inte tillräcklig, det måste framgå att pengarna betalats. Inbetalningskvitto eller kontoutdrag - där betalningsmottagaren framgår - är lämpligt.

Vid slututbetalning ska du skicka in en slutrapport där du beskriver bakgrund, syfte, genomförande och resultatet. Skriv högst tre sidor. I vissa fall sker även en slutbesiktning innan stöd betalas ut.

Återkrav

Utbetalat stöd kan återkrävas helt eller delvis inom tio år, bland annat om stödet utan tillstånd har använts för annat ändamål än som avsetts.

Detaljerade regler finns i Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling.

Vart skickar jag min ansökan?

Du skickar din ansökan till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Enheten regional tillväxt

551 86 JÖNKÖPING

 

Både Länsstyrelsen och länets kommuner kan hjälpa dig med ansökningshandlingar om du vill veta mer eller diskutera ett konkret projekt. När det gäller nödvändiga tillstånd (till exempel byggnadslov) för ny verksamhet är det alltid kommunen som du ska kontakta.

 

Kontakta oss

Nina Elmsjö
Enhetschef
Enheten för regional utveckling
Nina punkt Elmsjo snabela lansstyrelsen punkt se¤Nina punkt Elmsjo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236250
Emanuel Schmit
Handläggare
Enheten för regional utveckling
emanuel punkt schmit snabela lansstyrelsen punkt se¤emanuel punkt schmit snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236262