Vattenskyddsområde för Vättern

Vattenskyddsområdet berör de fyra länen Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Skyddsområdet omfattar en skyddszon som utgör hela Vätterns sjöyta, tillrinnande vattendrag samt 50 meter strandzon.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Vattnet som tas ur Vättern har bra kvalitet och kräver inte stora insatser för att bli drickbart. Syftet med skyddsföreskrifter är att långsiktigt säkerställa vattentillgången och råvattenkvaliteten samt möjliggöra ett utnyttjande av Vättern för vattenförsörjningsändamål i ett långsiktigt perspektiv för de cirka 250 000 personer i elva kommuner som idag får sitt dricksvatten från Vättern samt för de som i framtiden kommer att nyttja Vättern som vattentäkt.

Ärendets handläggning

Arbetet med att ta fram vilket område som ska bli vattenskyddsområde och vilka regler som ska gälla har pågått sedan 2004. Elva kommuner har tagit fram ett förslag, som omfattar hela Vättern samt de vattendrag som rinner ut i sjön. Ansökan innehåller, förutom förslag på områdesavgränsning och skyddsföreskrifter, bland annat information om gällande lagstiftning och tillstånd, naturförhållanden, vattenkvalitet, vattenförsörjning, potentiella föroreningskällor, riskbedömning, information om informationsmöten och samråd samt kartor.

Ansökan var färdig under 2012 och lämnades då in till respektive Länsstyrelse. Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands samt Örebro län har tillsammans med elva kommuner arbetat fram föreskrifter för Vättern.

Under förra året ställdes förslaget ut på flera orter runt sjön så att fastighetsägare, företagare och andra berörda fick lämna synpunkter. Den 30 junuari 2014 tog Länsstyrelserna beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, var och en för sin del av Vättern. Från den 1 mars 2014 är Vättern och de åar som rinner ut i sjön ett vattenskyddsområde.

Fakta

Varje år tas 28 miljoner kubikmeter vatten ur Vättern. Det motsvarar cirka en halv promille av sjöns volym, eller en centimeter av sjöns yta. Vätterns maxdjup är 128 meter, medeldjupet är 40 meter. Det tar 60 år för allt vatten i sjön att bytas ut.

Beslutet med tillhörande kartor hittar du via länkarna till höger på denna sida.