Norra kärr

Leading Edge Materials Corp vill etablera en gruva vid Norra Kärr i Jönköpings kommun.

Aktuellt läge

Högsta förvaltningsdomstolen meddelande dom den 22 februari 2016 som upphäver regeringsbeslut såvitt det gäller tillstånd till bearbetningskoncession. Regeringen i sin tur återförvisade ärendet till Bergsstaten för fortsatt handläggning. Domen innebär att Leading Edge Materials Corp behöver komplettera ansökan och att bearbetningskoncessionen kommer att prövas på nytt av Bergsstaten. (steg 2 nedan). 

Leading Edge Materials Corp har kompletterat sin ansökan till bergsstaten som i sin tur nu efterfrågan Länsstyrelsens yttrande.

Länsstyrelsen ska yttra sig över ansökan om bearbetningskoncession senast den 15 juni 2018. Bergsstaten har kungjort ärendet (till bergstaten). Länsstyrelsen kommer att yttra sig över markanvändning, resurshållning och miljökonsekvensbeskrivningen.

Om du har synpunkter mot ansökan kan du skriva till Bergsstaten, adress finns på Bergsstatens hemsida.

Om du har synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll kan du skriva till Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. Du kan också e-posta dina synpunkter till jonkoping@lansstyrelsen.se. Märk gärna dina synpunkter med Länsstyrelsens diarienummer 543-2029-2018. Synpunkterna ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 maj 2018.

Tänk på att denna yttrandetid endast gäller för synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, för övriga synpunkter gäller de tider som anges på Bergsstatens hemsida.

Processen att starta en gruva

Innan en gruva kan starta föregås den av prövning i flera steg. Stegen sammanfattas nedan.

1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd. 

2) Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bergsstaten samråder med Länsstyrelsen i miljöfrågor. 

3) Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får komma till stånd prövas av mark- och miljödomstol i en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

I menyn till höger finns ytterligare information att läsa om hur processen går till.