Fisk

Fiskbeståndet i en sjö eller ett vattendrag ger mycket information om tillståndet och indikerar eventuell försurning eller annan påverkan i våra vatten. Olika arter och åldrar är olika känsliga för en försämrad vattenkvalitet. Fisken har en viktig plats i vattenekosystemet och både speglar och påverkar sin omgivning. Fiske har också ett stort socialt och ekonomiskt värde och är i många fall anledningen till att man kalkar. Vid planering och utvärdering av fiskevårdsåtgärder är provfiskeresultat mycket värdefulla.

Nätprovfiske ger en bild av sjöns fiskfauna

Nätprovfiske är en undersökningsmetod som syftar till att ge en genomsnittsbild av fiskbeståndet i en sjö. Nätprovfiske ger kanske inte alltid en helt rättvis bild av sjöns fiskfauna på grund av att en del bottenlevande arter (till exempel lake och sutare) samt de yngsta och minsta individerna ofta inte fastnar i näten. Därmed blir de underrepresenterade i fångsten. Metodiken är uppbyggd för att det ska vara möjligt att jämföra resultaten mellan olika sjöar. I Jönköpings län provfiskar man med nät i cirka 20 sjöar om året.

Nätprovfiskemetodiken innebär att ett bestämt antal översiktsnät slumpas ut över hela sjöns yta och inom olika djupzoner. Antalet nät bestäms av sjöns storlek och maxdjup.

Vid provfisken används översiktsnät av typ Norden 12 (se teckning nedan). Näten placeras ut på kvällen och vittjas påföljande morgon. Fångsten vägs artvis per nät och samtliga individers längd mäts. Samtliga provfiskeuppgifter matas in i en databas.

Bild: Översiktsnät. Teckning: Gunnar Lagerqvist

När stora och djupa sjöar provfiskas används även pelagiska nät (skötar), som läggs vid eller i nära anslutning till ytan över sjöns största djup. Dessa nät är alltså inte bottensatta. De pelagiska näten används för att fånga fiskarter som till exempel siklöja och för att få en bild av artsammansättningen även i den fria vattenmassan.
Utifrån provfisket bedömer man sjöns fiskfauna genom att bland annat titta på artrikedom, diversitet, fiskmängd och fisktäthet. Fisksamhället klassas också efter vilken fiskart som dominerar. Om det finns en fiskeribiologisk målsättning för kalkningen kontrollerar man om den är uppfylld. Man bedömer också hur påverkad sjöns fiskfauna är liksom orsaken till en eventuell påverkan. De vanligaste formerna av påverkan i länet är försurning, övergödning, vattenreglering och utdikningar.

Vad händer med fisken när det är försurat?

När en å eller en sjö drabbas av försurning får de försurningskänsliga fiskarna till en början svårt att föröka sig. Äggen och fiskynglen är mest känsliga. Om försurningen fortgår drabbas även de vuxna individerna. Exempel på försurningskänsliga fiskarter i Jönköpings län är öring, elritsa, lake, mört och braxen. Man kan se att en fiskpopulation är drabbad av försurning genom att det saknas eller finns mycket få årsungar. Med effektiv kalkning kan man göra vattnet så bra att äggen överlever och ungarna klarar sig. Genom kalkning har man hindrat att flera unika stammar av försurningskänsliga fiskar slagits ut av försurningen.

Fisk i vattendrag undersöks med elfiske

Fiskfaunan i vattendrag undersöks med hjälp av elfiske. I Jönköpings län elfiskar man regelbundet cirka 80 vattendragslokaler om året. Undersökningarna syftar till att följa upp kalkningens och den biologiska återställningens effekter på framför allt stationära öringbestånd, men även på andra försurningskänsliga fiskarter såsom elritsa. Liksom vid nätprovfisken görs bedömningar om eventuell påverkan på fiskfaunan.

Elfiskemetoden innebär att man tillför vattnet en spänning på 200-600 Volt med en bensindriven generator. Spänningen gör att fiskarna tillfälligt bedövas och lätt kan fångas upp med en håv. Efter att man artbestämt och längdmätt fisken sätts den tillbaka i vattnet. Resultaten protokollförs och omfattar bland annat uppgifter om samtliga fångade fiskar, beskrivning av provlokalen och förhållandena vid fisket.

Elfiskelokalerna är i första hand strömmande-forsande partier i vattendraget där öring kan förväntas förekomma. Utifrån fångsten kan beräkningar av framför allt öringens täthet inom det avfiskade området göras. Ett exempel är Sågån.