Länets miljömål

Riksdagen har beslut om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda inom en generation från beslutsåret, det vill säga till 2020. Undantaget är miljömålet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnått till 2050. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Jönköpings län berörs bara av 14 av de 16 nationella målen eftersom vi vare sig har fjäll eller hav i länet.  

Under vidare läsning på varje sida, hittar du länken till miljömålsportalen för att se hur det går med att nå målet.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård behandlas i de delar som berör vårt län under ”Ingen övergödning” samt ”Levande sjöar och vattendrag”.

Förutom de regionala målen finns det även nationella etappmål. De flesta av dem är riktade mot nationella myndigheter. Man kan läsa mer om dem på miljömålsportalen.