Samlad fastighetsspecifik information – förenkling och miljönytta

Visst vore det bra om man kunde få en samlad bild av vilka natur- och kulturvärden som finns på en specifik mark? Att man via en enkel digital tjänst får fram den information man efterfrågar. I projektet Samlad fastighetsspecifik information arbetar länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar tillsammans med Skogsstyrelsen och Jordbruksverket för att detta ska bli verklighet. Projektet vänder sig i första hand till fastighetsägare, landsbygdsföretagare samt barn och unga.
Inblandade myndigheter har under en längre tid upplevt ett behov av att samla all information om vilka natur- och kulturvärden som finns på en enskild fastighet. Idag är den utspridd hos olika myndigheter och organisationer, vilket givetvis gör informationen mer svårtillgänglig för fastighetsägaren. Informationen kan dessutom ofta vara svår att förstå, även om man vänt sig till rätt myndighet.   
Ett fönster ut

Syftet med projektet är att länka samman information från olika myndigheter, knyta denna information till en fastighet och presentera den på ett enkelt sätt för användarna. Tjänsten ska visa vilka värden som finns på den aktuella fastigheten men ska också kunna ge vägledning om skötsel, vilka lagar och regler som gäller och informera om vilka möjligheter som finns gällande rådgivning och ekonomiskt stöd.

I projektet har vi arbetat användarcentrerat och fokuserat på vad tänkta målgrupper verkligen vill ha. Tillsammans med en konsult, Metria, har vi arbetat för att ta fram ett förslag på hur en tjänst kan se ut. Metria har gjort målgruppsintervjuer och utifrån det resultatet tagit fram en prototyp som innehåller de funktioner och lösningar som efterfrågats av användarna. Arbetet  har även omfattat att se över hur informationen och pedagogiken kan lyftas in i redan befintliga e-tjänster och system.    

Prototypen nås på https://ett-fonster-ut.herokuapp.com, observera att den endast fungerar i webbläsaren Chrome.

Utvecklingsdelen av projektet är nu färdigt och vi arbetar just nu med en lösning för att gå vidare i nästa fas av projektet; genomförande av tjänsten och förvaltning av densamma.

Röster om projektet

”Detta kan bli något riktigt bra för svensk naturvård” /ArtDatabanken

”Intressant initiativ som ligger i linje med de direktiv som kommer från E-delegationen” /Naturvårdsverket

”Bra med ett ställe som samlar allt” /Fastighetsägare

”Detta är ju geodatasamverkan på riktigt” /Metria.

Deltagande aktörer

Projektet drivs av Länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar samt Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Förutom dessa myndigheter finns även följande med i styrgruppen: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning och Trafikverket.  

sittandes flicka i skogen 

Fotograf: Doug Robichaud