Vigsel 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Vigselförrättare

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare enligt  äktenskapsbalken. Förordnade vigselförrättare är behöriga att förrätta vigsel i hela landet.  Länsstyrelsens praxis vad gäller ansökningar av vigselförättare gällande enstaka vigsel är mycket restriktiv eftersom behovet av vigselförrättare i länet är väl tillgodosett.

Kontakta oss

Stina Persson
Länsjurist
Rättsenheten
stina punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se¤stina punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236204
Länsstyrelsen i Jönköpings län
jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se¤jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-22 36 000
Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping