Miljöhänsyn i jordbruket

I 12 kapitlet Miljöbalken finns bestämmelser om miljöhänsyn i jordbruket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (Jordbruksverket) får meddela föreskrifter om hänsyn till natur och natur- och kulturvärden och till miljön. Föreskrifterna får inte vara så ingripande att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras.

Föreskrifter  om bland annat lagring och spridning av stallgödsel samt krav på höst- eller vinterbevuxen mark finns i förordning om miljöhänsyn i jordbruket och i Föreskrifterna om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62).

Kommunen har rätt att medge undantag från reglerna om spridningsareal för stallgödsel och från kravet på höst- eller vinterbevuxen mark och från reglerna om teknik och tider för spridning av gödsel.