Stöd till bredband på landsbygden

Vill du utveckla din bygd genom att bygga bredband?

Illustration Landsbygdsprogrammet. Illustratör Annefrid Sjöman

Stödet för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.

Vad kan jag söka stöd för?

Du kan söka stöd för att anlägga de passiva delarna av bredband i ett område som saknar tillgång till bredband.  

Vilka utgifter kan jag få stöd för?

 • Projektering av bredbandsnätet (max. 100 000 kr)
 • Anläggningsarbeten
 • Material
 • Dokumentation av bredbandsnätet
 • Administration av projektet  

Du kan däremot inte få stöd för dessa kostnader:

 • Inköp och installation av aktiv utrustning (den elektroniska utrustningen som skapar signalen i bredbandsnäten)
 • Inköp eller hyra av befintlig passiv infrastruktur
 • Avgifter och ersättningar för markintrång
 • Avgift för inskrivning av markupplåtelseavtal i Fastighetsregistrets inskrivningsdel
 • Förrättningskostnader för att bilda gemensamhetsanläggning
 • Mat och annan förtäring
 • Indirekta kostnader så som overheadkostnader
 • Moms som du kan dra av
 • Skuldräntor  

Hur mycket stöd kan jag få?

Du kan få stöd för 60 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 40 procent ska finansierat med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.  

Hur söker jag stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd. E-tjänsten hjälper dig att göra rätt när du fyller i din ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Tänk på att se till att du som gör ansökan har fyllt i blanketten för fullmakt. Till höger kan du läsa mer om e-tjänsten och om hur du skaffar och använder en e-legitimation samt fullmakt.

Samråd

Det finns tre typer av samråd som du behöver känna till. Två av dessa måste du göra: 

Samråd med kommunen

Du behöver samråda med kommunen för att de ska få information om vilka projekt som planeras i kommen.
Mer information och blanketten för samrådet hittar du här.

Samråd med Länsstyrelsen

Läs mer här om samråd med Länsstyrelsen. 

Samråd med kartor

Detta samråd görs av Länsstyrelsen. Kartan som du skickat in, information om den teknik du valt att bygga ut med samt sökandens namn kommer att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats för så kallat samråd. Det kommer att ligga ute under en månad.  

Samrådet gör vi för att vara säkra på att ingen marknadsaktör kommer att bygga ut i ditt område inom de närmaste tre åren. Marknadsaktörer som vill bygga ut i ditt område ska kontakta Länsstyrelsen inom samrådstiden. Efter att tiden för samråd med kartor gått ut kommer Länsstyrelsen att granska vilka ansökningar som uppfyller de grundläggande villkoren. Mer information om de grundläggande villkoren hittar du här. 

Observera att ett väsentligt villkor är att bredbandsprojektet måste genomföras på landsbygden. Inga tätorter får därför ingå.
Vilka orter som är tätorter och var gränsen för dessa går kan du se genom att använda denna GIS karta.   

Hur bedöms min ansökan?

Din ansökan kommer att bedömas och prioriteras av Länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar vi från din ansökan om stöd. Till höger kan du läsa mer om hur din ansökan bedöms och de regionala prioriteringarna i Jönköpings län.  

Tänk på det här

 • Du behöver ha de tillstånd och godkännande som krävs för investeringen enligt svensk lagstiftning, till exempel samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken, markägaravtal med mera.
 • Du måste upphandla kostnader för projektet.
 • Skicka in din ansökan innan du påbörjar din investering. Du kan bara få investeringsstöd för de utgifter som uppstått efter det datum du skickade in din ansökan.
 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar stöd till din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.
 • Kontakta alltid Länsstyrelsen om dina planerade investeringar ändras under arbetets gång så att du undviker att göra ändringar som inte ger rätt till stöd.  
 • Din investering måste finnas kvar i minst fem år om du har fått investeringsstöd för den.  
 • Om du vill läsa mer om stödregler och villkor så hittar du det i högerspalten under vidare läsning.
 • Följ Jordbruksverkets uppdateringar för bredbandsstödet  

När kan jag tidigast få beslut om stöd?

Alla regelverk som reglerar stödet är ännu inte beslutade. Du kan tidigast få ett beslut våren 2016.

När får jag pengarna?

Hela stödet betalas ut först när alla punkter nedan är uppfyllda:

 • du har fått ett beslut från Länsstyrelsen om att du får stöd för din investering och
 • du har genomfört hela eller delar av investeringen och
 • du har betalat för de utgifter du haft i samband med investeringen och som du har beviljats stöd för och
 • du har sökt om utbetalning senast det datum som står i ditt beslut och
 • Länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt utgifterna.

Efter att du sökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får pengarna. Du kan välja att söka en utbetalning av hela stödet eller flera delutbetalningar. När du tidigast kan söka utbetalning är ännu inte bestämt.  

Förbered dig inför ansökan om utbetalning

Du ska bara redovisa de utgifter i din ansökan om utbetalning som du kan få stöd för enligt ditt beslut. Var noga med att läsa ditt beslut så du ser vilka utgifter i din satsning som är stödberättigande. 

När du ska söka utbetalning skickar du in fakturakopior med tillhörande betalningsbevis. Det är därför bra om du redan från början samlar fakturakopior och betalningsbevis på särskild plats. Det underlättar din redovisning om du senare blir beviljad stöd.

Vid utbetalning ska du även skicka med ett utdrag från bokföringen som visar att utgifterna för investeringen är särredovisade. Du ska särredovisa utgifterna löpande på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer så att Länsstyrelsen kan utläsa utgifterna för investeringen separat i bokföringen även om annan verksamhet pågår samtidigt.

 

 Kontakta oss

Alexandra Henkow, 010-22 36 476 
Gunilla Henriksson, 010-22 36 253
Albert Söderlind, 010-22 36 266

 Senaste nytt!

Beslut 

Första beslutsomgången, ansökningsperiod 3 september 2014 till och med 7 augusti 2015, är klar.
Det finns ytterligare 50 miljoner kronor hos Jordbruksverket till bredband i vårt län, men de är inte tillgängliga ännu. Söktrycket på bredbandsstödet är hårt och därför arbetar vi för att få tillgång till resterande medel så snart som möjligt. När vi har fått tillgång till de sista 50 miljonerna kronorna kommer vi att utlysa nästa ansökningsomgång.

Ansökan om stöd

Du söker stödet i en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats.

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis en förening eller juridisk person. Läs mer om fullmakt.

Steg 1: Skaffa en e-legitimation.

Steg 2: Sök stöd via Mina sidor.

Behöver du hjälp? Här finns en introduktionsfilm om hur du gör en ansökan.

Om du, efter att gjort ansökan via e-tjänst, ska skicka något papper eller bilaga till Länsstyrelsen som gäller din ansökan ska du använda den här adressen:

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

FE 28

956 85 Överkalix

OBS! Adressen ska alltså vara Överkalix och inte Jönköping.

Så här bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån regionala prioriteringar och målen med landsbygdsprogrammet. Ansökningar som kommer in under viss tidsrymd (en beslutsomgång) ställs i konkurrens mot varandra.
Kompletta ansökningar kommer att poängsättas, rangordnas och beviljas stöd så långt budgeten räcker för aktuell beslutsomgång. Det är alltså inte ankomstdatum som avgör om en ansökan får bifall eller avslag.

 De regionala prioriteringarna

Sid 92-96 samt bilaga 23 i länets regionala handlingsplan