Landsbygdsutveckling

Odlingslandskap

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett av flera verktyg för att nå målen i regeringens landsbygdspolitik. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss livsmedel, öppna marker med betande djur och en modern och attraktiv landsbygd.

Åtgärderna i landsbygdsprogrammet, omfattande företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt miljöersättningar och kompensationsstöd till jordbruket, öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer.

Här kan du läsa mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020, handlingsplanen och partnerskapet.

Här hittar du information om stödmöjligheter på landsbygden i Jönköpings län.