Skötsel av skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar för att vårda och förvalta naturreservat och nationalparker. Allt enligt varje enskilt områdes beslut och skötselplan.
Länsstyrelsens naturbevakare som sysslar med skyltrenovering. Foto: Camilla Zilo.

Så här arbetar vi i Jönköping

Vi har valt att i första hand sköta de skyddade områdena med egen personal, länsstyrelsens naturbevakare. Men vi tar också hjälp av lokal arbetskraft och entreprenörer. Nationalparken och de naturreservat som har ett stort antal besökare under året och de som kräver omfattande biologiska skötselåtgärder är högt prioriterade. Nedan följer exempel på vård- och förvaltningsuppgifter som vi genomför:

 • naturvårdsanpassad skogsskötsel
 • naturvårdsbränning
 • restaurering av sjö/våtmarker, ängs- och betesmarker samt skog
 • flora- och faunainventeringar
 • slåtter och bete
 • naturum och naturvägledning
 • tillsyn av reservatsbestämmelser
 • skötsel av informationsplatser, leder och anläggningar
 • information (broschyrer, skyltar, webb med mera)
 • översyn av skötsel- och förvaltningsplaner
 • upplåtelser (jakt, fiske, anläggningar och mark)
 • gränsmarkering