Riksintresse för naturvård 

I Jönköpings län finns 143 områden av riksintresse för naturvård, med en sammanlagd areal av drygt 147 000 hektar.

Områden av riksintresse för naturvård är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa mycket sällsynta företeelser i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till grund för urvalet av områden. Avvägningar mot andra markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska avvägningar görs inte vid urvalet av områden. Riksintresset hänförs till de riksvärden som identifierats och det därtill kopplade värdeomdömet som beskrivs för respektive område.

 

 

Kontakta oss

Mari-Janne Möller
Naturvårdshandläggare
Enheten för naturskydd och tillsyn
Mari-Janne punkt Moller snabela lansstyrelsen punkt se¤Mari-Janne punkt Moller snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236345
Karin von Zweigbergk
Samhällsplanerare
Samhällsbyggnadsenheten
Karin punkt von punkt Zweigbergk snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt von punkt Zweigbergk snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236333