Övriga skyddsformer

Biotopskyddsområde

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Vissa biotoper är skyddade med automatik, till exempel alléer, medan andra skyddas genom särskilt beslut.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden innebär vanligtvis tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda föryngring av fåglar.

European Diploma

Naturområden i det geografiska Europa (alltså även utanför EU) kan få utmärkelsen European Diploma av Europarådet om de uppfyller höga krav på vetenskapliga, kulturella eller estetiska värden. Utmärkelsen innebär att Europarådet kan ställa upp till områdenas försvar om de hotas av exploatering. Utmärkelsen förnyas vart tionde år.

Kända diplomerade områden utomlands är till exempel vulkanen Teide på Teneriffa, Gran Paradiso i Italien och Peak District i Storbritannien. I Sverige finns fyra diplomerade områden och Store Mosse nationalpark i Jönköpings län är ett av dem.

Läs mer om European Diploma här

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Läs mer om Ramsarområden här

Riksintresse för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom strandskyddsområde, som är minst 100 meter, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Strategi för formellt skydd av skog

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping-Kronoberg har fastställt en länsstrategi för genomförande av formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal)  enligt delmål 1 i miljökvalitetsmålet Levande skogar.