Övriga skyddsformer 

Biotopskyddsområde

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Vissa biotoper är skyddade med automatik, till exempel alléer, medan andra skyddas genom särskilt beslut.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden innebär vanligtvis tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda föryngring av fåglar.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Riksintesse för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom strandskyddsområde, som är minst 100 meter, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Strategi för formellt skydd av skog

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping-Kronoberg har fastställt en länsstrategi för genomförande av formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal)  enligt delmål 1 i miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Jönköpings län
jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se¤jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-22 36 000
Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping