Naturreservat

Bockaström 

Bild: Gårdvedaån i Bockatröm. Foto: Patrik Wandin

Området Bockaström ligger ganska avskilt och är nästan helt orört av människan. Gammal skog, berghällar och vattendrag bidrar till vildmarkskänslan. Reservatet unika miljö ger många ovanliga växter möjlighet att leva här.

Bockaström ligger i det sydostligaste hörnet av Vetlanda kommun. Trakten är enslig med bara mindre vägar och lite bebyggelse. Reservatet är kuperat och genom området sträcker sig två höjdryggar. På vissa ställen finns berghällar och många stora stenblock. I norr och väster avgränsas Bockaström av Gårdvedaån, som också delvis löper genom reservatet. Ett par kilometer från Bockaström ligger naturreservatet Höghult, också det ett område med orörd natur.

Gammal skog med ovanliga växter

Skogen består av barrskog, mest tall, förutom runt Gårdvedaån där skogen domineras av gran. Träden är gamla och grova, medelåldern är över 100 år (förutom på hygget) och vissa träd är till och med över 140 år.

Växtligheten i Bockaström är mycket artrik. Här växer flera ovanliga lavar, till exempel talltagel, garnlav och havstulpanlav. Här finns även mossorna källpraktmossa, stor revmossa och västlig hakmossa. I området växer dessutom svampen tallticka, som bara förekommer på gamla träd.

Vildmark och fornlämningar

Bockaströms orörda natur med gamla träd, vattendrag, död ved, hänglavar, tjocka lavmattor på berghällar och stenblock ger området en känsla av vildmark. I sydöst finns ett gammalt hygge, men i övrigt är skogen i stort sett orörd av människan. Terrängen i reservatet är bitvis mycket svårframkomlig.

I området finns flera fornlämningar, bland annat har det funnits kvarnar i Gårdvedaån vid Bockaström. Genom reservatet löper en stig, som leder från Råbäckshagen i söder vidare norrut för att sluta i trakterna av Ödmundetorp. Stigen är förmodligen mycket gammal och har länge används som färdväg i trakten.

Få besökare

Bockaström är inte ett välbesökt skogsområde. Det finns inga iordningsställda stigar eller andra anordningar för friluftslivet. Målet med naturreservatet är att bevara den gamla orörda skogen och vildmarkskänslan. Det kommer därför inte att anläggas några vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet i reservatet.

Fakta

Storlek: 15,3 hektar
Ägare: Privat markägare
Läge: Sydostligaste delen av Vetlanda kommun, 15 kilometer nordost om Åseda och 3,5 kilometer ostsydost om Näshults kyrka
Naturtyp: Barrblandskog, planterad kalmark, vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Bockaströms naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående levande eller döda träd eller buskar
 • elda
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon (förbudet gäller inte för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon)
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, turistverksamheter eller motsvarande
 • samla in ryggradslösa djur
 • samla in eller plocka svampar, mossor eller lavar (förbudet gäller inte för plockning av matsvamp för husbehov)
 • klättra i berg. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakta oss

Patrik Wandin
Naturvårdsförvaltare
Skötselenheten
Patrik punkt Wandin snabela lansstyrelsen punkt se¤Patrik punkt Wandin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236394
070-6567176

Karta Bockaström

Get Microsoft Silverlight