Komosse

Bild: Skidåkning på Komosse. Foto: Johan Rova
Komosse tillhör Europas värdefullaste myrområden. Den är en av de största myrarna i södra Sverige. Området är så gott som orört av människan och rymmer en mångfald av olika slags våtmarker. Komosses tidlösa landskap och storslagna ödslighet är värd att upplevas många gånger. Året om!

Den drygt 4 700 hektar stora Komosse ligger på en höjdplatå mellan Nissan och Ätrans dalgångar, på gränsen mellan Jönköpings och Västra Götalands län. 1101 hektar av mossen ligger i Jönköpings län.

Mossen delas i en sydlig och en nordlig del av vägen mellan Mulseryd och Köttkulla. Här finns vidsträckta öppna mosseplan med sluttande, välvda eller plana mossar, sumpskogar, rik- och fattigkärr, bäckar, dråg och tjärnar.

Komosse har stora höjdskillnader i jämförelse med andra högmossar. Mellan mossens högsta och lägsta punkt är det cirka 30 meter. Som högst når mossen 348 meter över havet, vilket är tre meter högre än Smålands Taberg.

Växt- och djurliv

Variationen i fuktighet, höjd och näringsrikedom gör att växtligheten är mycket omväxlande. Här finns en mängd vitmossearter och en intressant blandning av östliga, västliga, nordliga och sydliga växter. I fuktigare partier växer till exempel myrlilja, dystarr, vitag och ängsull. I näringsrikare partier finns snip och myggblomster. På torrare delar växer ljung, skvattram och andra ris tillsammans med klockljung, rosling och olika lavar. I trädbevuxna delar av mossen dominerar låga tallar.

Inom Komosses skiftande miljöer vistas många våtmarksfåglar, både som tillfälliga besökare och som häckande. Förutom områdets karaktärsarter, ljungpipare och ängspiplärka, häckar också grönbena, brushane, småspov och trana på Komosse.

Björnöleden

Enklaste sättet att bekanta sig med Komosse är att gå Björnöleden, den spångade vandringsled som utgår från parkeringen vid Mörkö. Leden är bara fem kilometer lång, men tar ändå vandraren tillräckligt långt ut i myrlandskapet för att bjuda på storslagna upplevelser av skönhet, tystnad och ödslighet. Vid spångens början finns en gammal torvlada som minner om forna tiders torvbrytning.

Vägbeskrivning

Komosse nås lätt via vägen Köttkulla-Mulseryd, som går tvärs över mosseområdet. Reservatets parkeringsplats ligger vid denna väg nära badsjön Trehörningen.

Fakta

Delar av Komosse har avsatts som naturreservat i olika omgångar både av Jönköpings och Västra Götalands län. År 2003 bildades det 348 hektar stora naturreservatet Komosse Södra i Jönköpings län. Komosse Södra ligger söder om det tidigare reservatet.

Storlek: 4700 hektar (varav 1101 hektar ligger i Jönköpings län)
Ägare: Statligt och privat
Läge: Jönköpings kommun, över gränserna till Tranemo och Ulricehamns kommun i Västra Götalands län.  
Naturtyp: Våtmarker, högmosse, sumpskog.  
Förvaltare: Västkuststiftelsen
Anordningar: Parkeringsplatser, vandringsleder. Badmöjligheter finns i sjön Trehörningen.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservaten. Inom naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

  • plocka eller gräva upp växter
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • framföra motordrivet fordon
  • rida
  • medföra ej kopplad hund annat än i samband med jakt
  • sätta upp skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår
  • störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering vid boplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit

Länk till karta - Komosse

Länk till karta - Komosse södra

Koordinater till parkeringsplats
Komosse södra: N57.66559 E13.74174

 Mera mosse med LIFE!

 

Inom Komosse och komosse södra pågår under 2010-2015 EU-projektet ”Life to ad(d)mire”. Projektet stöder länsstyrelsernas arbete med att återskapa viktiga våtmarker i Sveriges Natura2000-områden.

Läs mer om Life to ad(d)mire.