Girabäcken

Bild: Girabäckens utlopp i Vättern. Foto: Camilla Zilo.

Girabäckens ravin har en mycket varierande flora och fauna. Tidigare har området använts för brytning av sandsten. Nu är området ett fint strövområde.

Girabäcken ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • säkerställa en lättillgänglig geologisk nyckel-lokal och att skydda och bevara bäckravinens karaktär av säregen ädellövskogsbiotop.

Växt- och djurliv

Girabäckens ravin har en en hög luftfuktighet vilket gynnar många ovanliga växter och mossor. Under våren doftar ravinen av all ramslök och på flera träd kan du hitta murgröna. Den jämt fuktiga miljön i kombination med lövskogen gör att många ovanliga snäckor trivs i området. Här finns bland annat den mycket sällsynta snäckan större barksnäcka (Ena montana).  Bland fågellivet märks under våren främst sångare som grönsångare, svarthätta och trädgårdssångare samt olika flugsnappare. Under vinterhalvåret kan du se stenknäck, större och mindre hackspett samt flera olika mesarter.

Historia

Visingsöformationen

Berggrunden i området kring Girabäcken består i huvudsak av cirka 800 miljoner år gammal sandsten. Formationen är indelad i tre avdelningar där den undre består av gulaktiga sandstenar, den mellersta av färgade sand- och mostenar och det övre av lerstenar och kalkstenar. De övre lagren ses ovan jord tillsammans med blottade hällar som är vanliga i området. Sandstenen har under vissa tider brutits för kommersiellt ändamål.

Stenbrytning i Girabäcken

Redan för länge sedan bröts det sandsten i Girabäcken. Brahehus lär vara uppfört av sandsten från Girabäcken, men man har förmodligen brutit sandsten redan tidigare.

På 1890-talet bildades Gränna Sandsten Aktiebolag. Man byggde ett transportspår, en enkel järnväg, i Girabäckens ravin för att frakta stenen ner till Vättern. Från bryggan vid vattnet skeppades stenen vidare via Göta kanal.

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 10 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, på Vätterns östra sida, 5 kilometer norr om Gränna
Naturtyp: Sprickdalravin, rikt fågelliv, artrik mångfald av landsnäckor, ädellövskog med lundflora
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstigar, grillplats, badplats

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Girabäckens naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • framföra och parkera motordrivna fordon, husvagn eller släpvagn annat än på parkeringsplatsen
 • ställa upp motordrivna fordon
 • tälta, ställa upp husvagn eller motsvarande
 • cykla
 • rida
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller liknande
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande (undantag: skolor får i undervisningssyfte ha tillfälliga skyltar uppsatta i maximalt två dagar)
 • göra upp eld eller grilla annat än på anvisade eldplatser
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • fånga insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra djur
 • skada geologiska formationer eller bortföra stenar och annat geologiskt material
 • vaska guld
 • snitsla spår eller ordna orientering
 • anordna försäljning
 • gå utanför stigen i den del av reservatet som ligger öster om landsvägen. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit

Länk till karta

Koordinater till parkeringsplats
N58.06856 E14.50290