Berget

Naturreservatet Berget är ett värdefullt skogsområde norr om Gränna. Gamla ekar sätter prägel på naturreservatet.
Ek i naturreservatet Berget. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda lövskog med ett betydande inslag av grova och/eller gamla ädellövträd
  • bevara och vårda barrblandskog med senvuxna ekar i en solexponerad västbrant
  • bevara biologisk mångfald knutna till dessa miljöer

Hela naturreservatet ligger i en sluttning ned mot Vättern och terrängen är delvis brant och kuperad. Höjdskillnaden inom reservatet är cirka 35 m och i de brantaste partierna går berg i dagen. Området gränsar till naturreservatet Girabäcken och naturreservat Vretahols eklandskap ligger i närheten.

Växt- och djurliv

Inom området finns ett flertal sällsynta växter som är upptagna på den svenska rödlistan. De stora och gamla ekarna är viktiga växtplatser för moss- och lavarter. Tittar du noga på träden kan du hitta arter som sotlav och kornig nållav. Lövträden i området är till största delen björk, asp och hassel. I området finns även ett mindre klibbalkärr. I norr övergår naturen till en granblandskog. I reservatet trivs många mesarter och sångare, bland annat svartvit flugsnappare, svarthätta och grönsångare.

Föreskrifter för allmänheten

I naturreservatet gäller inte Allemansrätten fullt ut.
Inom naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att:  

  • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • gräva upp växter
  • samla in insekter med fällor som dödar
  • ställa upp motorfordon, husbil eller husvagn

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: cirka 5 km nordost om Gränna
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Det går en omarkerad brukningsväg i västra delen av reservatet.


 Hitta hit

 Content Editor