Naturreservat

Nynäs 

tallvy_till_webben_2.jpg

Nynäs ligger strax norr om sjön Ruppen, i Aneby kommun. Terrängen i området är kuperad med bergknallar och branter. Området är tydligt präglad av den långa perioden av skogsbete, som är särskilt värdefull för ovanliga marksvampar och insekter.

Skogen är mycket varierad med gammal tallskog på bergkrönen, granskog i branter och sluttningar, samt lövskog vid sjön och vid gården. I reservatets södra delar växer gott om asp, där många av träden är grova och håliga. Tillgången av gamla håliga träd är av stort värde för bland annat insekter och fåglar. Arter som mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka trivs här. De gamla tallarna betas av tjäder och i fuktstråken hittar järpen lövträdsknopp och örter. Lodjur tillhör de mer ovanliga däggdjur som passerar området, liksom utter som regelbundet förekommer i Ruppen.

Fakta

Storlek: 26,4 hektar
Ägare: Enskilda
Läge: Aneby kommun, ca 4 km norr Haurida kyrka.   Naturtyp: Barr- och lövblandskog, igenväxt hagmark  Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anordningar: Det finns inga iordningställda anordningar.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Nynäs naturreservat förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • elda annat än med medhavd ved 
  • plocka eller samla in lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • samla in ryggradslösa djur
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • använda reservatsområdet för lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakta oss

Kjell Mohlin
Naturvårdsförvaltare
Skötselenheten
Kjell punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236387
070-2139695

Karta Nynäs

Get Microsoft Silverlight