NaturreservatNatura 2000

Hyllingen 

Bild: Hyllingen - utsikt från fågeltornet. Foto: Johan Rova

I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda och igenväxande sjön Hyllingen. Sjön genomströmmas av Svartån och är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.

Fågelsjön Hyllingen avsattes som naturreservat 1968, för att skydda sjöns rika fågelliv. Med åren har sjön vuxit igen allt mer, vilket har försämrat villkoren för en del fågelarter. Nu pågår planer för en restaurering som ska stoppa igenväxningen och locka tillbaka fåglarna.
Landskapet runt sjön är öppet, utom i söder där den kantas av en större lövdunge. Under högvattenperioder blir en stor del av området översvämmat, medan lågvattenperioder blottlägger dybankarna på sjöns botten. Till sjöns rastande fåglar hör sångsvan, brun- och blå kärrhök, dubbelbeckasin,  skedand och småskrake. Fåglar som häckar i sjön är bland annat storspov, gulärla och gräshoppsångare.

Mellan 1/3 - 15/11 råder beträdelseförbud i reservatet av hänsyn till fågellivet. Det är då förbjudet att gå runt i området men fågeltornet och stigen dit får användas.

Fakta

Storlek: 45 hektar
Ägare: Privat
Läge: Aneby kommun, öster om Aneby samhälle
Naturtyp: Sjö  
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, fågeltorn

Föreskrifter

Reservatet får under tiden den 1 mars - den 15 november ej beträdas annat än av markägaren i samband med brukande av mark inom reservatet.

Allmänheten äger dock rätt att för passage till observationstornet använda sig av den markerade stigen till tornet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakta oss

Pål Mernelius
Naturvårdsförvaltare
Skötselenheten
Pal punkt Mernelius snabela lansstyrelsen punkt se¤Pal punkt Mernelius snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236386
070-4672585

Karta fågelssjön Hyllingen

Get Microsoft Silverlight