Förslag till nya naturreservat 

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan de har vunnit laga kraft. Remisstiden finns angiven under varje föreslaget naturreservat.

För närvarande finns inga förslag till nya naturreservat ute på remiss.

Kontakta oss

Malin Lund
Enhetschef
Enheten för naturskydd och tillsyn
Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236344
070-5086718