Körning i terräng med motordrivet fordon

Terrängkörning på barmark är förbjuden. Förbudet gäller även för körning på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och på snötäckt jordbruksmark. Vissa generella undantag från förbudet finns i terrängkörningslagen till exempel jord- och skogsbruk. Länsstyrelsen kan i vissa fall meddela föreskrifter om undantag från förbudet att köra på barmark i terrängen.

Terrängkörning ingår inte i allemansrätten och det är enligt terrängkörningslagen (1975:1313) förbjudet att köra på barmark. Det finns en del undantag från förbudet, bland annat för jord- och skogsbruk samt vid vissa särskilda situationer.

Terrängkörningsförbudet gäller alla, såväl markägare som allmänhet, och oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte. En markägare har alltså inte alltid rätt att köra på sin egen mark, utan endast om detta sker i samband med jord- eller skogsbruk eller annat undantag. Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen mot skador och minimera störningen på djurliv och friluftsliv. Lagen ger även skydd åt vissa näringar som jord- och skogsbruket.

Tänk på att det är du som kör som har ansvaret för att följa lagarna och att undvika att skada eller störa enskilda eller allmänna intressen.

Vad är ett motorfordon?

Ett motordrivet fordon är ett fordon som är försett med en motor till exempel bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, motorredskap, terrängskotrar och terrängvagnar.

För information om el-cyklar, segways och andra mindre fordon, se Naturvårdsverkets sida.

Körning i snö- eller istäckt terräng

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon. Om snötäcket är så tunt eller löst att fordonet kommer i kontakt med marktäcket, räknas det dock som barmarkskörning och är förbjudet. Istäckta områden är att jämställa med snötäckt terräng vilket innebär att det är tillåtet att köra på isområden. Tänk också på att det inte är tillåtet att köra på barmark för att komma till isområdet.

Det finns två tillfällen när det alltid är förbjudet att köra på snötäckt mark:

  1. Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det har ingen betydelse om plantskogen är planterad, sådd eller självföryngrad.
  2. Det är förbjudet att köra på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken. Strängt taget är det endast vid körning på ett tjockt snötäcke med hård skare som det generellt kan sägas att körning kan ske utan risk för sådan skada. Det är därför lämpligt att man kontaktar markägaren eller brukaren för att förvissa sig om att det inte finns risk för skada på marken.

Vad är terräng?

Terräng definieras som all mark förutom bebyggda områden och vägar till exempel skog, myr, åker, äng, hage och park. Det innebär att även motionsspår, vandringsleder och traktorväg eller hjulspår i terrängen som skapats av körning med till exempel traktor eller motorredskap räknas som terräng.

Enskild väg och skogsbilväg är att anse som väg.

Körning med motordrivna terrängfordon

Körning med motordrivna terrängfordon är bara tillåtet på enskilda vägar. Om en väg som inte är enskild måste korsas till exempel med hänsyn till rådande terrängförhållanden, ska kortaste och lämpligaste sträcka köras på vägen. De trafikanter som vistas på vägen ska alltid lämnas företräde.

Viktigt att tänka på när man planerar att köra med motordrivet fordon i terräng är att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar och vissa andra djurarter under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder.

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29