Jakt efter älg 

Älgko med kalvar

Älgko med kalvar Foto: Tore Fagernäs

Riksdagen har beslutade i december 2010 om en ny älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområdena ska i stort sett omfatta egna älgstammar. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas. Beslutet ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. Beslutet ska också begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg. De nya bestämmelserna började gälla från den 1 januari 2012.  

Ytterligare information finns i de länkade dokumenten under rubriken ”Beslut älgförvaltningsområden” i högerspalten.

Den nya älgförvaltningssystemet

Riksdagen har i december 2010 beslutat att ett nytt älgförvaltningssystem ska införas fr o m älgjakten 2012. Jakt enligt äldre bestämmelser ska få bedrivas fram till den 29 februari 2012. Det nya systemet och vilka förändringar som kan väntas beskrivs här övergripande.  

Älgförvaltningsområden

Beslut om att indela länet i älgförvaltningsområden fattas under januari 2012. Områdena kommer att följa naturliga barriärer för älgen. För varje område utser Länsstyrelsen en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna, efter förslag från berörda organisationer. En av markägarföreträdarna ska utses som ordförande. Gruppen utses för en tid om tre år och ledamöterna får ett årligt arvode.  

Älgförvaltningsgruppens ansvar blir att samordna älgförvaltningen inom området. I det ingår att samordna statistik och verka för att inventeringar genomförs och ansvara för sammanställning och analys av dessa. Gruppen ska sedan med stöd av underlaget beräkna mål för älgstammen i området och nödvändig avskjutning som formuleras i en förvaltningsplan. Planen är viktig för att målet om en älgstam i balans med betesresurserna ska uppnås på lång sikt. Planen ska också ha sin grund i en omfattande dialog med älgskötselområdena som ingår i älgförvaltningsområdet.  

Älgförvaltningsgruppen ska granska älgskötselområdenas skötselplaner, samt inom älgförvaltningsområdet föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv respektive en vuxen älg inom licensområden.  

Älgförvaltningsgruppen ska årligen, samt en gång under jaktperioden, följa upp målen för älgförvaltningsområdet.  

Älgskötselområden

Framöver finns bara två typer av älgjaktområden kvar, älgskötselområde och licensområde. Samverkan inom älgskötselområden är stommen i det nya älgförvaltningssystemet. De nuvarande älgskötselområdena ersätts med en ny form av älgskötselområden som är så stora att de medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar per år.  

Samverkan inom dessa ska även fortsättningsvis vara frivillig. I övrigt kan älgskötselområdena fungera i princip på det sätt som de gör idag men förskjuts mot en mer praktiskt samverkan. Fokus kommer i mindre grad ligga på att samordna underlag. Älgskötselområdena ska ha en arrondering så att de i princip är sammanhängande och i huvudsak omfattar samma älgstam. De bör därför i hög grad harmonisera med gränserna för älgförvaltningsområdena, men en väl fungerande samverkan bör inte splittras trots att ett älgskötselområde skärs av en gräns för ett älgförvaltningsområde.  

En skötselplan ska finnas för varje älgskötselområde och denna ska stå i harmoni med älgförvaltningsområdets plan. Jakträttshavarna förutsätts bidra med kunskap genom inventering och rapportering. Ett årligt samråd inom området ska ske.  

Länsstyrelsen kan komma att se över gränserna för befintliga älgskötselområden i Jönköpings län. Troligen behöver inga större förändringar göras p g a införande av det nya systemet.  

Jakt utanför älgskötselområdena

Det nuvarande systemet förenklas. Istället för typerna A-, B- och E-licensområden ska endast typen licensområde finnas kvar. Om ett område medger en avskjutning om minst en älg om året, d v s antingen ett vuxet djur eller en älgkalv, kan det registreras som ett licensområde genom beslut av länsstyrelsen. Länsstyrelsen bestämmer för året i enlighet med övergångsbestämmelserna i föreskrifterna (NFS 2011:7) den minsta areal som krävs för att registrera eller kvarstå som registrerat licensområde. De exakta arealerna kommer troligen finnas framtagna i början av februari 2012.   Fortsättningsvis ska areal för att få fälla en vuxen älg respektive en älgkalv i länet eller del av länet ske med utgångspunkt från förslag av älgförvaltningsgrupperna i länet. Det styr sedan tilldelningen i de enskilda licensområdena. För jaktmark som inte är registrerad som älgskötselområde eller licensområde gäller att endast älgkalv får jagas. Jakttiden är begränsad till 5 dagar eller den kortare tid som Länsstyrelsen bestämmer.    

Hur kommer förändringen för licensområdena att genomföras?

Länsstyrelsen omregistrerar de nuvarande A-, B- och E-områdena till den nya formen av licensområden, under förutsättning att ett område har den areal som krävs för avskjutning av en älg (älgkalv) om året. Omregistreringen sker under våren 2012. Mindre områden som inte uppfyller den areal som krävs för licensområde avregistreras. Innan avregistrering sker informeras företrädaren för området.

Länsstyrelsen bedömer att de flesta nu registrerade B- och E-områden är för små för att tillåta en avskjutning av en älgkalv och de kommer att avregistreras under våren 2012. Marken blir då oregistrerad om man inte ansluter marken till annat jaktområde.  

Jakträttshavare utanför älgskötselområden uppmanas att se över möjligheterna att redan nu samgå med angränsande älgskötselområden. Kontaktuppgifter till älgskötselområdena kan fås av Länsstyrelsen. För anslutning till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift. Skiftlig information kommer att sändas till samtliga registrerade älgjaktsområden om vilka förutsättningar som kommer att gälla för avregistrering, omregistrering och när ansöka om anslutning av mindre älgjaktsområden till älgskötselområden ska ske.  

Avgifter

Ansökningsavgiften för registrering/ändring av älgjaktområden är 2 300 kr från den 1 januari 2012. För anslutning av tidigare registrerade licensområden till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift. Avgiften sätts in på Länsstyrelsens plusgiro 6 88 06-9. Ange vid betalning "Registrering älgjaktområde" samt sökandens namn och älgjaktområdets registreringsnummer (registreringsnummer anges inte vid nyregistrering).

Mer information om det nya älgförvaltningssystemet finns via länkarna till höger.

Kontakta oss

Ingemar Sjöberg
Handläggare jaktfrågor
Landenheten
Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236380
070-3459003