Storröding och siklöja 

I Jönköpings län hyser vi unika bestånd av storröding och vårlekande siklöja.

Bild: Storröding. Foto: Jens Mattsson

Storrödingen finns idag kvar i endast 14 relikta bestånd söder om Dalälven. Under 1900-talet har de sydsvenska storrödingbestånden minskat kraftigt i antal (70% minskning) och den nuvarande förekomstarean uppgår till drygt 2 000 kvadratkilometer. Enbart under det senaste decenniet har tre populationer dött ut, samtidigt som bestånden i Ören, Myklaflon, Sommen och Vättern minskat kraftigt. Storrödingen påverkas negativt av nätfiske, försurning, predation från gädda samt av konkurrens från sik, siklöja och lax. Ändringen i hotstatus från sårbar till hotad baseras på den dramatiska nedgången i fångsterna i Vättern, den enskilt största delpopulationen av arten, en minskning som kan betraktas som fortgående.

Vårsiklöjan finns förmodligen kvar endast i en sjö, Fegen. Den befaras minska ytterligare eller totalt försvinna inom en nära framtid om inte extraordinära åtgärder vidtas (i värsta fall kan den redan vara försvunnen). Arten är globalt rödlistad.

 

Sidan är uppdaterad 2014-10-27

Kontakta oss

Anton Hallden
Enhetschef
Fiskeenheten
Anton punkt Hallden snabela lansstyrelsen punkt se¤Anton punkt Hallden snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236353
070-3497298