Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 108 träffar
 • Förvetet nummer 1 2016

  I senaste numret av Förvetet får du lära dig allt om vilka EU-stöd du som lantbrukare kan söka och framförallt hur du gör för att söka dem. Men du kan också läsa om vart alla EU:s jordbrukspengar egentligen tar vägen, varför vi över huvud taget har ett stöd till jordbrukare och så kan du lära dig hur man hamlar. Bland mycket annat.

  Trevlig läsning!
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Projektstöd

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer1-2016-webb (5 MB)

 • Nätprovfiske i Fegen 2014

  Föreliggande rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Fegen under fem nätter i mitten av augusti, 2014. Provfisket utfördes av medlemmar ur Fegens fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och frivilliga medhjälpare. Provfisket finansierades av fvof, Länsstyrelserna i Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län, Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommun. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:44 Nätprovfiske i Fegen 2014 (3 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2014

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 22 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2014. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte återhä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:43 Nätprovfiske i Jönköpings län 2014 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2013

  I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från tjugoåtta sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2013. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:42 Nätprovfiske i Jönköpings län 2013 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Rymmen 2014

  Rymmen är utpekad som regionalt särskilt värdefullt vatten för natur och fiske (2006). Rymmen provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2014 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket har finansierats av fiskevårdområdesföreningen, Värnamo kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Provfisket ägde rum tre nätte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:41 Nätprovfiske i Rymmen 2014 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Stråken 2014

  Stråken är utpekad som nationellt värdefullt vatten för natur och fiske (2006). Stråken provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2014 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket har finansierats av fiskevårdområdesföreningen, Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun. Provfisket ägde rum fyra nätter i slutet av juli ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:40 Nätprovfiske i Stråken 2014 (6 MB)

 • Nätprovfiske i Vallsjön 2014

  Vallsjön provfiskades 2014 av Länsstyrelsen på uppdrag av Vallsjöns fiskevårdsområdesförening för att följa upp beståndsutvecklingen från provfisket som utfördes 1998 då också en förvaltningsplan upprättades för sjön som stöd i arbetet för fiskevårdsområdet.

  Provfisket 2014 utfördes enligt samma metodik som vid fisket 1998.

  I provfisket fångades fem arter, abborre, mört, sik, gädda och suta ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015:39 Nätprovfiske i Vallsjön 2014 (2 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2014

  Jönköpings län är hårt drabbat av försurning och det har sedan 1980-talet bedrivits en omfattande kalkning för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I takt med att de kemiska förhållandena har blivit bättre så har fisken återkommit i många vattendrag.

  Elfiskeundersökningarna syftar till att följa upp förekomst och rekrytering av öring i de åtgärdsområden där öring utgör motiv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015-15-Elfiskeundersokningar-i-Jonkopings-lan-2014 (8 MB)

 • Förvetet nummer 4 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Nya landsbygdsstöd - hur påverkas du som lantbrukare?
  - Nya djurskyddsregler för lantbruksdjur
  - Annefrid illustrerar länets landsbygd
  - Landsbygdsbutiker energieffektiviserar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skärgård, Fiskerinäring, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Landskapsvård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2014-webb (4 MB)

 • Förvetet nummer 2 2014

  I detta nummer av förvetet kan du bland annat läsa om:
  - Djur på naturbete gör skillnad
  - Nytt om landsbygdsprogrammet
  - Gynna mångfalden på gården
  - Nystedt Husky Tur & Natur - från idé til succé
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur, Smittskydd, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Skärgård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer2-2014-webb (2 MB)

 • Nätprovfiske Solgen 2013

  Solgen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdes- eller fiskesynpunkt. Provfisket finansierades av fiskevårdsområdesföreningen, Eksjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfiskeresultatet ska o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  2014-05 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Mycklaflon 2008

  Mycklaflon nätprovfiskades inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter i havs- och vattenmiljö. Syftet med provfisket var att övervaka fisksamhället och följa upp de åtgärder som gjorts för att stärka rödingbeståndet. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för Mycklaflons fiskevårdsområdesförenings beslut om vilka fiskevårdsåtgärder som är viktigast att arbeta med.

  Vid provfisket fånga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  2014-03 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2012

  Rapporten är en redovisning och bedömning av tjugosex sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2012. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

  Syftet med provfiskena var miljöövervakning, att göra statusbedömningar för vattenförvaltn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-25 (4 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012 - Redovisning av fältdata

  Under perioden 9 juli till 2 augusti 2012 genomfördes elfiskeundersökningar på 93 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2013-24 (9 MB)

 • Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten - med fokus på fisk

  Att genomföra restaureringsåtgärder av våra vatten är en viktig del av arbetet med bland annat miljökvalitetsmålen och EU:s vattenförvaltning. Restaureringsarbetet har därför ökat runt om i landet de senaste åren. För att vi ska kunna se effekter av genomförda åtgärder och dra lärdom inför kommande åtgärder är det viktigt att alla genomförda åtgärder i vatten har någon form av uppföljning. Förhop ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-18 (2 MB)

 • Movänta fiskevårdsområde - Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

  Försjön är en vacker, djup och näringsfattig källsjö belägen i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Försjöns höga naturvärden bidrog till att sjön utsågs därför till Natura2000 område 2006. Fiskerättsägarna är främst intresserade av fisket efter signalkräfta – ett fiske som tyvärr blivit sämre under senare år. I övrigt karaktäriseras fisket i Försjön av förhållandevis bra abborr- och gäddfi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-21 (4 MB)

 • Nätprovfiskeutvärdering Flåren 2012

  Flåren provfiskades med 40 bottensatta nät och 4 pelagiska nät i mitten på augusti 2012 (för nätläggningskarta se bilaga 1). Provfisket utfördes av personal från Länsstyrelsen i Jönköping och representanter från föreningen bistod med hjälp under det praktiska utförandet. Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Flåren provfiskades inom delpr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-15 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Noen 2012

  Noen provfiskades i början på augusti 2012. Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Noen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdeseller fiskesynpunkt. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för föreningens beslutsfattning om vilka fiskevårdsåtg ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-09 (1 MB)

 • Nömmens fiskevårdsområde

  En förvaltnings- och utvecklingsplan utgör en stabil grund för ett hållbart nyttjande av fiskresursen. Planen syftar bland annat till att utgöra underlag för ett lokalt anpassat fiskevårdsarbete samtidigt som den gynnar ett ökat rationellt nyttjande av fiskevattenresursen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-08 (4 MB)

 • Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden

  Syftet med föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan är att skapa långsiktiga förutsätt-ningar för fiskevården inom Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Med planen som styrdokument och de åtgärdsförslag som listas i detta dokument finns ett brett un-derlag för att bedriva ett behovsanpassat fiskevårdsarbete. Åtgärdsförslagen spänner över flera verksamhetsområden och utgår från fis ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-14 (7 MB)