Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 101 träffar
 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2014

  Jönköpings län är hårt drabbat av försurning och det har sedan 1980-talet bedrivits en omfattande kalkning för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I takt med att de kemiska förhållandena har blivit bättre så har fisken återkommit i många vattendrag.

  Elfiskeundersökningarna syftar till att följa upp förekomst och rekrytering av öring i de åtgärdsområden där öring utgör motiv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2015-15-Elfiskeundersokningar-i-Jonkopings-lan-2014 (8 MB)

 • Förvetet nummer 4 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Nya landsbygdsstöd - hur påverkas du som lantbrukare?
  - Nya djurskyddsregler för lantbruksdjur
  - Annefrid illustrerar länets landsbygd
  - Landsbygdsbutiker energieffektiviserar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skärgård, Fiskerinäring, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Landskapsvård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer4-2014-webb (4 MB)

 • Förvetet nummer 2 2014

  I detta nummer av förvetet kan du bland annat läsa om:
  - Djur på naturbete gör skillnad
  - Nytt om landsbygdsprogrammet
  - Gynna mångfalden på gården
  - Nystedt Husky Tur & Natur - från idé til succé
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur, Smittskydd, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Skärgård

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer2-2014-webb (2 MB)

 • Nätprovfiske Solgen 2013

  Solgen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdes- eller fiskesynpunkt. Provfisket finansierades av fiskevårdsområdesföreningen, Eksjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfiskeresultatet ska o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  2014-05 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Mycklaflon 2008

  Mycklaflon nätprovfiskades inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter i havs- och vattenmiljö. Syftet med provfisket var att övervaka fisksamhället och följa upp de åtgärder som gjorts för att stärka rödingbeståndet. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för Mycklaflons fiskevårdsområdesförenings beslut om vilka fiskevårdsåtgärder som är viktigast att arbeta med.

  Vid provfisket fånga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  2014-03 (1 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2012

  Rapporten är en redovisning och bedömning av tjugosex sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2012. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

  Syftet med provfiskena var miljöövervakning, att göra statusbedömningar för vattenförvaltn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-25 (4 MB)

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012 - Redovisning av fältdata

  Under perioden 9 juli till 2 augusti 2012 genomfördes elfiskeundersökningar på 93 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2013-24 (9 MB)

 • Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten - med fokus på fisk

  Att genomföra restaureringsåtgärder av våra vatten är en viktig del av arbetet med bland annat miljökvalitetsmålen och EU:s vattenförvaltning. Restaureringsarbetet har därför ökat runt om i landet de senaste åren. För att vi ska kunna se effekter av genomförda åtgärder och dra lärdom inför kommande åtgärder är det viktigt att alla genomförda åtgärder i vatten har någon form av uppföljning. Förhop ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-18 (2 MB)

 • Movänta fiskevårdsområde - Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

  Försjön är en vacker, djup och näringsfattig källsjö belägen i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Försjöns höga naturvärden bidrog till att sjön utsågs därför till Natura2000 område 2006. Fiskerättsägarna är främst intresserade av fisket efter signalkräfta – ett fiske som tyvärr blivit sämre under senare år. I övrigt karaktäriseras fisket i Försjön av förhållandevis bra abborr- och gäddfi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-21 (4 MB)

 • Nätprovfiskeutvärdering Flåren 2012

  Flåren provfiskades med 40 bottensatta nät och 4 pelagiska nät i mitten på augusti 2012 (för nätläggningskarta se bilaga 1). Provfisket utfördes av personal från Länsstyrelsen i Jönköping och representanter från föreningen bistod med hjälp under det praktiska utförandet. Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Flåren provfiskades inom delpr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-15 (2 MB)

 • Nätprovfiske i Noen 2012

  Noen provfiskades i början på augusti 2012. Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Noen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdeseller fiskesynpunkt. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för föreningens beslutsfattning om vilka fiskevårdsåtg ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-09 (1 MB)

 • Nömmens fiskevårdsområde

  En förvaltnings- och utvecklingsplan utgör en stabil grund för ett hållbart nyttjande av fiskresursen. Planen syftar bland annat till att utgöra underlag för ett lokalt anpassat fiskevårdsarbete samtidigt som den gynnar ett ökat rationellt nyttjande av fiskevattenresursen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-08 (4 MB)

 • Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden

  Syftet med föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan är att skapa långsiktiga förutsätt-ningar för fiskevården inom Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Med planen som styrdokument och de åtgärdsförslag som listas i detta dokument finns ett brett un-derlag för att bedriva ett behovsanpassat fiskevårdsarbete. Åtgärdsförslagen spänner över flera verksamhetsområden och utgår från fis ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2013-14 (7 MB)

 • Nätprovfiske i Ärnanäsasjön 2012

  Ärnanäsasjön provfiskades två nätter i månadsskiften juli-augusti 2012 på uppdrag av fiskevårdsområdesföreningen, Sävsjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet var att göra en statusbedömning för vattenförvaltningen samt att undersöka om det fortfarande finns sik kvar i sjön, då arten enligt uppgift inte fångats på 2 år. Ärnanäsasjön är av särskilt intresse då den utgör ytvattentäkt fö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Nätprovfiskeutvärdering Ärnanäsasjön 2012 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Nätprovfiske i Bolmen 2012

  Bolmen provfiskades sju nätter i början på augusti 2012 av medlemmar ur Bolmens fiskevårdsområdesförening. Syftet med provfisket var att göra en statusbedömning för vattenförvaltningen, men framförallt att följa utvecklingen av fiskbestånden i sjön för att kunna förvalta fisken på ett hållbart sätt. Provfisket ska ligga till grund för en uppdatering av fiskevårdsplanen i Bolmen. Resultaten från p ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Nätprovfiskeutvärdering Bolmen 2012 (2 MB)

  Beställ publikation

 • Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2011

  Under juli månad 2011 genomfördes elfiskeundersökningar på 75 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvudsak en effektuppföl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2012-31 (6 MB)

 • Nätprovfiske i Jönköpings län 2011

  Rapporten är en redovisning och bedömning av sexton sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2011. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

  Syftet med provfiskena var att göra statusbedömningar för vattenförvaltningen samt att utvärd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2012-28 (1 MB)

 • Fiskevårdsplan Västerån

  Denna förvaltnings- och utvecklingsplan avser att presentera en framåtsträvande verksamhetsöversikt över flera närliggande fiskevårdsområden i Västeråns delavrinningsområde, med vägledande åtgärdsförslag av dels övergripande natur, men också sådana som rekommenderas för enskilda fiskevårdsföreningar. Planen innefattar totalt 6 fiskevårdsområden belägna i Västerån, ett av Nissans större biflöden. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2012-20 (5 MB)

  Beställ publikation

 • Hären med flera sjöars fiskevårdsområde

  Föreliggande fiskevårdsplan omfattar Hären med flera sjöars fiskevårdsområde. Förhoppningen är att denna plan kommer att fungera som styrdokument för föreningens framtida fiskevårdsarbete. Genom att följa planen finns möjligheter att bedriva ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårdsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för ett rationellt och långsiktigt hållbart nyttjande av fiskbeståndet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2012-23 (7 MB)

 • Stengårdshultasjöns fiskevårdsområde

  Föreliggande dokument är en förvaltnings- och utvecklingsplan för Stengårdshultasjöns fiskevårdsområdesförening. Planen har arbetats fram i samarbete mellan Stengårdshul-tasjöns fiskevårdsområde och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Förvaltningsplanen är vad man i vardagligt tal brukar kalla en fiskevårdsplan. Arbetet med planen har utgjort en del i ett större projekt som löpt under perioden 2010-2 ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  2012-22 (8 MB)