Vårflod 2018

Det råder under fredag 18 maj fortfarande varning klass 3 – extremt höga flöden i Röströmsälven/Näsån.

Röströmsälven/Näsån: Flödet har kulminerat på klass 3-nivå och minskar nu i maklig takt. Dock kommer det att vara över klass 3-nivå ytterligare någon dag från 180518.

Ammerån har kulminerat och är sjunkande men klass 2-varning gäller forfarande (180518).

Följ läget på SMHI:s webbplats.

Bor du vid en älv, å, bäck eller sjö som riskerar att svämmas över?

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom.

Tips:

 • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån.
 • Ta reda på risken för översvämning där du bor, till exempel via din kommuns webbplats.
 • Kontrollera din försäkring och kontakta ditt försäkringsbolag för fler tips.
 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Om du bedömer att du kommer att behöva en pump, köp den i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumpen i förväg.
 • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
 • Om läget förvärras lyssna på radio P4.
vårflod

​Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du via de länkar som finns till höger på denna webbsida.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.

Samverkansmöten hålls vid behov för att ge kommuner, räddningstjänst med flera en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan.

Definition för Varning klass 3 extremt höga flöden:

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Definition för Varning klass 2 mycket höga flöden:

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Andra eventuella störningar vid översvämningar:

 • Risk för ras och skred vid stora översvämningar
 • Transportstörningar på väg och järnväg
 • Strömavbrott
 • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas

 


 Mer information