Optands krigsflygfält

Optands flygfält utanför Östersund byggdes upp av försvarsmakten under andra världskriget som ett permanent krigsflygfält.

Under sommaren 1942 påbörjades arbetet med att avverka skog och röja mark och under påföljande vinter och vår kunde start- och landningsbanor iordningställas. Intill flygfältet uppfördes tio stycken ladvärn - det vill säga hangarer - kamouflerade som mangårdsbyggnader, ladugårdar och stora lador. 

Tre gårdsmiljöer skapades, där flygplanen kunde parkeras. I början av 1943 byggdes bland annat en matbarack och några av ladvärnen elektrifierades och försågs med uppvärmningsanordningar. 

Av de totalt 39 krigsflygfälten som anlades under andra världskriget, tillhörde Optand de mer påkostade.

 

Ladvärn vid Optands flygfält. 
Optand 12:1 och 12:2 med flera fastigheter, Brunflo socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Under slutet av 1940-talet och fram till cirka 1952-53 hade Optand en fortsatt strategisk betydelse. Fältet utnyttjades flitigt för flygvapnets övningar. Fältet försågs vid den här tiden bland annat med elektrisk flyghinderbelysning och ett LS-torn (luftspaningstorn). Redan omkring 1950 började Optands flygfält användas för civilt bruk. Vid sidan av Östersunds Flygklubb kom flera föreningar att etablera sig på Optand.

Luftspaningstorn vid Optands krigsflygfält.
Luftspaningstorn med flyghinderbelysning vid Optands krigsflygfält.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

I mitten av 1980-talet uppstod ett nytt intresse för Optand från flygvapnets sida. Optand blev då en del av krigsbasen FRÖ/OPE, som anlades utifrån det så kallade Bas 90-konceptet. Banornas längd och bredd anpassades för JA-37 Viggens förmåga att starta och landa på korta sträckor.

Huvudbanan på Optand förstärktes, breddades, förlängdes och bands samman med flygrakan på E 14 genom en taxibana med uppställningsplatser. 

År 2004 beslutades om nedläggning av Östersunds garnison. Under de senaste åren har planeringen av Optand Teknikland pågått, i vilket bland annat Flyg- och Lottamuseet kommer att ingå.

Optands flygfält kan visa upp en förhållandevis välbevarad anläggning från 1940-talets beredskapsår, men också visa på en kontinuitet och utveckling under de följande decennierna.