Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetsrättslig tillgång till strandområden, samt bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Generellt strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken (MB).

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Även små bäckar, småvatten och anlagda vatten omfattas av skyddet.

Förbud gäller att inom strandskyddsområde

  • uppföra ny byggnad
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vissa undantag i länet

Kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad är tillåtna: inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Areella näringar

Förbud gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

Planlagda områden

Inom områden med fastställd stadsplan, byggnadsplan eller senare antagen detaljplan, eller område med områdesbestämmelser, gäller ofta att strandskyddet har tagits bort.

Kopplingar till vattenverksamhet och samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Vissa åtgärder inom strandskyddsområde, till exempel byggande av pirar/utfyllnad i vatten, muddring, pålning etc. är även så kallad vattenverksamhet enligt miljöbalken. Sådana verksamheter är i grunden tillståndspliktiga enligt 11 kapitlet MB.

För vissa verksamheter krävs i stället för tillstånd att anmälan görs till länsstyrelsen innan de påbörjas (se vidare under vattenverksamhet).

Om tillstånd till vattenverksamheten inte söks hos miljödomstolen, rekommenderas alltid kontakt med kommunen i fråga om eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

Åtgärder som inte är vattenverksamhet men utförs inom strandskyddsområde och bedöms medföra väsentlig ändring av naturmiljön, behöver tveklöst prövas från dispenssynpunkt. Dessutom gäller i sådana fall samrådsskyldighet med länsstyrelsen (enligt 12 kapitlet 6 § MB).

 Webbutbildningar som på ett enkelt sätt förklarar strandskyddsreglerna och deras syfte

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning

 Naturvårdsverkets skrift Våra stränder och bestämmelser om strandskydd