Z 30 Ånnsjön

Z 30 Ånnsjön Åre kn, Åre sn


Byn Klocka vid Ånnsjön. Foto: Länsstyrelsen.

Byn Klocka vid Ånnsjön
Foto: Länsstyrelsen.


Motivering
Fångstmiljö med hällbildsmiljöer och fjällbygd runt Ånnsjön med kontinuitet från stenålder in i vår tid.

Uttryck
Spridda runt hela sjön och på dess öar finns ett 60-tal strandbundna fångstboplatser samt närmare 300 fångstgropar. Två hällristningslokaler, en på en brant berghäll vid sjöns utlopp vid gården Landverk med bl.a. två stora, naturalistiskt tecknade älgfigurer, den andra med två ristningar på en klippa vid Håltberget i sydöst. Samtliga ristningar har älgen som dominerande motiv. Vid Klocka på Ånnsjöns norra sida samt vid Bunnerviken i söder finns tre gravhögar vardera. Levande fjälljordbruk i Bunnerviken, Handöl och Landverk. Täljstenindustri i Handöl med kontinuitet åtminstone från 1600-talet. I miljön ingår även karolinergravar och Handöls lappkapell.

Närmare beskrivning
Ånnsjöområdet utgör en ovanligt rik och varierad fornlämningsmiljö med lämningar alltifrån tidig stenålder fram till historisk tid. Det resursrika området med den grunda Ånnsjön och omgivande stora myrkomplex med god tillgång till både fisk, sjöfågel och övrigt vilt har av mängden lämningar att döma inneburit goda livsbetingelser för den forntida fångstbefolkningen.
Ett sextiotal strandbundna fångstboplatser är kända, framförallt längs sjöns norra del, på öarna Granön och Årsön samt vid Bunnernäset i södra delen av sjön. Flera boplatser är arkeologiskt undersökta, och bland det insamlade materialet kan nämnas ett skaft till en dolk av röd skiffer där övre änden består av ett vackert skulpturerat älghuvud.

Älgmotiv finns också representerade på två hällristningslokaler vid sjön. Den ena lokalen ligger på en berghäll på en udde vid Landverk i norra delen av Ånnsjön och består av två ristningar en bit ifrån varandra. En ristning utgörs av tre älgfigurer, varav två är naturalistiskt avbildade i full skala medan den tredje är i mindre format. Några meter väster om dessa figurer finns ytterligare en ristning som visar främre delen av en älgfigur.

Den andra hällristningslokalen ligger vid Håltbergsudden i sjöns sydöstra del, och utgörs av två ristningar. Även här är älgfigurer dominerande. De stora, naturalistiskt ristade älgmotiven vid Landverk liknar i stil och teknik hällristningar vid norska Nordlandskusten och anses av dagens forskare tillhöra de äldsta hällristningarna i Sverige. En liknande ristning finns även i Gärde i Jämtland. De övriga, mindre älgarna vid Ånnsjön anses vara av yngre datum.

Fångstmiljön kompletteras av ca 300 fångstgropar varav över hälften ingår i tre stora system med 60-75 gropar vardera. Öviga fornlämningar i området är två lokaler med vardera tre gravhögar från yngre järnålder, dels i Klocka i norr och dels vid Bunnerviken i södra delen av sjön.

Kring byn Handöl i västra delen av Ånnsjön har täljstensbrytning pågått åtminstone sedan 1600-talet. Täljstenen bryts fortfarande och är idag en förhållandevis stor industri. Gapande gruvhål och stengrunder på fjällsluttningarna vittnar om gruv-verksamhet även väster om Handöl. Här bröts kopparmalm under några år i mitten av 1700-talet.

Strax intill Handöl finns ett stenmonument som minner om de mer än 600 karoliner som begravdes på platsen den 20 januari 1719. På stenblocket står inristat "Åt minnet af 1719 års karoliner restes stenen 1911". I Handöl invigdes 1806 Jämtlands äldsta lappkapell, en liten timrad byggnad som skulle sörja för själavården hos samerna från Undersåker och Åre. Predikstol, altare med senmedeltida altarskåp och altarring kommer från Frösö kyrka. En täljstenstavla med inskriften "Anno 1719 Jan 20 begrofvos här 600 Menniskor" förvaras i kapellet.

För mer information om Ånnsjön, klicka här