GIS - Geografiskt informationssystem

GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografisk data som används på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Informationen är lagrad i databaser och finns där tillgänglig i olika så kallade "skikt" med olika teman. Ett skikt är alltså ett lager med information om en viss typ av objekt (ett visst tema). Det kan röra sig om till exempel vägar, vattendrag, bebyggelse, markanvändning, vegetation, fastighetsgränser.

Skikten lägger man på varandra och i botten har man en bakgrundskarta och utifrån det kan man göra analyser med mera.

GIS har ett brett användningsområde och kan tillämpas på många olika sätt till exempel inom forskning, miljöfrågor, planeringsarbete och räddningstjänst.

I GIS går det utmärkt att göra olika simuleringar och scenarior som kan vara avgörande inför olika beslut.

Länsstyrelsen arbetar just nu med att kvalitetssäkra sitt planeringsunderlag och detta sker genom en de facto standard som har tagits fram i ett projekt som heter PilotGIS. Projektet handlar om utbyte av information mellan kommun, länsstyrelse och statliga verk. Boverket har förvaltningsansvaret för den de facto-standard som tagits fram. Mer om detta går att läsa på Boverkets webbplats. 

Jobbet kommer att fortgå under en längre tid eftersom länsstyrelsen innehar viktig och intressant planeringsunderlag. Allt ifrån myrmarker, riksintressen, ängs- och hagmarker till landskapsbildsskydd.

Planeringsunderlaget, det som finns digitalt, ligger nu ute på länsstyrelsernas gemensamma GIS-webbplats så att kommuner, statliga myndigheter och konsulter lätt ska kunna ta del av materialet.